Personalpolitik

Personal

I konkurrens med andra kommuner ska vi göra Skurups kommun till den arbetsgivare man väljer att jobba hos oavsett profession.

Sjuktalen i Skurups kommun ökar oroväckande. 2011 var siffran 17442 dagar, 2014 såg vi en ökning med 7 386 dagar till 24 828. 2015 kommer tyvärr inte att bli bättre. Vi anser att en av parametrarna för de ökade sjukskrivningstalen är den allt för höga belastningen inom vård- och omsorgssektorn. Personalen har ett stort och tungt ansvar och med personalbrist blir arbetsbördan för stor och leder med största sannolikhet till höjd sjukfrånvaro. Med aktiva insatser för att motverka sjuktalen är vi helt övertygade om att det kommer att leda till en bättre arbetsmiljö, som i sin tur leder till lägre sjuktal

Barnomsorg på obekväma arbetstider är nyckeln till att föräldrar kan ta de jobb som finns – också inom kommunen. Därför ska denna verksamhet tillhöra Skurups kärnverksamhet

Kommunen ska som arbetsgivare jobba mot att få bort de delade turerna. Personalen ska orka göra ett gott och bra jobb under hela sitt arbetspass. Att gå hem 3 timmar under dagen påverkar den psykosociala arbetsmiljön på ett negativt sätt.

 

Jämställdhet
Ett av Skurups kommuns övergripande mål för god ekonomisk hushållning är jämställdhet. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter att påverka samhället och sina egna liv. Vi ska erkänna, respektera och främja de rättigheter och principer som är knutna till jämställdhet och bekämpa könsdiskriminering och hinder. För att uppnå målet krävs politisk vilja och konkreta förslag. Genom att påbörja arbetet med jämställdhetsintegrering, synliggör vi och kan analysera vilka konsekvenser våra förslag får för kvinnor respektive män. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag, till genomförande och utvärdering och ska integreras i all verksamhet inom kommunen. Det kvalitetssäkrar att all makt, all service och alla resurser fördelas likvärdigt till kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar.

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-25 11:24