Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Ledningsutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har fyra ledamöter respektive fyra ersättare.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, inom följande områden:
 • ekonomi, budget, bokslut och upphandling
 • personalfrågor, personalpolitik och lönepolitik
 • förvaltningsorganisationen
 • information och marknadsföring
 • näringslivs- och utvecklingsfrågor
 • regionala frågor
 • frågor rörande de kommunala bolagen
 • kommunalteknik inklusive fastigheter
 • miljö- och planering, utarbetande av översikts- och detaljplaner
 • naturvård och vattenvård
 • infrastruktur och kommunikationer
 • räddningstjänst och skydd
 • turism

(Hämtat från Östra Göinges hemsida)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 

Ordinarie

Ann Ahlbin
Marcus Jeppsson
 

Ersättare

Anders Bengtsson
Daniel Petersen

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-09 17:29