Vårt senaste budgetförslag


Skara kommun befinner sig i en mycket besvärlig ekonomisk situation. En situation som förvärras av finansiell oro och lågkonjunktur. Dessutom har den borgerliga regeringen försämrat situationen genom politiska beslut som påverkar kommunernas möjligheter att möta omställningens utmaningar.

Socialdemokraterna har under lång tid krävt kraftfulla insatser från den borgerliga majoriteten i Skara kommun för att klara framtida ekonomiska utmaningar och investeringar.

Nu står Skara kommun inför fullbordat faktum att den ekonomiska situationen inte längre är hanterbar. Det kräver att den politiska ledningen med tydlighet visar på handlingskraft.

Valet står mellan att minska den kommunala verksamheten eller öka de kommunala intäkterna. Ett val den borgerliga majoriteten klargjort i kommunfullmäktige att man inte är beredd att göra.

Socialdemokraterna vill med eftertryck framföra att Skara kommun ska värna kommunal verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar, då erfarenheter från tidigare konjunkturinbromsningar visar att det är barnen som oftast hamnar i kläm vid neddragningar av kommunala verksamheter och välfärdstjänster.

Därför fortsätter Socialdemokraterna i Skara satsningen på barn och ungdomar i sitt budgetdokument.

Socialdemokraterna satsar 3 miljoner kronor mer än den borgerliga alliansen på barn- och utbildningsnämnden. Det ökade anslaget innebär fortsatt fokus på höjd kvalitet, hög lärartäthet, mindre barngrupper samt fler specialpedagoger i grundskolan.

Skolmåltidernas matkvalitet ska säkerställas.

För att klara platsgaranti inom den kommunala förskolan och samtidigt minska barngrupperna tillförs förskolan resurser i budget 2009. För tidiga insatser till stöd i undervisning och för en trygg och lugn skolmiljö avsätts ytterligare resurser. Särskild uppmärksamhet ska riktas till att upptäcka, stödja och uppmuntra elever i skolans tidiga årskurser. Projektering av en ny högstadieskola ska inledas under 2009.

Feriepraktikplatser för ungdomar är en viktig fråga där socialdemokraterna avsätter pengar för att säkerställa verksamheten samt en höjning av timlönen till 50 kronor.

Inom individ- och familjeomsorgen har förvaltningschefen med personal visat att det med genomgripande förbättringsåtgärder och effektiviseringar av insatser, går att vända kostnadsutvecklingen. I socialdemokraternas budgetförslag för 2009 har ytterligare medel i form av ett omställningsbidrag på 1,4 miljoner kronor tillskjutits, men budgetramen framöver förutsätter fortsatt utvecklings- och effektiviseringsarbete inom området. Det är socialdemokraternas ambition att en ökande andel av sociala stödinsatser ska ske tidigt inom skolans område, med tät samverkan mellan IFO och skolan.

När ekonomiska åtstramningar sker i en kommun riskerar renhållning och skötsel av grönytor att drabbas av besparingar. Ofta med ökad nedskräpning och sämre skötta grönytor som resultat. Därför tillför socialdemokraterna ytterligare medel för ett trevligt och rent Skara.

Läs hela budgetförslaget
"xxxxxxxxx" >>

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet