Ett hållbart liv för framtida generationer

Elin är fem år och har just börjat i Skogsmulleskolan. Där lär sig barnen om naturen och har roligt tillsammans. Elin pratar ofta med sin farfar Kjell om saker hon lärt sig i mullegruppen. Tillsammans är de ofta ute och promenerar och Elin pratar om ekorrar, fåglar och växter. Kjell är orolig för hur det ska bli med naturen när Elin själv får barn. Han tycker att politikerna borde ta ett större ansvar för miljön. Men rapporterna om hur fort isen smälter på nordpolen har fått Kjell att också fundera på vad han själv kan göra. Han skulle gärna vilja leva mera miljövänligt men det är svårt att veta hur man gör.

Kjell bytte energibolag till ett som säljer grön el och han har satt in kontakter som bryter stand-by funktioner på nätterna. Han försöker handla ordentligt varje gång de tar bilen till affären så det inte ska bli så ofta, och försöker handla lite mera miljövänliga varor varje gång. Han har också börjat åka buss till jobbet emellanåt. Kjell försöker vara mer miljömedveten men tycker det är både krångligt och besvärligt. Men han förstår att det är nödvändigt och när han är tillsammans med Elin tänker han att det ändå känns bra att göra det man kan.

Vår politik för en hållbar utveckling i Västra Götaland

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Det kräver inte bara solidaritet mellan generationer utan även mellan världens rika och fattiga. Den hållbara utvecklingens sociala, ekonomiska, och ekologiska dimensioner är var för sig viktiga. Men det är endast tillsammans de bidrar till det hållbara samhället.

En god ekonomi där resurser fördelas solidariskt utifrån behov skapar förutsättningar för ökad social rättvisa. Genom att stödja dem med sämst utgångsläge minskar vi klyftorna mellan människor i samhället. Då skapas förutsättningar för en ökad delaktighet i samhällslivet.

Regionens dubbla uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård samt att verka för regional utveckling och tillväxt. De är nära sammankopplade och i hög grad förutsättningar för varandra. Genom det dubbla uppdraget kan regionen bidra till goda livsvillkor, minska segregering och otrygghet och därigenom motverka ohälsa och bidra till en hållbar utveckling. Därför vill vi socialdemokrater gå vidare med att stärka regionens roll och ansvar i utformningen av arbetsmarknadspolitiken, resursanvändningen inom ramen för EUs strukturfonder samt ett ökat regionalt ansvar för miljöarbetet.

Vi socialdemokrater ska vara aktiva i arbetet för en positiv miljö- och klimatutveckling. Genom stöd till innovationer som leder till ny miljösmart teknik och nya tjänster möts de globala miljöhot som vi kommer att ställas inför under många år framöver. Det stärker näringslivets konkurrenskraft på den globala marknaden men förutsätter ökade insatser inom forskning och utveckling.

Alla måste ta ansvar för en hållbar utveckling. Det gäller såväl individen som företag och politik, på lokal, nationell och global nivå. För att vara framgångsrika i arbetet med en hållbar utveckling krävs att regionen är aktiv i det internationella samarbetet.

De verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver och finansierar ska ha en tydlig miljöprofil och bedriva ett aktivt miljöarbete i samarbete med andra aktörer. Vi socialdemokrater vill främja en hållbar livsmedelsindustri både inom jordbruks- och fiskesektorn. Regionens ska utnyttja sin möjlighet att som stor inköpare ställa höga miljö- och rättvisekrav vid upphandling. På så vis bidrar regionen till att förbättra miljömässig och social hållbarhet.

Långsiktig hållbarhet måste alltid vara ledstjärnan vid investeringar i vägar och järnvägar samt utbyggnad av kollektivtrafik. Det innebär satsningar som ökar framkomligheten för kollektivtrafik och som för över mer trafik till järnväg. Det kräver samverkan med andra aktörer och samordning av insatser.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Öka antalet anställda inom miljöteknikområdet
  • Stärka regionens roll i arbetsmarknadspolitiken
  • Utforma regionens verksamheter utifrån invånarnas behov
  • Förstärka regionens arbete för ökad jämlikhet
  • Öka miljöturismen till Västra Götaland
  • Starta ett Västsvenskt riskkapitalbolag för miljöinnovationer
  • Medverka till att utarbeta ett investeringsprogram för omställning av energisystemet till förnybara energikällor
  • Stimulera produktion av närproducerad ekologisk mat
  • Samverka kring bilpooler för allmänheten
Sidan uppdaterades senast: 2011-05-07 23:03