Förslag till sparpaket

Kommunens skatteintäkter krymper nu hastigt. Under 2008 beslutades om besparingar på ca 15 miljoner kronor. Det betyder att ca 30 årsarbetare har fått eller ska sluta sin anställning. Arbetarkommunens medlemsmöte beslutade om en inriktning på det nya sparpaketet enligt protokoll från 20/11 2008. De förslag som nu går till beslut i kommunfullmäktige ligger för det mesta väl i linje med det som AK sa i sin vägledning. Det innebär ytterligare 3-4 tjänster som berörs, men mest är det ”hård” verksamhet och frivilliga åtaganden som får stryka på foten. Det känns viktigt att vi försöker att behålla kvalitet i de verksamheter som mest berör människor, dvs omsorg om barn och gamla.

Vi kommer att hålla fast vid heltidssatsningen. En projektledare är nu anställd och projektet kommer att hålla på i två år. Vi hoppas nu att vi kommer att få se resultat och att alla timanställningar, visstider och vikariat ska minimeras.

Vi håller dessutom fast vid subventionen av träningskort för kommunens anställda på Ramdalen. Folkhälsomålet är viktigt. Dessutom tror vi att det i tider av oro och arbetslöshet finns ett ännu större behov av hälsoåtgärder.

Eftersom det är kommunfullmäktige som fattar det avgörande beslutet om ny budget kan den information som följer ändras. Då återkommer vi med ny information. Det här är förslaget från ks au innan diskussion i partigruppen, men med stöd från arbetskommunens diskussioner.

Benita Vikström

Politisk verksamhet
• Nedläggning av kultur- och fritidsnämnden sparar ca 220.000
• Fast sammanträdesarvode fullmäktige 600 kr/sammanträde
• Fast sammanträdesarvode ks och nämnder 500 kr/sammanträde
• Ej tjänstgörande ersättare arvoderas med 250 kr/sammanträde
• Minska revisorernas anslag
• Minska internationellt utbyte med 150.000 ner till 50.000

Totalt 635 kkr


Infrastruktur, skydd mm
• Minska kostnader för näringsliv och marknadsföring
• Minska kostnaderna för turism
• Minska sommarplanteringar och klippta gräsytor med 1 miljon

Totalt 1 600 kkr

Fritid och kultur
• Minska stöd till fritid och kultur
• Minska stöd till studieförbund
• Ingen liten isyta

Totalt 1 060 kkr

Pedagogisk verksamhet
Inga ytterligare neddragningar

Vård och omsorg
• Att inte inrätta Fixarmalte spar 200.000 i år/helår 400.000 
• Evakuering Björntorp senareläggs pga uppskjuten byggstart

Totalt 1 000 kkr

Affärsverksamhet
Höjd intrångsersättning för ledningar i gator och vägar ca 200.000(intäkt)

Administration och service
• Minska gemensam administration ca 300.000
• Senarelägga särskilt avsatta lönemedel ca 950.000
• Ändrat po-pålägg 600.000 (på grund av regeringsbeslut)
• Minskat fastighetsunderhåll med 1 miljon
• Minskade investeringar 2008-09, avskrivningar och räntor 1 miljon
• Ändrad organisation för mat och städ
• Sammanträden och konferenser i egna lokaler
• Minska central resurs till trygg och säker uppväxt 500.000

Totalt 4 751 kkr

Sammantaget
Planerade förändringar ger totalt 9,2 miljoner kr med
helårseffekt. Vid en snabb beslutsprocess beräknas
kostnaderna minska under 2009 med 6,6 miljoner kr.

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-28 11:15

Facebook

Socialdemokraterna i Oxelösund finns på Facebook. I vår grupp är du välkommen att ställa dina frågor och få svar från lokala politiker eller starta diskussionstrådar om saker du som väljare tycker är viktigt.