S-ställer krav på Rosenkälla handelsplats

Trafiklösningarna vid planerade Rosenkälla handelsplats har avgörande betydelse för om området över huvud taget ska kunna utvecklas i enlighet med de intentioner som finns. Fortsatt nära samverkan mellan kommunen, Vägverket och andra av vägfrågan berörda parter är därför självklar, förklarar Ann-Christine Furustrand (S), och fortsätter;

- Projektet har en rad andra dimensioner som också är avgörande för om resultatet blir positivt för kommunen. Det är viktigt att handelsplats Rosenkälla inte blir ett högriskprojekt för Österåkers kommun. Det gäller så väl ekonomiskt som miljömässigt eller på annat sätt.  Därför måste riskerna/ åtaganden ytterligare förtydligas. Initiativet till utbyggnad av marken till ett nytt handelscentrum har markägaren tagit och bör vara den som på kommersiella grunder bär risken för projektet.

- Det är viktigt att handelsplatsen blir inte bara miljömässigt hållbar, utan att den blir ur miljösynpunkt ett föredöme.  Handelsplats Rosenkälla vill vi ska ges en tydligare miljöprofil. I de handlingar vi tagit del av beskrivs vad handelsplatsen kan komma att bli, men mycket är tankar, idéer. Miljöbedömningar gös utifrån att ett antal åtgärder genomförs. Här måste förslaget bli mer konkret. För att säkerställa att utbyggnaden av handelsplatsen sker på ett miljömässigt och klimatsmart sätt, och att utbyggnaden i övrigt på alla sätt bidrar till en positiv utveckling av Österåker kommun.

Socialdemokraterna la därför två konkreta förslag i kommunstyrelsen den 17 februari:

1.       Den avsiktsförklaring som kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom mellan Trafikverket och Österåkers kommun bör kompletteras med en motsvarande avsiktsförklaring mellan exploatören och Österåkers kommun
2.       En styrgrupp tillsätts bestående av politiker från de partier som finns representerade i kommunstyrelsen i syfte att säkerställa att Rosenkälla handelsområde får ett innehåll och en utformnings som bidrar till en positiv utveckling av Österåkerskommun såväl ekonomiskt som miljömässigt med en tydlig och hållbar miljömässig profil.

S-förlaget röstades ner av M, Fp, Kd, C, Öp. Roslagspartiet (RP) och miljöpartiet avstod från att rösta

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-26 16:44