En socialdemokratisk budget för Skövde 2015

  

  

Socialdemokraternas budgetförslag

2015

 

Vår politik värnar välfärd och prioriterar kunskap genom livet. Vi har ambitioner för Skövde.

Alla invånare i Skövde kommun ska ges möjligheter att växa och utvecklas som individer.

Vår fasta övertygelse är att alla människor kan och vill sitt eget bästa.

 Om alla har det bra har även jag det bra.

 

 

Våra satsningar

 

Vi ser alla människors möjligheter

 

Vi ska värna välfärden som våra äldre varit med om att bygga upp. Vi ska också värna och stötta anhöriga som tar hand om våra äldre.

Vi måste lyfta fram äldreomsorgen i Skövdes Vision 2025. Det gör vi genom att ta fram en kvalitetsplan som har äldres välbefinnande som mål och som innehåller:

- valmöjligheter för de äldre
- ökat inflytande för personalen
- ökade satsningar på att göra arbetet inom omsorgen mer attraktivt. Det underlättar också nyrekryteringar.

Anställda ska ha en god arbetsmiljö så att man klarar av ett helt yrkesliv och kunna ha en aktiv fritid.

Maten ska lagas nära dem som ska äta den. Det är bra livskvalitet.

Det är viktigt att det finns ett brett utbud av boenden och service för de olika behov som finns.  Vi vill utreda möjligheten att öppna ett äldrehotell i de outnyttjade lokalerna på Tomtegården.

Många äldre känner sig idag ensamma vilket kan leda till ohälsa.
Vi satsar därför 1,2 miljoner för att hålla caféerna på Käpplunda Gärde och Servicehuset Bagaren öppna även på helgerna.

7,5 miljoner

 

En satsning på barn och unga är en investering i
framtidens Skövde.

 

Satsa på skolan så att alla barn får en bra utbildning.
Personaltätheten inom förskola, skola och fritidshem behöver förstärkas. Lärarna är den viktigaste resursen för skolans framtid och framgång. Lärarnas administrativa börda måste minska så lärarna får vara lärare!
Vår ambition är att på sikt nå upp till rikssnittet för lärartäthet i Skövdes skolor.
Undervisning ska ske i ändamålsenliga lokaler, som givetvis ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav. Skolan är Sveriges största arbetsplats.

Läxhjälp är till för alla barn.

En ökad satsning på specialpedagoger, elevhälsan och ungdomskonsulenter bidrar till att alla elever oavsett förutsättningar ges möjlighet att nå sina mål.

Kommunens biblioteksfilialer bör samordnas med skolbiblioteken så att alla får tillgång till litteratur för att främja kunskapsinhämtning och läsförmåga.
Elevers utveckling kan ske på många sätt. För vissa elever kan möjligheten att delta i en kulturskola vara det som ger stimulans även inom skolans områden. Vi vill verka för att skapa en kulturskola där att alla elever ges möjlighet att utvecklas inom de estetiska områdena.

Det svenska utbildningssystemet innehåller idag fler val för eleverna. Om de gör fel val påverkar det deras framtid. Detta ställer högre krav på vägledning i tidiga åldrar än vad som erbjuds eleverna idag.

8 miljoner

 

 


Om vi ger våra unga rätt förutsättningar
kommer det att löna sig.

 

Varje elev i gymnasieskolan ska ges möjlighet att lyckas.
Elever med behov av särskilt stöd ska erbjudas stöttning. Varje ungdom ska få möjlighet till egen försörjning, detta bidrar till en ökad livskvalitet.

Behovet av praktikplatser är stort och fordrar god kännedom om de olika verksamheter som finns i kommunen såväl offentliga som privata. För de ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden är det angeläget att olika aktörer kan erbjuda dem stöd och råd.

Att kunna utbilda sig senare i livet ser vi som en rättighet. Där ser vi den kommunala vuxenutbildningen som en aktör. Dessa verksamheter är viktiga för Skövde kommun ur ett socioekonomiskt perspektiv.

Nyeport - Möjligheternas hus, är navet för fritidsverksamheten tillsammans med fritidsgårdarna i kommunen. Alla ungdomar i hela kommunen har rätt till en bra verksamhet.

Det ungdomspolitiska programmet behöver utvecklas och integreras i nämndernas verksamhetsberättelser.

Därför vill vi satsa 700 000 kr på att utveckla fritidsgårdarnas verksamhet.

 

700 000 kronor


 

 

Om alla har det bra har även jag det bra 

 

Familjecentraler är viktiga mötesplatser och därför vill vi satsa en miljon kr på ytterligare en familjecentral i kommunen.
Att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och stödjande är oerhört viktigt för att stötta föräldrar och barn. En mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst som samverkar med inriktning mot förebyggande arbete ser vi som angeläget. Att stärka det sociala nätverket runt familjer, skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga, erbjuda lättillgängligt stöd och vara ett kunskaps- och informationscentrum är några viktiga delar för en god service.

Långvarigt försörjningsstöd och psykisk ohälsa måste brytas. Satsningar behövs för att sänka trösklarna för den som är långt från arbetsmarknaden. Egen försörjning och att förebygga våld i nära relationer är viktigt för en god hälsa.

För att ge alla möjligheter till ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv krävs likvärdiga möjligheter för alla föreningar i vår kommun. Därutöver ser vi som viktigt att det finns ett brett utbud av kultur, bibliotek och rekreation.

Vi vill ha en Naturskola.

En bra hälsa bidrar till ett gott liv. Att satsa på folkhälsa ger vinst för både samhället och invånarna i Skövde.

 

1 miljon kronor

Personalen är vår viktigaste resurs

 

Det bästa sättet att effektivisera en organisation är att värna människorna i den.
Vi satsar därför på en personalförstärkning i för- och grundskolan samt en gemensam vakansförmedling för att minska andelen timvikarier.
Detta kommer långsiktigt innebära minskade sjukskrivningskostnader på grund av överbelastningar och därmed en besparing för kommunen men också en kvalitetshöjning i verksamheterna.

 

Ett hållbart samhälle

 

Vi fortsätter att ha fokus på miljöfrågorna.

Det är viktigt att det ställs höga miljökrav på kommunen.

Vi vill att kommunen jobbar med upphandlingarna så att schyssta arbetsvillkor blir ett viktigt kriterium .

Vi ska även fortsätta arbetet med att öka andelen ekologiskt livsmedel i våra verksamheter.