Inledning

Skurups kommun står inför stora utmaningar de kommande åren, men här finns också en oerhörd potential. Utmaningar som nästan ogreppbara investeringsbehov där Mackleanskolan utgör det tydligaste exemplet. Potential, genom slitvargar till anställda som trots nedskärningar och en allt mer slimmad organisation de senaste åren, har haft orken och lojaliteten att fortsätta se till att vi har en fantastisk verksamhet.

 Men nu är det stopp. Nu måste vi tillföra mer resurser eller dra ner på ambitionerna om personalen ska orka fortsätta leverera. Ökande sjuktal talar sitt tydliga språk. Vi har samma pengar till våra verksamheter i år som förra året. Det kanske håller i år men sedan?

 Skurup kan utveckla och gå före på många områden men då måste vi ha resurser till att satsa. Det görs mycket löpande; Men vi kan så mycket mer. Det är dags att öka tempot.

Pendlingsmöjligheter, fantastiska omgivningar, byggbar mark, bra tillgång till förskola, skola, vård och omsorg, närheten till Danmark och kontinenten är några av de goda förutsättningar vi kommer att satsa vidare på.

 Vi vill höja blicken och utveckla Skurup. Det behövs en offensiv och expansiv budget. 

 Vi kommer att behöva bygga många nya hyresbostäder de kommande åren och investera i fribyggartomter för att locka hit fler kommuninvånare. Många kommuner konkurrerar om befolkningen och vill växa. Därför behöver vi också göra Skurup spännande med en tilltalande stadsmiljö och ett vitalt kulturliv.

 Det kommer att behövas fler anställda inom vård och omsorg. Vi ska locka fler och behålla vår personal genom en god och påverkbar arbetsmiljö, och genom att vara en arbetsgivare som ser sina anställdas värde och kompetens. Vi behöver göra rejäla satsningar på skola, förskola och fritids. Högre personaltäthet och ökade resurser till såväl den fysiska som psykiska skolmiljön behövs för att göra skolan mer jämlik så att alla barn får det stöd de behöver.

 Vi ska inom alla områden arbeta för att vara en rättvis, jämlik och jämställd kommun som är välkomnande och öppen för alla.

 Vi vill med utgångspunkt från den potential Skurups kommun har, ta krafttag och omvandla förutsättningarna till förverkligande genom en expansiv budget 2016.

Vi vill mer!

 Pierre Esbjörnsson

Kommunstyrelsens ordförande

 


Förutsättningar 

Fortfarande råder ett politiskt och ekonomiskt osäkert läge på alla politiska nivåer. Med hänsyn till detta, måste vi agera utifrån det vi kan påverka – genom en skattenivå som motsvarar verksamhetens verkliga behov och våra politiska ambitioner med Skurup.

Under vår första tid vid styret, har vi påbörjat en förändringsresa tillsammans med förvaltningarna – väl medvetna om att det krävs tid och tålamod. Det innebär att vi kommer organisera om det som inte fungerar tillfredsställande idag, införa en tydligare ledningsorganisation och implementera nya arbetssätt kring verksamhet och ekonomi. Nya nyckeltal och djupare analyser har utgjort basen för denna påbörjade förändring.

Det finns en opinion för att tillföra mer resurser genom att höja skattenivån. Det är viktigt att våra medborgare känner delaktighet och inflytande över våra gemensamma resurser – därför vill vi parallellt utveckla dialogen med våra medborgare ytterligare. Redan idag kan Skurupsborna skriva medborgarförslag som sedan hanteras politiskt. Genom att införa medborgardialoger, ges invånarna möjlighet att kommunicera med politiken genom ett uppdrag till våra beredningar, och på så sätt mötas i samtal om inriktning och prioriteringar. Vi är beredda att pröva nya metoder för att skapa ett Skurup där fler engagerar sig i kommunen och dess invånare.

Budget 2016 ska ses i ljuset av de förutsättningar som råder och satsningarna är våra ambitioner för det kommande året. En del ska genomföras - andra förberedas för ett genomförande kommande år.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-25 11:13