Vård och omsorg

En värdig vård och omsorg

Varje människa har en grundläggande värdighet och ett unikt värde bara genom att vara människa. Utifrån detta ska alla kunna få leva ett värdigt liv. Begreppet värdigt liv har en övergripande karaktär och kan innebära sådant som privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet och gott bemötande av den äldre personen och hennes eller hans närstående.

Ur Skurups kommuns värdighetsgaranti

 Till år 2030 beräknas andelen personer över 70 år och äldre öka med 70 %, något vi måste börja rusta för redan nu. Vi ska garantera en vård och omsorg av hög kvalitet för alla äldre på lika villkor oavsett bakgrund trots att de äldre successivt blir så många fler.

 Alla människor oavsett ålder bidrar till utvecklingen av samhället, och vi behöver bli bättre på att ta tillvara äldres kunskaper och erfarenheter och mötas i respekt för varandra.

Trygghet och andras omtanke blir viktigare ju längre upp i åren man kommer, men det betyder inte att behovet av – och rätten till – frihet och medbestämmande minskar. Vi vill att alla människor ska kunna forma sina liv och sin vardag, och lutar oss emot kommunens värdighetsgaranti. För att möta dessa behov kommer det att krävas mer personal och fler och nya typer av bostäder anpassade för äldre.

 Idag används arbetsprogram i syfte att optimera tiden hos vårdtagarna men effekten blir den motsatta. Därför ges förvaltningen i uppdrag att se över dessa så att det finns rimliga tider för planering, förflyttning och genom det, minska stressen för personalen så att både vårdtagare och personal känner trygghet och arbetsro.

 

Kommunen har idag många som rings in för att jobba på timmar – ett system som skapar otrygghet för både den som jobbar och för den i behov av omsorg då de ofta möter nya ansikten. Vi kommer därför att se över hemtjänstens pool och eventuellt utöka den med fler tjänster.

 Trygghetslarmet fyller en mycket viktig funktion, och gör att vårdtagare och anhöriga känner sig trygga i att kunna nå personal dygnet runt. Nu sänker vi avgiften så att Skurup ligger mer i paritet med våra grannkommuner men bibehåller systemet med en extra larmknapp till en låg kostnad för sammanboende par. Tryggheten ska inte kosta mer i Skurup än i kranskommunerna.

 Personal

 Det ska kännas tryggt att jobba inom Skurups kommun. Vi vill se ett modernt ledarskap med kortare beslutsgångar, tydligare chefsstruktur och mer närvarande chefer som ser sin personal. Genom att lyssna till personalen och omfamna deras värde och kompetens, kan vi gemensamt jobba mot att bli den absolut bästa arbetsgivaren. Det är många gånger personalen som arbetar i verksamheten som vet vad som kan och bör göras – det ska vi ta tillvarata mer genom ett lyssnande ledarskap. Därför gör vi också expansiva budgetsatsningar på vår personal och på arbetsmiljöförbättringar.

Beräkningar på antalet äldre i behov av hjälp fram till 2030 är en utmaning för Skurups kommun. Vi måste förbereda och rusta våra verksamheter för det ökade tryck som inom en 15 års period kommer att skjuta i höjden. Ökningen kommer främst att ske inom hemtjänstens verksamhet. Därför vill vi utöka hemtjänsten med 5 tjänster, fördelat på respektive grupp och storlek. Bemanningen idag på särskilt boende är 0,59 på enheterna och 0,71 på demensenheterna. Vi vill inleda ett arbete med att höja upp bemanningen så att den blir likvärdig på samtliga enheter i särskilt boende i Skurups kommun dvs 0,71. Att öka personaltätheten skapar en bättre verksamhet. Vi kan öka servicenivån och därmed får vår personal tid till ”det där lilla extra” som våra vårdtagare så ofta efterfrågar. Ökad personaltäthet gör oss till en mer attraktiv kommun att jobba i och en tryggare kommun att bo i för våra äldre. Vi är övertygade om att, med ökad personaltäthet får vi se färre sjuktillfällen och minskade korttidssjukskrivningar.

Genom vår satsning på fler socialsekreterare kan vi genomföra konkreta åtgärder utifrån signaler från våra anställda som beskrivit en under många år väldigt ansträngd arbetssituation inom IFO-verksamheten. Arbetsbelastningen har ökat markant under senare år som en följd av höjda lagkrav och en kraftig ökning av kommuninvånarnas behov av stöd och hjälp. Vi möter därmed både kommuninvånarnas behov av ökat stöd samt våra anställdas behov av en rimlig arbetssituation. Därför vill vi satsa på fyra tjänster inom individ- och familjeomsorgen varav minst två ska handlägga barn- och ungdomsärenden.

 Det kommer att krävas personal med rätt kompetens. Personal som känner att de kan ges inflytande över sin arbetsplats, arbetssituation, utbildning, kompetensutveckling och utifrån detta få möjlighet att göra ett bra jobb. Statusen inom vårdyrket måste höjas och vi måste få fler unga att vilja och våga söka sig till dessa verksamheter. Att få möjlighet att arbeta heltid för att kunna försörja sig på sin lön är ett stort steg som gör att vi blir en attraktiv arbetsgivare. Att orka jobba heltid skall vara en självklarhet.

Vi är övertygade om att kommunen kommer locka mer och yngre personal om vi får bort schemat med tjänstgöring varannan helg. Under mandatperioden har vi för avsikt att försöka implementera att arbeta så få helger som möjligt.

Det finns kommuner som klarat av att tillgodose heltid en rättighet, deltid en möjlighet. Dessutom har det inte bidragit med ökade kostnader. Det handlar om omstrukturering av personal, schemafördelning och en stor vilja hos förvaltningen för att tillgodose personalens önskemål om sysselsättningsgrad.

 Preventivt arbete

Vi kan idag se hur missbruket och problematiken bland de unga ökar och att det går allt längre ned i åldrarna. Kommunen har, via den sociala barn- och ungdomsvården, det yttersta ansvaret för barn som far illa eller som riskerar att fara illa. Genom att satsa på fler socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen kommer vi att öka möjligheten att hjälpa barn, ungdomar och familjer i ett tidigare skede och vi kommer kunna säkerställa att lagkraven och kvaliteten i arbetet upprätthålls. Kommunen har också ett extra stort ansvar för de barn som befinner sig i samhällets vård, antingen i familjehem eller på HVB-hem. Det är viktigt att socialsekreterarna ges tid och resurser att genomföra det antal kontakter med barnen som krävs för att säkerställa att de får den vård och omsorg de har rätt till. Vi går från ett kortsiktigt perspektiv till att se våra barn och unga utifrån ett mer långsiktigt perspektiv där investeringarna på sikt kommer att bli mycket lönsamma, både för den enskilda människan som får hjälp och rent ekonomiskt för kommunen.

 För varje barn eller ungdom som hamnar snett i samhället, som vi inte erbjuder hjälp eller som inte kommer till socialtjänstens kännedom kostar samhället oerhörda resurser. Varje insats som förebygger åtminstone en sådan situation kommer på sikt att finansiera hela denna satsning.  Det är också viktigt med en utökad och väl fungerande samverkan mellan socialtjänsten och skolan för att tillsammans förebygga, upptäcka och hjälpa de barn som riskerar att hamna snett i samhället. Det behövs fler vuxna ute där ungdomar rör sig i samhället och därför vill vi införa resurspersoner som ska arbeta förebyggande med barn och ungdomar.

 Vi vill satsa förebyggande med särskilt fokus på våra barn i kommunen. En möjlighet att tidigt få stöd i en relation och som kan påverka barnen positivt är stöd från familjerådgivning. Detta behov har ökat i hela Sverige och Skurup samarbetar med Ystad och Sjöbo med en gemensam familjerådgivning. Vi sänker avgiften per besök för att fler ska kunna vända sig till familjerådgivningen för stöd. Avgiften inte ska vara ett hinder för att be om hjälp i en svår situation. Vi ser detta som en viktig förebyggande insats samt en åtgärd för att utjämna ekonomiska skillnader i samhället.

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-25 11:22