Socialdemokraterna i Skövde höjer ambitionen för bostadsbyggandet!

Enligt en befolkningsprognos som kommunen gjort kommer Skövdes befolkning att öka med tusen personer per år de kommande åren. 1000 per år! Då ett halvår gått är ökningen 60 personer.   60!personer! Inte förvånande då det råder Bostadsbrist i Skövde. Fokusera på hur många bostäder som färdigställs i Skövde. Förra året var det ynka 89! För några år sedan konstaterades det att 300 bostäder/lägenheter/år var behovet enligt Skövdes boendestrategiska program. Enligt boverket behöver det i Skövde kommun byggas 360 bostäder/lägenheter/ år. Boverket rapporterar också ett behov fram till 2025 på 5000 bostäder/lägenheter i Skövderegionen. Inte minst med tanke på de låga befolkningstillväxttalen höjer vi ambitionen för bostadsbyggandet.

Vi vill bygga 500 bostäder/lägenheter/år i Skövde kommun.

Ska visionen 2025 om 60 000 invånare uppnås behöver Skövde årligen öka med drygt 600 invånare. Visionen har vi socialdemokrater ställt oss bakom tillsammans med Skövdes styrande minoritet. För att nå dit måste det finnas tillgängliga bostäder. Bostadsmarknaden i Skövde efterfrågar inte minst hyresrätter. Skövdebostäder har en kö på 26 000 personer, 13 000 av dessa är under 29 år. Vårt allmännyttiga bostadsbolag gör det de kan för att tillfredsställa behovet av hyresrätter, men behöver hjälp av privata ”byggare”. 

En klar ideologisk skiljelinje finns mellan Skövdes styrande minoritet och oss socialdemokrater i Skövde. Vi vill stryka meningen i Skövdebostäders ägardirektiv där det står att vårt allmännyttiga bostadsbolag inte får ha en bostadsmarknadsandel som överstiger 17 % och vi vill inte! att Skövdebostäder ska arbeta för att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Taket närmar sig! Vilka lägenheter kommer att behöva ombildas till bostadsrätter?

Planeringen för nya bostadsområden måste öka för att höja utbyggnadstakten.

De efterlängtade hyresrätterna i Hentorp kommer inte att byggas inom den närmaste tiden, beklagligt då min motion (juni 2014) bifölls i Skövdes högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Det är brist på arbetskraft inom den svenska byggbranschen och en uppenbar risk för en framväxande oseriös arbetsmarknad med oschysta villkor. Jag har även motionerat (sept. 2014) om att det ska ställas krav på att det finns kollektivavtal med de företag Skövde kommun upphandlar varor och tjänster, motionen avslogs. Jag återkommer i frågan.

Skövdes befolkning lever allt längre och behovet av andra boendeformer ökar. Våra äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boende och boendemiljön. Att bo på ett sätt som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter kommer att bli allt viktigare framöver. Ungdomar får det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, därför behöver det byggas fler hyresrätter med låga hyror. Det ska finnas bostäder med olika upplåtelseformer i hela Skövde kommun.  Bygg klimatsmart för att möta framtidens miljökrav.  Vi vill Bygga 500 bostäder/lägenheter/år i Skövde tills bostadsbristen är avhjälpt.


Robert Ciabatti Socialdemokrat och vice ordförande i Byggnadsnämnden.