(s) presenterar en mer rättvis budget för Skara kommun


Socialdemokraterna lägger återigen ett heltäckande budgetförslag för att tydligt visa på de skillnader i de politiska alternativ som finns mellan Socialdemokraterna och Alliansen i Skara. Här kommer ett axplock ur Socialdemokraternas budget för år 2008 med planperiod 2009-2010.

Socialdemokraterna avsätter 5,8 miljoner i riktade resurser till barn- och utbildningsnämnden samt följer upp med att tillföra extra resurser även 2009 och 2010.
Fokus på budgetförslag 2008 är satsningar på barn och ungdomar. Det gäller tidiga insatser i skolan, en skola för en lugn och trygg skolmiljö samt förbättrade elevresultat. Förskolan får ett stort utrymme med resurser till minskade barngrupper samt platsgaranti i den kommunala förskolan.

Ny högstadieskola
Skara kommun står inför utmaningen att investera i en ny högstadieskola för alla elever i årskurs 7 till och med årskurs 9. Det är en investering som är större i omfattning än både Badhuset och Mariebergsskolan. Det är en investering för många generationer av elever som beräknas till 120 miljoner kronor, och som kräver en långsiktig ekonomisk politik i Skara kommun.

Hygiensjuksköterska i förskolan
Infektioner och sjukdomar drabbar inte bara barnen i förskolan, utan även personal och föräldrar. Vi vet att det går att minska sjukfrånvaron genom ökad kunskap, information och konkreta åtgärder på varje avdelning och förskola. Därför vill vi inrätta en ny tjänst som hygiensjuksköterska i förskolan.

Fortsatt satsning på Ung i Skara

Samverkan mellan kommunens verksamheter för barn- och ungdomars bästa står återigen i fokus. Det är då med oro vi socialdemokrater ser att man från Alliansen sida vill minska de ekonomiska anslagen samtidigt som man tillsätter nya utredningar för att uppnå nämnds- och förvaltningsöverskridande verksamheter.

Feriepraktikplatser

Socialdemokraterna har sedan tidigare satsat på feriepraktikplatser i Skara kommun. Den satsningen vill man fortsätta även under 2008 och framåt genom att omfördela resurser inom kommunstyrelsen. Socialdemokraterna anser det viktigare att närmare 200 ungdomar får chans att arbeta på sommaren och tjäna egna pengar, än att inrätta en tjänst på Näringsrådhuset. Dessutom inrymmer vår satsning en höjning av timersättningen till 50kr.

Individ- och familjeomsorgen

Ökat fokus på tidiga insatser och helhetslösningar krävs för att vända den negativa utvecklingen inom IFO:s verksamhetsområde. Med mer hemmaplanslösningar och bättre uppföljningar av varje barns och ungdoms utveckling tror vi att något gott kommer ur den förändring som nu presenterats av IFO. Redan 2009 hoppas vi att arbetet ger oss möjlighet att föra över resurser till förskolan och skolan för att arbeta mer förebyggande i samverkan med skolan, istället för behandlingsinsatser.

Vilan-intraprenaden får egen investeringsbudget

Vår ambition är att intraprenaden får möjlighet att tillsammans med föreningsliv utveckla idrottsplatsverksamheten i hela kommunen samt att kommunens idrottsanläggningar håller en god kvalitet.
Investeringsbudgeten motsvarar ungefär det belopp som försäljningen av campingen och Drysagården inbringade – 5 miljoner kronor.

Mer marknadsföring av idrottsområdet Vilan

För att på bästa sätt lansera idrottsområdet Vilan, dess anläggningar och möjligheter måste marknadsföring ges ett ökat utrymme. 200.000 kronor avsätts för marknadsföring av Vilan.

Bostadsanpassningen överförs till omsorgsnämnden

De fackliga organisationerna har efterlyst att bostadsanpassningen vid en flytt bör överföras till omsorgsnämnden. Socialdemokraterna delar den synen då vi ser fördelar med samordning inom äldre och handikappomsorgen samt att förslaget ökar möjligheterna för den som vill bor kvar hemma. Samtidigt utökas anslagen med 400.000 kronor till 2 miljoner kronor.

Markreserven och markexploatering får ökat utrymme i KS

Kommunstyrelsen har ansvaret för den strategiska utvecklingen av Skara kommun som boende- och etableringsort. Det är därför naturligt att ansvaret för markreserven kvarstår under KS liksom den föreslagna investeringsbudgeten för markexploatering.

Utrymme för fortsatta pensionsinbetalningar

Att säkra fortsatta pensionsinbetalningar på tidigare beslutad nivå är hållbar ekonomisk politik. Det är viktigt att morgondagens medarbetare i Skara kommun inte ska behöva betala priset för vad dagens förtroendevalda inte klarar av att genomföra. Socialdemokraterna ser därför med oro på hur ansvarsförbindelsen hanteras av Alliansen i Skara.

Läs hela budgetförslaget
"Hållbar framtid för Skara komm
un" >>

2007-11-07
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet