En kommun i utveckling

Byggande och näringsliv

För att vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i är en förutsättning att det finns möjlighet till utveckling oavsett om det gäller olika boendeformer i varierande storlekar och prisklasser eller för företag som vill etablera sig i kommunen.

För att öka inflyttningen måste det finnas tomtmark för företag och fribyggartomter för privatpersoner. Behovet av lägenheter och tomter är i dagsläget mycket stort, köerna långa och risken stor att man istället flyttar till en annan kommun där man får en lägenhet eller tomt snabbare. Detsamma gäller de egna kommuninvånarna som inte ska tvingas in till tätorten. Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och tillväxt i alla kommundelar, med områdesförnyelse och bostäder som tillgodoser alla behov och en samhällsservice som byggs ut i takt med tillväxten. Satsningar ska ske på hållbart byggande där det används sunda byggmaterial och byggmetoder och nya hus skall byggas med lågenergimetoder och låg energiförbrukning. 

 För att hushållen överhuvudtaget ska komma in på bostadsmarknaden behöver vi komma tillrätta med bristen på hyresrätter. Ett särskilt uppdrag ges därför till vårt kommunala bostadsbolag att bygga hyresrätter och mindre/enklare lägenheter för unga och studerande.

Idag har vi tvingats neka nyetableringar av företag då vi inte kunnat tillhandahålla byggbar mark. Att möta efterfrågan genom aktiva satsningar som möjliggör nyinvesteringar och insatser för befintliga företag som vill växa i Skurups kommun, är därför ett prioriterat område som uppdras åt förvaltningen att accelerera. För detta krävs en noggrann inventering i hela kommunen av ledig industrimark i såväl kommunal som privat ägo.

 Våra aktiva satsningar innehåller att planenheten snabbt ökar tillgången på detaljplanelagda områden för både industri och bostadsbyggande, att ärendehanteringen är snabb och professionell med klara, tydliga besked och tydliga riktlinjer för den som tillhandahåller servicen och mynnar ut i snabba besked utan fördröjningar. Därutöver behöver vi göra en uppdatering av informationen mellan enheterna och bättre samordning över förvaltningsgränserna, se över priserna på tomtmark så att de står sig attraktiva, samverka med andra kommuner och Region Skåne samt jobba fram en marknadsföringsplan.

 Utöver det ska vi se över  kommunens infrastruktur med bra vägar, vatten och avlopp samt kommunikationsmöjligheterna i nord/ sydlig riktning för att göra det möjligt att bo och arbeta i alla delar av kommunen. För att visa att kulturen och våra rekreationsområden har hög prioritet, jobbar vi vidare med en gång och cykelväg till Svaneholm och mot en helhetssyn på grönstrukturen, parker, rekreationsområden och kommunens offentliga rum.

 Skurups kommun har precis som de flesta kommuner en näringslivsstruktur med en övervägande del småföretag/ensamföretag. Vi vill skapa en fruktbar relation till våra företagare genom att lyssna, göra kontinuerliga företagsbesök med både politiker och ansvarig tjänsteman och målet är att besöka alla kommunens företagare.

Kommunen behöver genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet. Alltifrån att mindre företag ska kunna lägga anbud i offentlig upphandling till att hålla hög hastighet på fibernätsatsningen så att också landsbygdsföretagare ges möjlighet att arbeta på lika villkor.

Det nya styret kommer även fortsättningsvis att samla befintliga och etablerade nätverk under kommunens näringslivsråd och kommer att uppdatera, utvärdera och uppgradera detsamma. En möjlighet för såväl skolan som näringslivet och kanske framförallt besöksnäringen, är att vidareutveckla relationerna med vår tyska vänort Niepars.

 Näringslivets kompetensförsörjning är en stor och viktig fråga där vi behöver samverka med andra kommuner och med företag inom framförallt bristyrken så att utfallet kan bli positivt för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Kompetenshöjande utbildning för företagarna i vår kommun genom samordning inom befintliga nätverk skulle eliminera många problem för såväl företagare som kommunens tjänstemän och politiker.

 Vi kommer också att se över Arbetsmarknadsenhetens uppdrag så att det möter de behov invånarna, kommunen och näringslivet har både nu och framåt.

 Skurup ska vara en trivsam kommun med tätortsnära natur och attraktiv stadsmiljö. Vi har en unik tegelarkitektur och en pittoresk centrumkärna med handel som vi ska tillvarata när vi bygger och utvecklar såväl den fysiska miljön som satsningar för det lokala näringslivet.

 Kultur

Vi vill attrahera nya invånare till Skurup. Ett accelererande bostadsbyggande är ett måste men lika viktigt för att få fler som vill bo, arbeta, tjäna sina pengar, konsumera varor och betala sin skatt i Skurup är att göra vår kommun mer lockande. Hög kvalitet på bostäder innefattar också att kröna den goda miljön med konst; både vid nybyggnation och i det offentliga rummet.

 Vi vill konkurrera med trivsamma miljöer, ett rikt kulturliv och goda utvecklingsmöjligheter för våra invånare. Genom att vitalisera kulturlivet, vitaliserar vi våra invånare. Stadens kultur kan skapa mer liv och rörelse, öka kontakten mellan invånare, bidra till att öka engagemanget - som i sin tur gynnar demokratin, bidra till lycka och fysiskt välbefinnande och inte minst – en viktig faktor för att locka till sig kreativa människor och kreativa näringar. Ett intressant kulturutbud gynnar en levande handel och bidrar till ett ökat underlag för caféer och restauranger.

 Därför vill vi satsa på kulturen både i årets budget och långsiktigt genom ett nytt levande bibliotek med filialer i alla kommundelar, genom att satsa på folkbildning och successivt öka stödet till både studieförbund och vår folkhögskola, genom ett ökat stöd till såväl amatörkultur som professionella kulturutövare aktiva i kommunen, genom att bygga ut kulturskolan och skapa bättre lokaler för verksamheten.

 Biblioteket är kommunens hjärta och ingår i en långsiktig plan med nya lokaler och fler funktioner än idag. Biblioteket är både böcker och andra media, medborgarkontor, utställningslokal och en mötesplats med engagerade medarbetare och stor kompetens. Biblioteket står i centrum för ett rikt konst och kulturliv. Kort sagt; biblioteket är ett kulturcentrum och det vill vi långsiktigt utveckla ännu mer.

 Folkbildningen får stöd av staten men det bygger på såväl regionalt som kommunalt stöd. Statens syfte är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet och samhällsutvecklingen. Kommunens del i överenskommelsen med staten, handlar främst om att kunna sörja för en infrastruktur som gör det möjligt att verka på orten – idag är det tvärtom. Vi ligger i den skånska bottenligan över stöd till studieförbunden och det har resulterat i att de en efter en har lämnat sina lokaler och minskat verksamheten i Skurup.

 Folkhögskolan har ett väldigt fint renommé som vi ska utnyttja mer än vad som görs idag. Genom ett ökat stöd och utökat samarbete kan de bidra till att locka talanger till Skurup som stannar eller senare i livet vill återvända hit.

 Kommunstyrelsen ges en större pott pengar, varav en del är avsatta för både större och mindre kultursatsningar över året. Det gäller för såväl amatörkultur till ex teaterföreningar som stöd till professionella utövare som söker bidrag för olika projekt och för konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Inom potten ryms en satsning på lokaler för biblioteket som möjliggör utställningar och andra kulturarrangemang.

 Kulturskolan ges i uppdrag att utöka antalet platser och resurser tillskjuts för att rusta upp instrumentpark och anställa fler pedagoger med erforderlig kompetens. Vi satsar för att fler barn - oavsett var i kommunen man bor ska ges chans till undervisning inom kulturskolans verksamhet. Det får inte ske på bekostnad av kvalitén på undervisningen så parallellt görs en satsning där vi anställer fler pedagoger med bättre arbetsvillkor än idag.

 Hållbarhet

Den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska hållbarheten är ömsesidigt beroende av varandra. Den ekonomiska tillväxten är inte mycket värd om den samtidigt förstör vår miljö och förändrar klimatet. Vi vill inte att kommande generationer i Skurups kommun ska belastas med problem som vi själva kan lösa. Inte heller ska människor, djur och natur i andra länder behöva drabbas av hur vi lever. 

Under 2015-2016 arbetas en ny hållbarhetsstrategi fram i kommunen, med fokus på ekologisk och social hållbarhet. För att implementera strategin i samtliga kommunens verksamheter, hålla utbildningar och stödja skolors hållbarhetsarbete, inrättar vi en ny tjänst som hållbarhetsstrateg på miljöstrategiska enheten. Hållbarhetsstrategen får även ett särskilt uppdrag att söka externa medel för att genomföra åtgärder i hållbarhetsstrategin. 

 Kommunövergripande utredningsuppdrag

Vi behöver utvärdera våra inköp och följa upp avtalen i våra upphandlingar och ser därför över möjligheten att inrätta en upphandlingsenhet.

 Vi vill också undersöka möjligheten att överföra ansvaret för städ och vaktmästeri till verksamheterna. Vidare ska undersökas hur kostenheten kan verka under en egen budget samt hur köken kan ges större frihet att själva komponera matsedel och inköp så länge de följer kostplanen.

 Vi vill pröva nya metoder för att kommunicera med medborgarna om inriktning och prioriteringar. För unga i grundskolan finns BUF, barn och ungdomsfullmäktige men för de lite äldre ungdomarna och unga vuxna saknas forum för dialog. Under 2016 ges därför beredningarna i uppdrag under ledning av kommunfullmäktiges presidium att arbeta fram en struktur för hur medborgarna kan bli mer delaktiga genom införande av medborgardialoger och ungdomsdialoger

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-25 11:28