Satsningar på äldreomsorgen går före stora skattesänkningar


Artikel 2006-01-26
Sverige är ett bra land att leva och åldras i. Att livslängden i Sverige är bland de längsta i världen är ett bevis på Sveriges välstånd och våra medvetna satsningar på en välfärd för alla.

Men att allt fler blir äldre för med sig ett behov av att utveckla äldreomsorgen. Det finns flera områden inom äldreomsorgen som behöver förbättras. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Äldreomsorgen ska erbjudas på lika villkor för alla oavsett ekonomi och bakgrund. För oss går satsningar på äldreomsorgen går före stora skattesänkningar.

Utvecklingen av äldreomsorgen måste ha sin utgångspunkt i det faktum att behoven av äldreomsorg inom en snar framtid kommer att öka, men också att de kommer att se mycket olika ut. Det kommer att handla om allt ifrån friska äldre som inte behöver någon vård alls eller bara behöver lite hjälp i hemmet, till äldre med många olika sjukdomar samtidigt och ett stort vårdbehov. Detta förutsätter en utveckling och förnyelse av såväl samhällsplaneringen som sjukvården och äldreomsorgen.

Den socialdemokratiska regeringen har under det senaste året genomfört viktiga förstärkningar av äldrevården: Satsningar på kompetensutveckling av personalen, ett ökat anhörigstöd och olika former av väntjänster. Men vi socialdemokrater vill gå vidare. Därför kommer regeringen under våren att presentera en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen.

Speciellt fem områden är i behov av utveckling:

1. Satsa på de mest sjuka. Detta handlar bland annat om en utbyggd hemsjukvård och mer läkarinsatser i hemmen samt en bättre demensvård.

2. Utveckla boendet för äldre. Alla som behöver särskilt boende ska få det och behovsbedömningen måste vara likadan i hela landet. Det behövs även en fortsatt utbyggnad av olika former av seniorboende och servicebostäder för den som bara behöver lite hjälp.

3. Satsa på kompetensutveckling för personalen. Många anställda och arbetsplatser har kunnat delta i satsningen "Kompetensstegen", och detta arbete ska fortsätta samtidigt som satsningar på utbildningsvikariat inom äldreomsorgen ska möjliggöra mer omfattande grundutbildningar och påbyggnadsutbildningar för personalen.

4. Stärk det förebyggande arbetet. Stödet till anhöriga som vårdar närstående behöver vidareutvecklas. Det kan exempelvis handla om tillgång till kontaktperson, avlastning, dagverksamhet med mera. Vi vill också pröva frågan om att kommuner ska kunna subventionera vissa service- och fixartjänster för äldre.

5. Pröva om det behövs en sammanhållen äldreomsorgslag. Under de senaste åren har den statliga tillsynen av äldreomsorgen stärkts. Denna vill vi utveckla. Ett sätt att göra det är att införa nationella kvalitetsregister i äldreomsorgen på samma sätt som inom sjukvården.

Moderaternas mål är att Sverige ska ha en skattenivå som motsvarar EU-genomsnittet. Det handlar om skattesänkningar på 250 miljarder kronor. Med andra ord ska var femte skattekrona i Sverige försvinna. Det är mer än vad den totala sjukvården kostar per år. Vi socialdemokrater vill istället utveckla välfärden. Därför satsar vi 10 miljarder kronor på äldreomsorgen. Det är viktigare för oss än stora skattesänkningar för de rikaste.

Kjell Nordström, Skara
Riksdagsledamot(s)

 

 

 

 


 

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet