Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj att följande skulle beslutas i augusti.

Godkännande av avgifter för 2016.
Fastställande av skattesats och därmed den totala intäktsramen för skatter och generella statsbidrag.
Fastställande av årets resultat med beaktande av att det ska vara i genomsnitt 2 % av skatter och bidrag under mandatperioden.
Fastställande av ramen för drifts- och investeringsbudget samt upplåningsram. Fastställa vilken som är den förmodade befolkningsutvecklingen under mandatperioden.

Det styrande blocket har gjort en väl genomarbetad budget med tydlig framtidstro. Vi vill öka ambitionsnivån istället för att sänka den och behöver tillskjuta mer medel. Dels för att klara den löpande verksamheten men även för våra framtida åtaganden.

Avgifter 2016.

I avgiftskatalogen vill vi förändra följande:

Trygghetslarmen sänks med 100:-/månad
Familjerådgivningen sänks med 50:-/tillfälle
Politiska partier skall ha tillgång till kommunens lokaler för mötesverksamhet kostnadsfritt.
Maxtaxan inom skolan regleras enligt statliga beslut.
Göra en översyn av VA-taxan så att den matchar den investeringstakt som VA-planen har

Skattesats.

Skattesatsen förändras till 20:92 då det styrande blocket anser det nödvändigt för att ge kommunen det utrymme som behövs med höjd ambitionsnivå och framtida åtaganden. Den nya skattesatsen är väl avvägd ambitionsnivåmässigt och konkurrensmässigt i regionen.

Årets resultat.

Budgetgruppen har jobbat fram att årets resultat skall vara 2 % överskott över en mandatperiod.
Det ger ett överskott på ca 60 miljoner kronor på fyra år med fördelning: 20 miljoner kronor 2016, 25 miljoner kronor 2017 och 15 miljoner kronor 2018.

Investeringar.

Avskrivningarna för 2016 är 34,5 miljoner kronor och vi har valt att lägga investeringarna på samma nivå.
Vi tidigarelägger investeringen av konstgräsplanen i Skurup till 2016.
I övrigt se bilaga.

 

Befolkningsutveckling.

I dagsläget har Skurup inte de förutsättningar som krävs för att öka antalet invånare med 170 personer per år enligt vår egen vision och SKL:s prognos. Inte heller 2017 är det ett rimligt antagande, men 2018 är vi i fas då vi kan erbjuda både planer och mark till bostäder i kommunen. Budgetgruppens mer troliga resonemang bygger på en befolkningsökning med 65 invånare 2016, 65 invånare 2017 och 170 invånare 2018.

 

Skurup 2015-07-22

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-25 11:09