Vård och Omsorg

Jessica Möller

En värdig vård och omsorg

Jessica Möller, ordförande i Individ och Omsorgsberedningen

Skurups kommuns värdighetsgaranti innebär att varje människa har en grundläggande värdighet och ett unikt värde bara genom att vara människa. Utifrån detta ska alla kunna få leva ett värdigt liv. Därför ökar vi nu resurserna inom Vård och Omsorg.

Vi tar tillvara det riktade statsbidraget för att kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen. Detta ger undersköterskorna mer tid över för de äldres dagliga guldstunder. 

Vi satsar på fyra nya tjänster inom individ- och familjeomsorgen varav minst två ska handlägga barn- och ungdomsärenden. Vi möter därmed både kommuninvånarnas behov av ökat stöd samt våra anställdas behov av rimlig arbetssituation.  

Vi utvecklar den dagliga verksamheten inom LSS-området. Alla ska ha ett meningsfullt och utvecklande arbete, ett arbete att vara stolt över. 

Statusen inom vårdyrket måste höjas, och vi måste få fler unga att vilja söka sig till dessa verksamheter. Att få möjlighet att arbeta heltid för att kunna försörja sig på sin lön är ett stort steg som gör att vi blir en attraktiv arbetsgivare. Rätt att jobba heltid skall vara en självklarhet.

Pierre Esbjörnsson

 

Vi slår vakt om personalen

Pierre Esbjörnsson, ordförande i Kommunstyrelsen

Vi bygger ett modern ledarskap med korta beslutsgångar, tydlig chefsstruktur med ett lyssnade ledarskap.

Vi gör expansiva budgetsatsningar för att bättre ta tillvara personalens kompetens.

Det ska kännas tryggt att jobba inom Skurups kommun.

 

  
   

Alla människor oavsett ålder bidrar till utvecklingen av samhället, och vi behöver bli bättre på att ta tillvara äldres kunskaper och erfarenheter och mötas i respekt för varandra. 

Trygghet och andras omtanke blir viktigare ju längre upp i åren man kommer, men det betyder inte att behovet av – och rätten till – frihet och medbestämmande minskar.  Vi vill att alla människor ska kunna forma sina egna liv och sin vardag, och lutar oss mot kommunens värdighetsgaranti. För att möta dessa behov krävs mer personal och fler och nya typer av bostäder anpassade för äldre.  

Idag används arbetsprogram i syfte att optimera tiden hos vårdtagarna, men effekten blir den motsatta. Därför ges förvaltningen i uppdrag att se över dessa så att det finns rimlig tid för planering och förflyttning. Därmed minskas stressen för personalen så att både vårdtagare och personal känner trygghet och arbetsro.

  

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-21 17:09