Skola och utbildning

 I Skurups kommun är utbildning en viktig fråga med hög prioritet. Vi ska erbjuda attraktiva utbildningar med gott rykte. Såväl barn, elever som vuxenstuderande ska ha tillgång till aktuell teknik och kompetent personal i ändamålsenliga skollokaler. Alla elever ska mötas utifrån sina egna behov. Det ska finnas vuxenutbildning som knyts till yrkeslivet och bristyrkessektorn.

 

 Så står det i Skurup kommuns Vision 2030. Efter 12 år av moderatlett styre är vi på väg i motsatt riktning. Skolresultaten sjunker, våra unga flickor mår allt sämre och skolpersonal vill inte längre stanna kvar. Även elever flyr Skurup och väljer högstadieskola på andra orter på grund av att Mackleanskolans lokaler är trånga, fuktskadade och allt annat än ändamålsenliga. Flera förskolor och skolor saknar idag ventilation som klarar av storleken på barngrupper och klasser som vistas där. Barn med behov av särskilt stöd ökar i kommunen, men resurser för att möta behoven har inte tillförts.

 Med 12 år av minskade resurser och en skolpeng som är en av de lägsta i landet, är det lätt att förstå att lokalunderhållet är eftersatt, att toaletterna inte städas tillräckligt och att vikarier undviks att sättas in. Nu har ett nytt styre med andra ambitioner tagit vid. Vi ser kunskap och bildning som nyckeln till människors frigörelse men även som förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Detta kräver en likvärdig skola för alla. Kunskap blir inte mindre för att den delas av fler, utan tvärtom. Vi är väl medvetna om att det inte går att göra allt på en gång eller bara tillskjuta nya resurser och sen fortsätta som de gångna 12 åren. Vi har en långsiktig strategi och ekonomisk kalkyl som håller över tid. Med en större politisk medvetenhet om de utmaningar skolan står inför och de problem som finns, krävs samverkan mellan förvaltning, personal och politik för att hitta nödvändiga lösningar och resurser så att våra barn får den bästa starten och personalen den bästa arbetsmiljön. Detta arbete kräver tid, uthållighet och solidaritet.

 Varje barn är unikt. Genom att investera från förskola till gymnasium i utbildning, lokaler och kompetens tar vi stort ansvar för våra barns förutsättningar till jobb och frihet, och ger skolan högsta prioritet. Skolan ska ge alla elever möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar nå̊ uppsatta mål, och vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenheter.

 Personal

Vår största tillgång och enskilt viktigaste verktyg för att förverkliga en jämlik skola är personalen som varje dag möter våra barn och unga i den pedagogiska verksamheten. Lärarkåren i Skurups kommun går varje dag till sitt jobb med drivkraften att ge varje elev det den behöver. Detta trots flera år av tunga besparingar, där de bland annat finansierat sina egna löneökningar under den tidigare kommunledningens paroll ”extrem ekonomisk återhållsamhet”. Det engagemanget och den kraften tänker vi ta tillvara och förädla på bästa sätt, och göra Skurup till den plats där professionen får lugn och ro i verksamheten och en arbetsmiljö värd namnet. Långsiktighet, trygghet och tilltro till samverkan mellan fack och arbetsgivare samt avgörande inflytande vid förändringar utgör grundbulten i hur vi vill se relationen framöver.

 Enligt ny framtagen statistik är lärare snart en bristvara. Läraryrket ligger i topp tre av den profession med bäst framtidsutsikter, var fjärde lärare går i pension inom en tioårsperiod. Samtidigt är det inte tillräckligt många som tar lärarexamen. 

Jämlikhet förutsätter likvärdighet

Alla elever ska ges lika möjligheter till en bra skolgång oavsett var i kommunen hen går.  Ändamålsenliga lokaler, läromedel och möjlighet till inflytande och delaktighet ska vara lika för alla elever.

 Det är vetenskapligt belagt att ändamålsenliga lokaler skapar goda förutsättningar för lärande och studieresultat. Därför är det av största vikt att en nybyggnation av Mackleanskolan tar fart under året liksom det enormt eftersatta underhållsarbetet. Det kommer medföra ökade kostnader som verksamheten måste få täckning för. Notan ska inte betalas med försämrad kvalitet för elever och personal.

 Vid renoveringar, om- och nybyggnation av förskolor och skolor ska hållbarhet och livscykelperspektiv beaktas. Fossila värmekällor och farliga kemikalier i såväl inredning som byggmaterial ska fasas ut. Det är också av största vikt att personal och elever får ett större inflytande vid förändringar av lokaler eftersom det är deras arbetsplats det handlar om.

 Vi har de senaste åren fått rapporter om att flickors psykiska ohälsa ökar och pojkars skolresultat sjunker. Så ser det ut i större delen av landet, och det är mycket tydligt i Skurup. Enligt skollagen är jämställdhet och allas lika värde något som ska genomsyra hela skolverksamheten, men görs inte idag. Vi vill att ett normkritiskt förhållningssätt implementeras i förskolor och skolor, så att pojkar och flickor får samma möjlighet att klara sin skolgång med goda betyg och i en trygg miljö. Att arbeta normkritiskt handlar om att på olika sätt synliggöra och reflektera kring normer, hur normer kommer till uttryck och reproduceras samt vilka konsekvenser normer får.

 Ny teknik kommer ständigt och lärandet förändras med den. Alla elever ska ha tillgång till de läromedel som behövs för att tillförskansa sig den kunskap som behövs för framtiden. Där har IT en betydande roll men det betyder inte att det ”gamla” sättet att lära är förlegat. Traditionella läromedel har, och kommer fortsatt ha, en central roll i utbildningen och då måste de läromedlen vara uppdaterade och studiemotiverande. Vi gör därför en satsning på läromedel men överlåter till verksamheterna att avgöra vilka läromedel som ska användas.

 Förebyggande arbete

Vi vet att tidiga insatser betalar sig i längden. Att sätta in rätt resurser tidigt gör att den framtida kostnaden för insatser i skolan minskar och vidare minskas även kostnaderna för samhället i övrigt. Det är därför viktigt att styra resurser till de tidigare åldrarna men även skjuta till nya resurser.

Idag har vi ett system som gör att verksamheterna inte får full täckning för de elever som är i behov av särskilt stöd – och antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat de senaste åren. Det får effekten att verksamheten måste finansiera detta själva med konsekvensen att kvaliteten sjunker i andra delar av verksamheten. Speciallärartätheten måste öka och då särskilt i de lägre stadierna.

 Vidare måste vi satsa på fler vuxna i skolan som kan stötta och hjälpa barnen under skoldagen. För att få ut maximalt av de sistnämnda ska ett samarbete med socialtjänsten utvecklas där den vuxna resursen i skolan även följer med vidare in på barnens fritid. Att tidigt fånga upp ungdomar med sociala problem är viktigt. Vi satsar därför över förvaltningsgränserna på att införa resurspersoner som kan skapa tillit, hjälpa ungdomar ur problem och ge vägledning. De kan bidra till att öka förtroendet hos ungdomarna och fungera som skolans förlängda arm. Ett utvecklat samarbete mellan skola, fritidsgårdar med längre öppethållande och dessa resurspersoner är kärnan i ett förebyggande arbete för ungdomar på glid. Vi vill också utöka samarbetet med frivilligorganisationer aktiva i kommunen.

Hållbarhet, hälsa och arbetsliv

Skolan har en viktig roll att utbilda elever i hur vi kan bygga en hållbar framtid. Enligt grundskolans läroplan är ett av skolans mål att varje elev "visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv". Vi vill att barn i Skurups kommun ska få växa upp i en giftfri miljö där en naturlig del av vardagen är att värna om naturen och miljön.  Därför kommer vi att jobba för att fler av kommunens förskolor och skolor certifieras med Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling under mandatperioden. 

 De måltider som serveras i Skurup kommuns förskolor och skolor ska vara goda, näringsriktiga och innehålla en hög andel ekologiska råvaror. Enligt kostplanen som antogs i april 2014, ska måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg. Det innebär dels att barn och elever får reellt inflytande över vad som tillagas genom matråd och delaktighet i köket, dels om att produktion och konsumtion av mat används i undervisningen för att skapa förståelse för hur våra matval påverkar miljön. Den förutsättningslösa relationen vid lunch- och frukostbordet mellan elev och vuxen, är inte att underskattaför att höja studie motivationen hos eleven. Detta behöver förverkligas på förskolor och skolor för att säkerställa att målen i kostplanen uppfylls.

 Vi vill utveckla vår egen gymnasieskola och ge eleverna den bästa starten i arbetslivet, och ta sikte på framtida arbeten med utbildningar som ger våra elever den kompetens som arbetsgivare söker. Våra elever ska ges hopp om en bättre framtid och trygga jobb. Tillsammans med arbetsmarknadens parter ska vi vara lyhörda inför programråden/branschråden och omvärdera synen på och syftet med vårt gymnasium.

Vi måste bli bättre på att vägleda våra ungdomar i deras yrkesval och bygga vidare på det arbete som görs inom Samverkan Skola Arbetsliv. Skurups kommun behöver ta en mer aktiv roll och tillsammans med de praktiska utbildningarna skapa förutsättningar för jobb och praktik; inte minst när vi ska utveckla den fysiska samhällsplaneringen tillsammans med näringslivet. 

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-25 11:16