Vid upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas

Motion
till Österåkers kommunfullmäktige
2014-01-22

Upphandling av verksamhet uppfattar vi idag sker med politiska ideologiska förtecken. Allt som inte hindras av lag skall i princip upphandlas. Nyttan för medborgarna har fått stå tillbaka utan några ekonomiskt positiva effekter har uppnåtts. I takt med att allt fler verksamheter drivs av annan än kommunen ökar kraven på att bygga upp en allt större kontrollorganisation och förvaltning för att hantera en allt ökad mängd upphandlingar. Andelen skattemedel går därmed alltmer till administration, när inriktning istället borde vara att se till att skattemedel främst går till den verksamhet som skall bedrivas.
Vi vill vända på utvecklingen. All verksamhet som drivs på uppdrag av Österåkers kommun skall hålla en hög kvalitet, bidra till att uppfylla Österåkers kommun satta mål, ha en tydlig samhällsnytta och resultera i att det blir billigare och ger en högre kvalitet för medborgaren. Ingen verksamhet som inte tydligt kan påvisa sådan nytta skall läggas ut på entreprenad. Entreprenad skall bara prövas där entreprenadformen kan ge dessa effekter. Uppföljning och kontroll skall ske effektivt.
Vid varje tillfälle där frågan om upphandling skall beslutas om skall en analys av förväntad effekt och vilka konsekvenser en upphandling kan få alltid göras.

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige besluta :
Att inför beslut om upphandling skall samhällsnytta och medborgarnytt påvisas.
Att Om samhällsnytta och/eller medborgarnytta ej kan påvisas så skall ingen upphandling utföras.

För Socialdemokraterna

Ann-Christine Furustrand


 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-06 14:09