S och Mp föreslog tydligare markanvisningspolicy

Markanvisningspolicy för Österåkers kommun
Alliansens förslag till Markanvisningspolicy var inte tillräckligt
tydligt ansåg Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Därför la de båda
partierna i kommunfullmäktige den 3 februari ett gemensamt förslag i
syfte att skärpa texten i policyn i avsnittet om direktupphandling.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition
-          Vi vill att det skulle vara tydligt att när Österåkers
kommun, i de fall där kommunen äger marken, väljer att göra en
direktupphandling av ett byggföretag, dvs vänder sig till endast en
intressent, då skall det tydligt framgå att det görs utifrån att det
anses  fördelaktigt för Österåkers kommun att göra det. Och att det
särskilda skälet till ett Österåkers kommun väljer en viss exploatör
skall redovisas öppet.

Michael Solander (MP)  Ledamot i Kommunstyrelsen
-         Det är otroligt viktigt att kommunen öppet redovisar varför
man har beslutat att en viss exploatör är mer lämplig än någon annan.
Inte minst för att undvika spekulationer om oegentligheter. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-06 14:00