Pågår det manipulering av oppositionens förslag och yrkanden i Skara kommun?

Under måndagens kommunfullmäktige i Skara kommun utspelades många märkliga turer efter en lång debatt om budget för Skara kommun. Socialdemokraterna framförde tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett antal tilläggsyrkanden till den politiska ledningens budgetförslag.
 
Det finns flera anledningar till att de tre partierna inkom med tilläggsyrkanden istället för ett eget budgetförslag.
 
- Den allvarliga ekonomiska situationen i Skara kommun de kommande åren underlättas inte av att partierna har olika utgångspunkter utan en samsyn om verkligheten.
- Möjligheten till överenskommelser ökar om en diskussion kan ske utifrån samma dokument och ekonomiska verklighet.
- Som oppositionspartier finns inte tillgång till ekonomiavdelning och budgetekonomer.

 
Kommunfullmäktiges ordförande frågade under debattens gång ett flertal gånger om de av Barbro Hassel skriftliga inkomna yrkanden låg till grund för kommande beslut eller om Barbro Hassel stod bakom de yrkanden som återfanns i handlingarna.
 
Då de båda dokumenten bör vara identiska borde det inte utgöra någon skillnad.
 
Allt eftersom debatten fortsatte blev det tydligt att någon samsyn kring ekonomi eller budget inte fanns och när propositionsordning skulle fastställas utgick kommunfullmäktiges ordförande ifrån att det förelåg tre (3) olika budgetförslag/yrkanden.
 
Oppositionsrådet Barbro Hassel protesterade med hänvisning till att de rödgröna partierna inte inkommit med ett komplett budgetyrkande, utan tilläggsyrkanden till det föreslagna budgetförslaget från den politiska ledningen.
 
Efter ytterligare en ajournering återupptogs ärendet och alla partier fick till slut sina yrkanden prövade av kommunfullmäktige. Därmed undanröjdes möjligheten till att ärendet i kommunfullmäktige blev ett kommunbesvär (juridisk förfarande för överklagan av procedur- och formfrågor.)
 
Efter att kommunfullmäktige avslutades konfronterade Fredrik Nordström (S) kommunjuristen/sekreteraren Mikael Hätting med uppgiften om att det ursprungliga förslaget om tilläggsyrkande från S, MP och V förändrats efter det överlämnats till kommunstyrelsen den 9 november 2011.
 
Handlingen med tilläggsyrkanden översändes till Mikael Hätting digitalt på sittande möte samt överlämnades i pappersform till alla närvarande politiker och tjänstemän på KS den 9 november 2011.
 
I kommunfullmäktiges handlingar till budgetmötet den 28 november 2011 hade ursprungsförslagets rubrik och en ytterligare textrad försvunnit.
 
Tilläggsyrkande – ärende 1 Budget 2012
Tillsammans lägger vi fram följande tilläggsyrkanden:

 
Dessa två viktiga textrader hade inneburit att S, MP och V:s förslag hanterats som tilläggsyrkande från början. Därmed skulle möjligheten för kommunfullmäktiges ordförande att hantera tilläggsyrkandena som ett (1) budgetförslag/yrkande inte förekommit.
 
När Fredrik Nordström (S) konfronterar Mikael Hätting om varför det skett ändringar i handlingarna till kommunfullmäktige hänvisar kommunjuristen/sekreteraren till att kommunstyrelsens ordförande instruerat honom att genomföra ändringarna/strykningarna.
 
I övrigt hänvisar Mikael Hätting till kommunstyrelsens ordförande.
 
Utifrån ovanstående bakgrund framstår de många turerna kring propositionsordning och hanteringen av oppositionens tilläggsyrkande i en annan dager.
 
Om ändringarna/strykningarna har tillkommit på det sätt som ovan beskrivits finns det grund för att misstänka manipulation.
 
Det är ett allvarligt missgrepp som sätter demokratin i Skara kommun ur funktion och omöjliggör oppositionen rätten att få sina frågor, förslag och yrkande debatterade och prövade på ett korrekt sätt.
 
Socialdemokraterna överväger att pröva ärendet i högre instans.
 
Socialdemokraterna i Skara vill senast den 5 december 2011 ha skriftligt svar på om det pågår manipulering av oppositionens förslag och yrkanden i Skara kommun.

Läs hela texten: Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets tilläggsyrkanden >>