Rapport Brunnsvik 2007

 Dialog för lika värde

• Rasism osynliggör, nedvärderar och stigmatiserar människor, i dag ofta utifrån kulturell bakgrund.
• Diskriminering i arbetslivet påverkar hur arbetet organiseras, utförs och belönas, möjligheterna till delaktighet och påverkan samt rekryteringen och rörligheten på arbetsmarknaden.
• Problem i boendeområden har en socioekonomisk grund, är alltså en klassfråga
• Kampen mot rasism, diskriminering och sociala klyftor bör föras samman
• Vi och dom-tänkandet mellan människor måste bort
• Debatten med Sverigedemokraterna måste tas lokalt, i föreningar och organisationer, på arbetsplatser och i bostadsområden.

Detta var några av de saker som sades under idé- och kulturseminariet ”Dialog för lika värde” på Brunnsviks folkhögskola den 11-13 maj i år. Deltagarna kom framför allt från hyresgäst¬föreningar och lokala fackklubbar (LO-förbund). Vi två från Österåker var de enda som repre¬senterade någon del av partiet

Anna Lena Lodenius, journalist och författare som ägnat sig mycket åt att kartlägga och skildra de högerextrema rörelserna i Sverige, inledde seminariet.

Hon visade hur mediernas intresse för nyheter, konflikter och kontrasterande motbilder gör att de sällan ger en allsidigt balanserad bild av en fråga eller ett frågekomplex. Det som är vardagligt och ständigt pågåen¬de kommer i bakgrunden. Den typen av ”missvisning” har ofta funnits när medierna tagit upp frågor om t ex invandring och invandrarnas situation.

Hon tog sedan upp frågan om Sverigedemokraterna. Hon samman¬fattade SD:s - nu något mer polerade - profil som demokratisk till formen men inte till innehållet, kultur¬rasistisk, isla¬mo¬fobisk och nationalistisk. Medierna brottas med hur de ska förhålla sig till detta inte helt ”vanliga” parti. Anna Lena Lodenius menade att debatten med Sverigedemokraterna bör tas och att den framför allt bör tas lokalt, av lokala politiker och i olika organisationer, inte i TV-sofforna.  

Paulina de los Reyes, forskare vid det snart nedlagda Arbetslivsinstitutet, gjorde en genom¬gång av vad som karaktäriserar rasism och diskriminering.

Rasism definierar en värld med över- och underordning. Människor är inte lika och inte lika mycket värda. Vithet är normen. Rasismen osynliggör, nedvärderar och stigmatiserar män¬niskor, i dag ofta utifrån kulturell bakgrund. I arbetslivet saknas ofta tydliga regler för hur man ska hantera tecken på rasism.

Diskriminering i arbetslivet (som också kan ha andra orsaker än rasism) påverkar hur arbetet organiseras, utförs och belönas, möjligheter¬na till delaktighet och påverkan samt rekryterin¬gen och rörligheten på arbetsmarknaden. Kun¬skap, kompetens och duglighet placeras inom ramen för svenskhet. Invandrare definieras som ”utanför”. Det innebär inte bara utestängning utan också underordning. Olika spelregler till¬ämpas för olika

grupper. Diskriminering ställer krav på undergivenhet.

Paulina de los Reyes underströk att det behövs mer kunskap om diskriminering och rasism, inte minst ute på arbetsplatserna, och utvecklade metoder för att motverka och bekämpa dem.
Trovärdiga spelregler för alla och förtroende för att spelreglerna följs behövs för att skapa stabila arbetsmiljöer.

Mkyabela Sabuni, verksamhetschef vid Centrum mot rasism och ordförande i Afrosvenskarnas Riksförbund, gav en bakgrund till problemet med rasism ur ett afrosvenskt perspektiv som bl a innefattade rasbiologiska uppfattningar genom tiderna och Afrikas tunga koloniala arv.

Maria-Paz Acchiardo, tidigare kulturborgarråd i Stockholm och nu ansvarig inom LO mot segregation och diskriminering, gav sedan konkreta exempel på svårigheter i ar¬betet. Ord och bild kan upplevas och tolkas helt olika beroende på vilken bakgrund man har. Därför kan de om det vill sig illa slå fel. En annan svårighet är att det i arbe¬tar¬rörelsens egna organisationer finns upp¬¬fatt¬ningar bl a om invandring och invandrare som avviker betydligt från organisatio¬nernas ställningstaganden.

Hooman Anvari, ordförande i nätverket Husby Unite, belyste marginalisering och utsatthet i ett bostadsområde. I Husby har det lett till en hackordning mellan olika boendegrupper. Men när grunden för människornas utsatthet är socioekonomisk är situationen en klassfråga, inte en invandrarfråga. Kampen mot rasism, diskriminering och sociala klyftor bör föras samman
 
Integration handlar om tillgången till makt. Hooman Anvari efterlyste ett förnyat politiskt arbete utan toppstyrning. Samtalsdemokrati och deltagardemokrati var ledord för Hooman Anvari som markerade att vi och dom-tänkande mellan människor måste bort.

Försöker man hitta en formulering som sammanfattar de tre seminariedagarna – vilket inte är helt lätt – blir det kanske ändå detta:

Vi och dom-tänkandet måste bort!.

Margareta Gustafsson
Hans Johansson

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-01 11:08