Vårt valprogram 2010

 

MÖJLIGHETERNAS OXELÖSUND

Vårt Oxelösund skall präglas av människor som känner sig delaktiga, uppmärksammade och uppmuntrade att ta del av dessa möjligheter, på sina egna villkor.

 

I vårt Oxelösund skall varje barn få en bra start i livet. En trygg och säker miljö ger Oxelösunds barn och unga den start i livet som alla skall ha rätt till. En ständig utveckling av våra verksamheter tillsammans med satsningar på attraktivt boende i trygga områden, det vill vi Socialdemokrater fortsätta arbeta för.

 

Oxelösund skall vara en kommun för hela livet. En plats där både uppväxt och ålderdom är något att se fram emot.

 

Oxelösund skall vara möjligheternas kommun för alla. Individens möjligheter skall inte begränsas av bakgrund eller storlek på plånboken. Alla människors lika värde skall ligga till grund för en politik som stöttat och tryggar framtiden för alla invånare i Oxelösund.

 

Det gör Oxelösund starkt!

 

Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla möjligheternas Oxelösund, till en kommun där alla kan leva ett rikare liv.

 

Vill Du vara med?

 

BO OCH BYGGA I MÖJLIGHETERNAS OXELÖSUND
Vi Socialdemokrater vill att alla människor ska uppleva sin bostad och sitt bostadsområde som attraktivt. Det ska inte spela någon roll om du hyr eller äger ditt boende.

 

Därför vill vi arbeta brett när det gäller bostadsfrågor i kommunen. Det finns idag många möjligheter till attraktiva boenden men det är viktigt att vi samtidigt som vi erbjuder nya områden för bostadsbyggande rustar upp det befintliga bostadsbeståndet.

 

Vi socialdemokrater vill:

-         Bygga trygghetsboende snarast möjligt

-         Värna hyresrätten

-         Arbeta för att erbjuda möjligheter till nya bostäder

-         Öka tillgängligheten genom och installation av hissar i Kustbostäder

-         Stödja brottförebyggande arbete i bostadsområden

 

ATT VÄXA UPP I MÖJLIGHETERNAS OXELÖSUND

Vi vill att den kommunala skolan ska ges bästa möjliga förutsättningar för att ge varje barn möjligheten att utvecklas på sina egna villkor. Skolan och förskolan i Oxelösund ska tillhöra en av Sveriges bästa.

 

Barn och ungas levnadsvillkor i Oxelösund måste ständigt utvecklas och förbättras.

 

Vi socialdemokrater vill:

-         Fortsätta arbetet med att tidigt upptäcka barn med särskilda behov och sätta in insatser

-         Utöka samarbetet och stödet till föreningslivet och organisationer

-         Arbeta mot mobbning och utanförskap

-         Ge våra ungdomar möjlighet till utbyte med ungdomar i andra länder

-         Behåll musikskolan

-         Erbjuda alla 16-åringar sommarjobb

-         Arbeta för att höja utbildningsnivån

 

HÅLLBAR UTVECKLING I MÖJLIGHETERNAS OXELÖSUND

Miljön och klimatet är en av vår framtids viktigaste frågor. Vi kan inte förändra allt, men vi kan göra vår del.

 

I Oxelösund vill vi socialdemokrater arbeta aktivt med frågor kring miljö, energi och hållbar utveckling.

 

Vi vill ge Oxelösunds medborgare att aktivt ta ett eget ansvar för miljön.

 

Vi socialdemokrater vill:

-         Att Oxelösund har grönområden för rekreation och friluftsliv, särskilt ska vi värna naturreservatet på Femöre

-         Möjliggöra en utveckling av grön energi med hänsyn till naturen

-         Fortsätta utbyggnaden av fjärrvärme

-         Att vår närmiljö ska vara ren och prydlig

 

ÄLDRES SITUATION I MÖJLIGHETERNAS OXELÖSUND

Vi vill satsa på och utveckla den kommunala hemsjukvården för att ge medborgarna i Oxelösund bästa möjlige vård.

 

Skapandet av ett trygghetsboende är en högaktuell fråga och vi vill att ett trygghetsboende byggs så snart detta är genomförbart. Antalet platser i särskilda boenden måste också säkerställas för att möta dagens och framtidens behov.

 

Vi socialdemokrater vill:

-         Bygga trygghetsboende snarast möjligt

-         Ta tillvara möjligheterna med och utveckla hemsjukvården

-         Ha en hög kompetens och kvalité inom äldreomsorgen

-         Öka samarbetet med pensionärsorganisationer och väntjänst

-         Utveckla stöd till äldre som vill bo kvar hemma

 

KULTUR, TURISM OCH LIVSKRAFT I MÖJLIGHETERNAS OXELÖSUND

Att leva och bo i Oxelösund ska innebära att man har goda möjligheter att sköta om både kropp och själ. Våra anläggningar för idrott och hälsa ska hålla en hög standard.

 

Vi har en havsnära natur som ger oss möjligheter att skapa livskraft och en god hälsa. Denna unika miljö måste vi vårda väl.

 

Kultur skapar ett kreativt samhälle som står för utveckling där man vill verka och bo. Vi socialdemokrater vill lyfta fram Oxelösunds unika tillgångar när det gäller kultur och fritid.

 

Vi socialdemokrater vill:

-         Göra klippbaden på Västra Femöre tillgängliga för människor med svårigheter att röra sig

-         Värna om Femöre som naturreservat och rekreationsområde

-         Fortsätta utvecklingen av Koordinaten som kommunens givna möjlighet

-         Stärka folkhälsoarbetet samt arbetet mot alkohol och droger i nära samarbete med föreningar och organisationer

-         Förstärka Ramdalens roll som friskvårdscenter för alla åldrar

-         Utveckla våra havsnära bad

 

KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR I MÖJLIGHETERNAS OXELÖSUND

Dagens samhälle bygger på snabba kommunikationsvägar. I Oxelösund har vi tillgång till en infrastruktur med motorväg som ansluter till E4 samt järnväg ända in i centrum. Det är bra grunder att bygga bra och säkra kommunikationer på.

 

Vi vill fortsätta arbetet med att ta Oxelösund in i teknikens möjligheter genom utbyggnad av Stadsnätet som redan idag är ett av Sveriges bästa.

 

En viktig fråga är säkerheten i trafiken. Vi vill fortsätta höja trafiksäkerheten genom att exempelvis bygga cykelvägar för att nå områden som fiskehamnen och Gamla Oxelösund.

 

Vi socialdemokrater vill:

-         Utveckla framtidens kollektivtrafik i samråd med kommuninvånarna

-         Satsa på trygghet och säkerhet i trafiken

-         Utöka satsning på gator, vägar och park

-         Utveckla TGOJ banan för persontrafik

-         Delta i arbetet med Ostlänken

 

JOBB OCH NÄRINGSLIV I MÖJLIGHETERNAS OXELÖSUND

Vi vill att Oxelösund ska uppfattas som en företagsvänlig kommun. En naturlig del av Oxelösund är SSAB men för ett bredare näringsliv krävs det att företagare känner sig välkomna i kommunen och får bra stöttning.

 

Det är viktigt att vi kan tillhandahålla lokaler för både handel och lättare industri samt fortsätter utvecklingen av stadsnätet. Likaså är det viktigt att verka för att näringslivet erbjuds personal med rätt kompetens för rätt jobb.

 

Vi har påbörjat arbetet med att utveckla fiskehamnen och gästhamnen till ett marint center. Denna utveckling vill vi fortsätta.

 

Vi socialdemokrater vill:

-         Att Oxelösund utvecklas som en del av EU

-         Stödja utvecklingen mot regionen Stockholm - Mälardalen

-         Stödja besöksnäringen genom samverkan med lokala företagare och marknadsföring av Oxelösund

-         Att Oxelösund ska uppfattas som en företagsvänlig kommun

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-18 09:53