Motion om mammografi


 Allmän mammografi för åldersgruppen 40 – 75 år

Alla kvinnor i Sverige erbjuds under en period av livet regelbundna hälsokontroller av brösten med mammografi, bröströntgen. Undersökningarna görs för att man ska kunna upptäcka och behandla bröstcancer på ett så tidigt stadium som möjligt. Med mammografi kan man hitta tumörer medan de fortfarande är så små att man inte kan känna dem.

Vid en mammografiundersökning röntgas brösten, med en speciell röntgenteknik som ger detaljrika bilder.Undersökningen kan göras antingen i förebyggande syfte som en hälsokontroll, eller på grund av att kvinnan själv, eller läkaren, känt någon förändring i brösten. Varje år genomförs mer än 500 000 mammografiundersökningar i Sverige.

Socialstyrelsen rekommenderar mammografi av kvinnor mellan 40 och 75 år. Landstingen erbjuder alla kvinnor mellan 50 och 69 år möjlighet att genomgå mammografiundersökning. I de flesta län erbjuds även ytterligare grupper mellan 40 och 75 år undersökning, men det varierar när man börjar kallas och hur länge undersökningarna fortsätter. För yngre kvinnor är det vanligt med undersökningar med ett och ett halvt års mellanrum. Äldre kallas oftast vartannat år.

Studier har visat att hälsoundersökning med mammografi minskar dödligheten i bröstcancer med åtminstone 20 procent genom den tidiga upptäckten. Risken med sen upptäckt är att tumören då hunnit sprida sig och att man måste ta till en mer aggressiv och därmed besvärligare behandling än vid tidig upptäckt av tumören.

Det har förts en debatt där mammografins nytta har ifrågasatts, men Socialstyrelsen har slagit fast att rekommendationerna ska kvarstå.

Vi anser också att socialstyrelsens rekommendationer ska gälla och yrkar därför

att partidistriktet arbetar för att socialstyrelsens rekommendationer genomförs fullt, dvs erbjuder alla kvinnor mellan 40 och 75 år mammografi,  samt
att motionen överlämnas till landstingsgruppen för åtgärd.


Marie Ende    Ann-Christin Furustrand
S-kvinnor i Österåker   S-kvinnor i Österåker
Arbetarekommunen i Österåker  Arbetarekommunen i Österåker
S-kvinnor i Stockholms län  S-kvinnor i Stockholms län

Österåkers Arbetarekommuns yttrande över motionen.
Motionen är mycket viktig för kvinnor och för tidig upptäckt av bröstcancer. Tyvärr visar det sig att bröstcancer inte är ålderbetingat. Kvinnors medellivslängd ökar och det måste med naturlighet innebära att mammografi erbjuds högre upp i åren för att öka livskvaliteten. Vi stödjer motionen men tillägget att mammografi bör erbjudas kvinnor från 40 år och resten av livet.

Österåkers Arbetarekommunföreslår att årsmötet tillstyrker motionen med tillägget att mammografi erbjuds kvinnor från 40 års ålder och resten av livet.

 

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-15 09:18