Verksamhetsberättelse 2008

 

 

Socialdemokraterna i Österåker verksamhetsberättelse, 2008

Så har ett verksamhetsår gått till ända. Tiden går fort och räcker inte alltid till för de ambitioner och planer som finns i vår förening. På följande sidor lämnas en rapport av vad som hänt i Österåkers Arbetarekommun under 2008.

Styrelsens sammansättning:

Ordinarie:      
Ordförande                                               
Rosita Olsson-Palmberg, VU

Vice ordförande                                        
Monika Lindgren, VU

Kassör                                                      
Hans Johansson,VU

Sekreterare                                               
Roger Svalhede, VU

Studieorganisatör/medlemsansvarig            
Gertrud Hillgren

Valledare                                                  
Reynoldh Furustrand

Facklig ledare                      
Monika Lindgren

Integration/Demokratiansvarig                   
Carlos Nunez

Ledamot/medlemsansvarig                        
Tomas Nilsson

Ledamot/medlemsansvarig                        
Kristina Noring

                     

Ersättare:       
Kristina Embäck

Margareta Gustafsson, ansvarig för medlemsregister

Bernt Nilsson,vice sekreterare

Margareta Olin

Tommy Rindevall

Adjungerade:
Björn Sundman,oppositionsråd, gruppledare KS

Marie Ende, s-kvinnor/Internationellt ansvarig

Även SSU kan utse en representant men har under året ej utnyttjat denna möjlighet.

Revisorer:     

Leif  Pettersson

Lars Starkerud

Inger Larsson

Arbetarekommunen har under året varit representerade och deltagit vid närstående organisationers verksamheter i enlighet med förra årsmötets val till olika uppdrag.

Medlemsutveckling

Vid årsskiftet var medlemsantalet 291 betalande medlemmar. Under året har 35 nya medlemmar tillkommit och totalt har 13 lämnat oss vilket ger en ökning av 22 medlemmar. Vi hälsar naturligtvis alla våra nya kamrater välkomna och hoppas att det skall bli en lång och givande samvaro.

Vi kan också konstatera att vi så gott som uppfyllt det mål om 300 medlemmar som vi satte upp för detta år. En stor eloge till alla som tagit alla tillfällen i akt att värva så snart möjlighet har funnits. Inför kommande år måste vi emellertid bli ännu bättre på att bli fler i vårt parti eftersom vi har ett mycket högt satt mål att nå, 500 medlemmar under denna mandatperiod. Låter kanske mycket men om vi skulle värva en medlem var under nästa år så skulle vi vara betydligt fler än 500…

Aktiviteter för nya medlemmar

Två gånger under året har alla nya medlemmar bjudits in till ett besök på Riksdagshuset i ett samarbete mellan ABF och arbetarekommunerna i Stockholmsregionen.

I vår arbetarkommuns regi har nya medlemmar bjudits in till en träff och samtal på arbetarekommunens expedition. Man bjöds på kaffe och tilltugg och fick en inblick i vår organisation och i vårt arbete. Man fick träffa oppositionsrådet Björn Sundman, arbetarekommunens ordförande Rosita Olsson-Palmberg, arbetarekommunens kassör Hans Johansson samt vår medlemsansvariga Gertrud Hillgren och vår ansvariga för medlemsregistret Margareta Gustafsson.

Våra medlemsansvariga har även ombesörjt att bemärkelsedagar, jämna 10-tal, fr.o.m. 50, uppmärksammas med andelar i vår nya fana. De har även uppmärksammat 5-årsintervaller med en liten gratulationshälsning via post.

Fasta aktiviteter

1:a maj

1:a maj gruppen bestod av Gertrud Hillgren, Tomas Nilsson och Monika Lindgren.      Gruppen anordnade en plakatmålningskväll den 21 april som genomfördes i samarbete med kommunal i Österåker. Årets möte kunde genomföras med vackert väder även om den riktiga vårvärmen ännu inte hade kommit. Ett 100-tal deltagare kunde delta i vårt traditionsenliga tåg Skolvägen fram och Storängsvägen åter till torget under ackompangemang av Österåkers musikkår. På torget kunde man lyssna till ett flertal talare Björn, Sundman, Monika Lindgren och Marie Ende från vår arbetarekommun och Jan Emanuel Johansson, riksdagsman från Norrtälje. Talarna fick röda rosor och som traditionen kräver avslutades vår samvaro på torget med att de som ville gemensamt sjöng Internationalen.

Kanalens Dag  31 augusti

Socialdemokraterna var som vanligt på plats, med tält, broschyrer, äpplen, suddisar till barnen och ett stort antal engagerade från både arbetarekommunen, kvinnoklubben och SSU. Vädret var blandat och det var tur att tältet var rymligt när regnskurarna kom. Årets tema var ett rykande hett ämne, skolfrågorna, som belystes dels av oppositionsrådet och ordföranden men även av vår inbjudna talare SSU:s ordförande Jytte Guteland. Trots regnskuren som kom precis när hon skulle tala, stannade många upp för att lyssna på henne liksom som man även gjorde för att höra och se på vårt ”husband” Svensson Treeo som fungerade som ett bra dragplåster. Vi passade på att be människor att ge sin syn på hur de skulle vilja ha Österåker dels via ett klotterplank i form av ett blädderblock men även i form av vykort som de kunde ta hem och fylla i i lugn och ro. Många synpunkter kom in under dagen och en hel del har droppat in i efterhand. För första gången stod kommunal mittemot vårt tält vilket gjorde att det blev en känsla av ”arbetarrörelsekvarter” när man skulle passera förbi. Att många av våra som ställde upp i tältet hade hörsammat uppmaningen att ”ta på sig något rött” kanske bidrog till den känslan också. Ett stort antal av våra nya medlemmar värvades under Kanalens dag och alla som arbetade under dagen instämmer nog i att gruppen, Gertrud Hillgren, Eva Börjesson, Kristina Noring, Ann-Christin Furustrand, Bror Segerlund och Tomas Nilsson lyckades med planeringen och att engagera alla övriga som fanns på plats.

Möten

Under året har sju medlemsmöten genomförts. Vid ett par tillfällen har vi prövat, med lyckat resultat, att koncentrera oss på aktuella lokala politiska frågor. Den socialdemokratiska nämndgrupp som frågeställningen berört har haft huvudansvaret för information om vad som sker och vad vi driver. De har även hållit i de diskussioner som uppstått. Intentionen är från styrelsens sida att fortsätta med denna typ av möten. Sommarmöte med grillning på Runö har blivit ett tillfälle att mötas och prata med likasinnade under lättsammare former.

VU har sammanträtt vid 11 tillfällen.

Styrelsen har sammanträtt  vid 10 tillfällen och genomfört två endagars planeringskonferenser.

Torgmingel

Två gånger under våren och två gånger under hösten genomfördes torgmingel på Storängstorget. Syftet med aktiviteterna var att visa att socialdemokrater finns och att vi vill höra vad invånarna i Österåker tycker och tänker.  Vi passade på att berätta om våra tankegångar och lyckades även att intressera ett flertal personer att ta steget och bli medlemmar.

Höstkampanjen

Tjuvstartade på Kanalens Dag med frågeställningar om skolan och skolpolitik. Tillsammans med Tommy Waidelich genomfördes ett besök på Kom Vux under den ordinarie kampanjveckan.

Studier och seminarier

Studie- och programgruppen

Gertrud Hillgren, Eva Börjesson Nordin, Hans Johansson

Gruppen har haft 4 planeringsträffar under året. Gertrud och Eva har deltagit i två studieledar­träffar inom ABF Nordost, Gertrud representerade oss vid ABF Nordosts årsmöte och Eva och Hans har deltagit i ABF Nordosts halvårsmöte.

Studiecirklar

Under våren genomfördes tre studiecirklar; Lokala miljömål, Inför valet - organisation och politik samt Integration och demokrati. En planerad datakurs genomförds inte p g a för få anmälningar.

Under hösten fortsatte cirklarna Inför valet - organisation och politik och Integration och demokrati. En planerad cirkel om EU-frågor samlade för få deltagare och startades därför inte men EU-frågorna togs istället upp inom cirkeln Inför valet – organisation och politik.

Cirkeln Integration och demokrati ha, utöver studieverksamheten, fungerat som arbetsgrupp för arbetet med att ta fram ett förslag om tillverkning av en ny fana för Arbetarekommunen.

Seminarier

Under våren hölls ett seminarium. K-G Westlund från LO-distriktet talad om fackföre­ning­arnas roll, arbetsmarknadspolitik, social dumping och skattesystemets uppbyggnad. Maj Åberg Palm, kommunfullmäktiges sekreterare, berättade om kommunens medborgarunder­sökning och kvalitetsredovisningsprojekt ur ett medborgarperspektiv.

Under hösten genomfördes fyra seminarier på temat folkrörelser och demokrati:

Med flygande fanor – om fanan som samlande symbol för engagemang och vilja.Fil dr Margareta Ståhl, Arbetarrörelsens arkiv.

Mellan uppoffring och självtillfredsställelse – tankar om folkrörelser, frivillighet och demokrati.Förre kulturministern Bengt Göransson.

Samtal med LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Generationsklyftan hotar demokratin.Grundaren av Fryshuset, Anders Carlberg.

Höstens seminarieserie organiserades av studiecirkeln Integration och demokrati i samverkan med studie- och programgruppen. ABF Nordost och Folkets Hus var samarbetspartners och bidrog till finansieringen genom pengar respektive fri lokal.


Facklig ledares verksamhetsberättelse

Det fackligpolitiska arbetet under 2008 har fortskridit sparsamt. Vi kan ändå vara stolta över att det i slutet på året förbättrats och utvecklats. Samverkan har till största delen varit med kommunal, där vi utbytit information som bägge sidor kunnat ha nytta av i våra olika roller gentemot den borgliga majoriteten.

Gruppen inom socialdemokraterna som deltagit i träffarna med facket har varit densamma i stort sätt sedan nystarten av den facklig/politiska samverkan i kommunen.  Funderingar på att effektivisera träffarna har funnits.

Det turbulenta läget inom speciellt vård och skola i kommunen under 2008, samt avsaknaden av MBL-protokoll vid nämndmöten och Kommunfullmäktige har minskat våra möjligheter till bra argumentation utifrån ett verklighetsperspektiv för dem som arbetar och vistas ute i verksamheten.

Detta har gjort att den sista facklig/politiska träffen för året utökades med gruppledarna i de nämnder som berörts värst av nerdragningarna av verksamhet i kommunen. Vi kände att viktig information snabbare kom fram till rätt personer och en bättre diskussion kom till stånd. De ”saknade” MBL-protokollen kunde nu också gruppledaren för berörd nämnd ta del av direkt.

Fackens öppna hus har vi deltagit i där vi fått tillfälle att prata med andra än kommunals medlemmar som arbetar i vår kommun.

På kanalens dag såg vi till så att fackets tält hamnade mittemot vårt vilket innebar att vi även här kunde samarbeta.

Även i år var facket inbjudet till plakatmålningen inför 1:a Maj men endast ett par glada deltog. 1:a Maj kom fler som deltog i torgmötet och 1:a Majtåget.

Målet för nästa år är att försöka få med även Lärarförbunden och SKTF i de facklig/politiska samverkansträffarna då vi upptäckt att de kan ge oss pusselbitar vi saknar idag men behöver för en bättre helhetssyn inom specifika områden.

Internationellt

Vår arbetarekommun har ett brett internationellt engagemang bland medlemmarna.

Föreningen folkbildning för frihet - Eduardo Madariaga, där bl a Göran Sallnäs och Carlos Nunez är engagerade, har haft en bred verksamhet under 2008. De ger ekonomiskt stöd till utsatt barn i Chile vilket ger gör det möjligt för barn och ungdomar att studera på olika nivåer.  En av arbetarekommunens medlemmar, Patricio Perez är, på föreningens uppdrag, volontär i Argentina där han på olika sätt stödjer den sociala ekonomin. Föreningen har också ett brett arbete för att främja integrationen i Sverige, bl a kulturevenemang, Rosa Park Café, studiecirklar till stöd för kvinnor samt att Carlos och Göran har på olika sätt uppmärksammat problematiken för de äldre som inte har svenska som modersmål.  Arbetarekommunen stödjer föreningen på olika sätt bland annat med ett ekonomiskt bidrag för deras satsning ”Ett Sverige för oss alla” och främst då med lokalhyran vid föreningens evenemang på Sveriges nationaldag 6 juni.

Kristina Embäck, i egenskap av representant för Unga Örnar har deltagit i samarbeten med länderna på Balkan, främst med Bosnien och Makedonien. Främst handlar det om att utbilda företrädare och därmed bygga upp motsvarande Unga Örnar i respektive land. Under året har projektet i Makedonien avslutats och deras projektledare har insett att demokrati behövs och kandiderar nu som borgmästare. I Bosnien bildades det under 2008 en Unga Örnar organisation. Unga Örnar i Åkersberga/Stockholm och Lyksele samarbetar i ett projekt i Kosovo där de utbildar i hur man utbildar barn i föreningsverksamhet.

Arbetarekommunens internationella ledare Marie Ende har under året varit ledamot av Partidistriktets internationell utskott. Hon har också deltagit i ett utbildningstillfälle i Partidistriktets samarbete med oppositionspartiet UDPS i Kongo-Kinshasa under förhösten. Marie är projektledare för S-kvinnors samarbete med S-kvinnor i Vitryssland och har i den egenskapen besökt Minsk under augusti. Samarbetet fortsätter med partistödspengar från Palmecentret.

I slutet på året svarade den självutnämnda internationella gruppen, bestående av Marie Ende, Kristina Embäck och Göran Sallnäs, på partiets rådslagsmaterial då det gäller den internationella delen. De synpunkter gruppen förde fram var i första hand att det är viktigt att det är folket själva som kan förändra sin situation. Att utveckla arbetsmarknadens parter, stärka det livslånga lärandet och utveckla folkbildandet och att demokrati måste byggas från alla håll fördes fram som centrala delar och som borde lyftas fram mer i programmen.

Närradio

Under året har vårt engagemang för Närradioverksamheten börjat gro igen och nya programidéer växer fram. Lars Jonsson, vår styrelseledamot i Närradioföreningen, och Kristina Embäck har påbörjat ett jättearbete med att få igång våra sändningar på lördagar igen. Ett antal intervjuer blandat med musik har genomförts och genomförs fortfarande med förtroendevalda inom Socialdemokraterna i Österåker. Närradion har ökat sitt antal lyssnare och det är viktigt att vi finns även i etern alltemellanåt. Våra representanter på Närradioföreningens årsmöte var Gertrud Hillgren och Hans Johansson.

Rospiggen                                                                                    
Konceptet med bilaga i Kanalen har blivit en framgång liksom bilderna med invånare som tycker till. Många vittnar om positiv respons och att invånarna i kommunen läser och reagerar på våra inlägg. Ett bra verktyg för att nå ut till medborgarna och få ut vårt budskap på ett ganska enkelt och framförallt lättillgängligt sätt.

Ekonomisk berättelse 2008

Arbetarekommunens ekonomi är god. För andra året i följd har vi kunnat bokföra ett inte obetydligt överskott.

Intäktsutfallet har varit positivt. Av årets kansliersättningar kom mer in före årsskiftet än vad vi försiktigtvis hade budgeterat. ABF har finansierat en planeringskonferens för styrelsen och eftersläpande bidrag för 2007 års studieverksamhet har kommit in. Knappt 13 000 kronor har hittills samlats in till en ny fana. Totalt har intäkterna överstigit budget med drygt 58 000 kronor.

Kostnaderna har totalt sett nästan exakt följt budget. På tre poster har större avvikelser skett. Med den uppläggning som årets Ro(s)piggen haft har inte hela det budgeterade beloppet gått åt. Då SSU-klubbens verksamhet i praktiken vart vilande och SSU-distriktet inte heller haft större aktiviteter i vår kommun under 2008 har inget bidrag utgått till SSU under året. Efter­som behovet av nytryckning av papper, kuvert och visitkort inte förutsågs i budgeten har kost­naderna för papper m m överstigit budgeterat belopp.

År 2008 har gett ett nominellt överskott om drygt 127 000 kronor. I detta ingår dock 25 000 kronor i öronmärkta medel från 2007 för utbildning av kyrkopolitiker, ett belopp som ännu inte tagits i anspråk utan överförs till 2009 där det ska användas integrerat i valarbetet inför kyrkovalet 2009. Vidare har de insamlade medlen, knappt 13 000 kronor, till ny fana - som legat utanför budgeten - nu tillförts årets resultat. Detta belopp tillförs fonden för Fana+100-årsjubileum och överför alltså även det till 2009.

Det innebär att det reella överskottet uppgår till ca 89 000 kronor. Detta är ca 19 000 kronor mer än det budgeterade överskottet om ca 70 000 kronor. Överskottet tillförs dels Valfonden dels fonden för Fanan+100-årsjubileum.

Likviditeten var vid årets slut 728 000 kronor.

Slutord

Årets verksamhet har till stor del handlat om utveckling av organisationen och prövande av förändrade verksamhets- och mötesformer. Styrelsen har fortsatt det arbete som påbörjades under föregående verksamhetsår och har kommit en bit på väg. Hemsidan har utvecklats och är nu en god kanal som alltmer speglar vad som händer i vår arbetarkommun. Närradioverksamheten har börjat leva upp igen efter en tid i träda. Vid de seminarier som genomförts har en hel del tidigare ej kända ansikten dykt upp. Vi har synts mer på insändarsidorna än tidigare år, för att inte tala om den genomslagskraft som Rospiggen i både stort och litet format visat sig ha.  Strategigruppen har lämnat en rapport med en hel del tankegångar och funderingar som behöver tas hänsyn till och diskuteras inför de valrörelser som komma skall och det fortsatta arbetet i vår politiska förening. I det arbete som bedrivits under året har mycket av det som talas om i rapporten, t.ex. nya arbetsformer, nya mötesformer, öppnare diskussioner och mer lyhördhet, varit starka inslag.

Som framgår av vår avlämnade verksamhetsberättelse har en hel del hänt under det gångna året. Det är naturligtvis mycket som inte har hänt också, framförallt med hänsyn till de politiska svängningarna både på global-, riks och lokal nivå. Vi skulle behöva vara ytterligt många fler som debatterar och diskuterar, ifrågasätter vad som händer och som ställer oss upp och säger nä, nu får det vara nog…!

Vi skulle behöva vara ännu fler på gator och torg!

Tänk om vi kunde vara 200 på torget i år den 1:a maj?!  

Vi tror på våra ställningstaganden, vi tror på vår människosyn och vi tror att vi kan nå framgång om vi fördelar resurserna på ett rättvist sätt.

Den gamla devisen ”Till var och en efter behov” håller än och kommer att hålla i framtiden och så även i Österåker!

Vi kan, vi vill och vi törs.

På sidorna som följer kan ni läsa verksamhetsberättelser från Kommunfullmäktigegruppen samt en redovisning vad som hänt i Kommunstyrelsen och i Kommunstyrelsens Arbetsutskott.

Med dessa ord tackar styrelsen för Österåkers Arbetarekommun för 2008 års verksamhet och önskar den nya styrelsen lycka till inför kommande verksamhetsår.


Österåker i februari 2009

 

Rosita Olsson-Palmberg                            

Hans Johansson                  

Monica Lindgren

Roger Svalhede                                        

Gertrud Hillgren                  

Tomas Nilsson

Carlos Nunez                      

Kristina Noring                   

Reynoldh Furustrand                                 


Verksamhetsberättelse för kommunfullmäktigegruppen i
Österåkers arbetarekommun 2008.

Fullmäktigegruppens styrelse har bestått av Ann-Christin Furustrand, ordförande, Bror Segerlund sekreterare, Margareta Olin som ordinarie ledamöter. Adjungerade till styrelsen har varit oppositionsrådet Björn Sundman samt arbetarekommunens ordförande Tony Svedenfjord och därefter Rosita Olsson Palmberg.                                                                 

Fullmäktigegruppens styrelse har haft egna avstämningsmöten samt möten tillsammans med arbetarekommunens VU. Dessa möten har skett 24/1, 20/2, 5/3, 29/4,6/5, 4/6, 25/8, 11/9,17/9, 10/11, 1/12 och har huvudsakligen hanterat frågor som berört vakanser, samt förslag till fyllnadsval i nämnder och styrelser.                                                                          

Fullmäktigegruppens möten har skett enligt principen onsdagen före fullmäktiges sammanträde vilka har varit  30/1, 27/2, 12/3, 7/5, 11/6, 24/9, 12/11,  3/12. Dessa gruppmöten har från och med i år protokollförts och närvaron redovisas enligt bilaga.

Under verksamhetsåret har följande motioner lagts:

Ang. offentlighetsprincipen.-Björn Sundman. 

Cafékvällar för funktionshindrade - Eva Börjesson och Kristina Embäck

Kulturverkstad i biblioteket - Kristina Embäck

Röllingby – en arena med stort utbud–Marie Ende

Inför en boihop garanti för äldreboende –Ann-Christin Furustrand och Marie Ende

Fler försäljningsställen av månadskort –Ann-Christin Furustrand

Miljösatsning tillsammans med båtfolket – Ann-Christin Furustrand

Ang Österåker Hembygds och fornminnesförening –Björn Sundman

Behov av kommunal beredskap när privatskolor läggs ned –Ann-Christin Furutrad

Bygg små lägenheter – Klas-Göran Wändesjö, Jonas Rosenholm

Övergångsställen vid kommunala förskolor – Leif Pettersson

Hjälp föreningslivet att föremedla aktiviteter – Klas-Göran Wändesjö

Kartläggning av situationen och av de behov som behövs för en bra integration och ett bra liv i Österåker – Carlos Nunez

Följande interpellationer har ställts:

Ang kommunens bisysslepolicy –Ann-Christin Furustrand

Vilka rationaliseringar har gjorts för att klara budgeten – Ann-Christin Furustrand

Följande enkla frågor har skriftligen ställts:

Ang  garantier till föräldrar att skola följer lagen och kräver av alla nyanställda utdrag ur polisens  belastningsregister - Ann-Christin Furustrand

Fråga angående kommunal vägavgift –Björn Sundman

Fråga om kommunen varslar –Ann-Christin Furustrand

Är det ansvarsfullt att sänka skatten – Anas Abdullah

Ang Skolinspektionens nedslag i skola – Ann-Christin Furustrand

Ang stora brister i Österåkers förskolor – Björn Sundman

Ang vilka rationaliseringar som kommunen gjort – Ann-Christin Furustrand

Kundval? ! Vem är kund i det kundvalssystem som nu finns inom förskolorna - Björn Sundman

När får utförarna av äldreomsorg välja sina vårdtagare - Rosita Olsson Palmberg

Hur prövade förskolenämnden Barnkonventionen och vad kom man fram till när det gäller beslutet att ändra i kösystemet – Ann-Christin Furustrand

Vill alla borgerliga politiker i kommunen ha en dialog med föräldrarna – Anas Abdullah

Tycker du att det är rimligt att regeringen med sin politik ser till att Österåkersborna som betalar fastighetsskatt får en höjning med 32 procent under perioden 2006-2009 – Björn Sundman

Slutord

På våren den 3 mars medverkade fullmäktigegruppen i den första allmänpolitiska debatten i Österåker kommunfullmäktige, detta infördes förövrigt efter socialdemokratiskt initiativ. Det blev en spänstig debatt där vi var väl förberedda och fokuserade. 

Under året flyttades kommunfullmäktiges sammanträden från Kulturknuten (Berga skolans aula) till en ny riktig fullmäktigesal i Alceahuset. Flytten innebar att helt ny teknik används med mikrofoner vid borden och knappar för rösträkning. Inledningsvis fungerar inte tekniken alla gånger, men det blir sannolikt bättre med tiden.

Svårigheter som framförallt fullmäktigeguppens styrelse tillsammans med arbetarekommunens VU har arbetat med är de många vakanserna i nämnderna. Detta understryker vikten av att öka medlemskåren, men också behovet av politisk grundutbildning för att öka kunskapen och insikten om vad det innebär att vara förtroendevald.

 

Ann-Christin Furustrand                        

Bror Segerlund                 

Margareta Olin

 

Bilaga   Närvarolista finns i oginalet

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-03 11:33