Satsa på elevhälsan

De rödgröna partierna i Skövde, kommer att satsa resurser på elevhälsan. I elevhälsa ingår, som vi ser det, skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser. Arbetet med elevhälsa skall vara en prioriterad del av skolans samlade arbete för en god hälsa bland barn och ungdom. Den förebyggande verksamheten skall enligt vårt sätt att se, prioriteras.


Elevvården omfattar även allt det viktiga arbete och stöd som lärare och andra i skolan med specialkompetenser gör för eleverna och de särskilda stödinsatser som utförs av specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer. De specialpedagogiska insatserna skall läggas i huvudsak på att stödja eleverna i den normala hemgruppen genom att individualisera och variera arbetssättet. Skolan skall aktivt arbeta tillsammans med Barn och Ungdomspsykiatrin för att Västbus blir verklighet i Skövde, för barnens skull.


Skolhälsovården skall genomföra hälsosamtal och hälsobesök för att identifiera hälsoproblem, friskfaktorer, riskfaktorer och skyddsfaktorer som har betydelse för barnen och de ungas hälsa. Upprepade individuella hälsosamtal med skolsköterska skall genomföras i förskoleklass, i årskurs 2, 4 och 7. En avsikt med samtalen är att få eleven att tillsammans med sina föräldrar, tänka på ett nytt sätt för att kunna se sambandet mellan eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen. Exempel på viktiga förebyggande insatser som skall göras är arbetet med grupper riktade till föräldrar som har överviktiga barn. Ett annat område som vi vill prioritera är tandhälsan hos barn och unga i samverkan med Folktandvården inom FRAM – projektet.

 

Alliansen i Skövde har inte visat någon förståelse för barn och ungas behov av hälsovård, utan fortsätter sin inslagna väg med en nedmontering av elevhälsan och andra viktiga verksamheter inom skola och socialtjänst.

 

Marie Ekman                       Jasmin Vizlin                      Egon Frid

Socialdemokraterna             Miljöpartiet                        Vänsterpartiet

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-01 10:27