Motion samt utlåtande - Ändra personuppgiftslagen och inför lönestatistik

 


Motion till partikongressen 2009. Ändra personuppgiftslagen och inför lönestatistik

För att kunna bevaka kollektivavtalstillämpningen är det helt nödvändigt för fackföreningarna att få tillgång till information om löneuppgifter. Löneuppgifter inte bara för sina medlemmar utan för alla anställda inom avtalsområdet. Idag förhindrar personuppgiftslagen (PUL) att fackföreningarna får dessa uppgifter.

Förbudet att granska löneuppgifterna leder till social dumping. Fackföreningarna består av de anställda på arbetsplatserna kollektivt och sluter sina avtal kollektiv. Lönerna är ofta individuella men intresset av att hålla upp lönerna är kollektivt. Den personliga integriteten kränks inte av att de förtroendevalda arbetskamraterna får granska lönerna.

De centrala parterna hade tidigare avtal om lönestatistik vilket var till stor hjälp för alla parter. De privata arbetsgivareorganisationerna valde dock säga upp avtalen, förmodligen av ideologiska skäl. Det är av stort värde att kunna utläsa löneutveckling och lönenivåer inom alla branscher. Även för myndigheter är statistikuppgifterna bra underlag.

Med anledning av ovanstående hemställs att kongressen beslutar att partistyrelsen verkar för:

Att ändra personuppgiftslagen så att efterlevnaden av kollektivavtalen kan kontrolleras av berörda fackföreningar för samtliga arbetstagare inom kollektivavtalsområdet.

Att lagstifta om att detaljerad lönestatistik skall inges av arbetsgivarna till av staten utsedd myndighet för att kunna användas av arbetsmarknadens parter och statliga myndigheter.

 
Roger Svalhede

Österåkersarbetarekommun

 

Styrelsens utlåtande

 Styrelsen delar motionärens oro omkring konsekvenserna av att inte kunna ha tillgång till adekvat lönestatistik, styrelsen anser i och med det att motionen är besvarad och ställer den till medlemsmötet för beslut om motionen skall skickas vidare

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-03 11:56