Samhällsbyggnadsnämnden


SamhällsbyggnadsnämndenSamhällsbyggnadsnämnden som består av 9 ledamöter och lika många ersättare har hand om frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lagstiftning och lokala bestämmelser ska skötas.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för de uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet som åligger kommunen enligt PBL (plan- och bygglagen), samt de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden sköter även kommunens uppgifter inom mark- och exploateringsområdet samt mätnings- och kartverksamhet.

Bland annat driver Socialdemokraterna i Skara följande frågor:

  • Eleffektiviteten ska öka.
  • Förbrukningen av fossila bränslen ska minska.
  • Fjärrvärmenätet ska fortsätta att byggas ut.
  • Miljöbilar och miljövänligt bränsle ska utgöra norm i Skara kommuns fordonspark.
  • Vi vill verka för att det byggs fler hyresrätter och att flerbostadshus i kommunen förses med hiss.
  • Ökad tillgång till tomter i ytterområden bör betonas, särskilt Varnhem bör uppmärksammas.
  • Fler bostäder och fler invånare ökar möjligheterna att behålla en god kommersiell och kommunal service. Samtidigt innebär fler invånare ökad trafik i området, varför det är angeläget att verka för ökat resande med kollektivtrafik och fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar.
  • En trygg kommun att leva och verka i innebär också en ren kommun där det är lätt att ta sig fram. Brister i snöröjning, dåligt underhållna och igenväxta gång- och cykelbanor minskar möjligheten för många att ta sig fram.
  • Skaras centrala läge i Skaraborg är attraktivt för många industrier. I dagsläget finns inte mycket ledig mark ledig för nyetableringar. Vi vill därför att ett antal områden utvecklas för affärs- alternativt industriverksamhet.

I miljö- och byggnadsnämnden sitter för Socialdemokraterna:

Ordinarie ledamöter:
Andre vice ordförande: Alf Ståhl
Per Svensson
Carmen Rudberg
Lill-Britt Johansen

Ersättare:
Kerstin Widmark
Conny Hellman
Miralem Beharovic

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet