Handlingsprogram 2015 - 2018

Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Båstad

 

 

Båstad en åretruntboendekommun för alla

 Ett alternativ för en tryggare framtid

Socialdemokraterna arbetar för jämställdhet och mot rasism, homofobi och andra former av diskriminering. Alla människors lika värde är grunden i vår ideologi.

                         

Välfärd ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. Socialdemokraterna i Båstad sätter välfärdsfrågorna i centrum och välfärden ska betalas via skatten.

 

Socialdemokraterna i Båstad vill se resultat i sakfrågor. När vi tar ställning i olika frågor är det alltid våra grundvärderingar om frihet, rättvisa, solidaritet och demokrati som ligger till grund för vårt agerande. Utgångspunkten för vår politik är att människor ska få det bättre.

Arbete

Rätten till arbete är självklart för socialdemokraterna, satsningar i offentlig sektor ger jobb och genererar den tillväxt som är en förutsättning för att bygdens företag ska kunna utvecklas och i sin tur skapa arbetstillfälle. 

 

Socialdemokraterna i Båstad vill

 • Att kommunen tillämpar upphandlingsmetoden ”vita jobb” för att minska den svarta arbetsmarknaden och gynna företag med bra arbetsvillkor.
 • Att kommunala verksamheter i första hand ska drivas i egen regi och i annat fall ha svenska kollektivavtal.
 • Att kommunen ska ta tillvara statliga stöd för att ge unga arbeten, praktikplatser eller utbildning.
 • Att kommunen för en aktiv näringslivspolitik genom att säkerställa att det finns mark för etableringar i alla kommundelar.
 • Att kommunen värnar om ett modernt och hållbart lantbruk.  
 • Att funktionshindrade ska ha samma rätt till arbete som icke funktionshindrade.
 • Att Båstad blir en ”fair-trade kommun” för att visa solidaritet med arbetare runt om i världen.
 • Att Båstad kommun ska vara ett gott exempel på en bra arbetsgivare  och alla anställda ska få önskad sysselsättningsgrad.

 Boende

En bra bostad är en rättighet, tillgången på hyreslägenheter och mark för byggnation skapar förutsättningar för inflyttning och ger unga möjligheter att bo kvar på Bjäre.

 

Socialdemokraterna i Båstad vill

 • Att tillgängliga, bra och billiga lägenheter ska byggas i alla kommundelar efter behov. De som vill bygga och förvalta hyresrätter skall ges förmånliga villkor.
 • Att Båstadhem ska förbli ett kommunalt bostadsbolag för att garantera att hyresrätter förblir hyresrätter och bebos året runt.
 • Att Båstadhems fastigheter förblir i deras ägo.
 • Att kommunala tomter ska finnas tillgängliga i alla tätorter.

 Vård och omsorg

En god omsorg med hög kvalité för kommunens äldre och funktionshindrade är en mycket viktig fråga för socialdemokraterna, människor har rätt att åldras i trygghet. I dag har vi för få platser i vård- och omsorgsboende i förhållande till det behov som finns.

 

Socialdemokraterna i Båstad vill

 • Att matsalar och andra lokaler där äldre kan träffas ska finns kvar.
 • Att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge de vill och sen kunna få plats på vård- och omsorgsboende i den kommundel som önskas.
 • Att bemanningen på vårdboende anpassas efter behovet
 • Att hemvården är av hög kvalité för dem som väljer att bo kvar hemma.
 • Att det ska finnas trygghetsboende i den utsträckning och i de kommundelar där det efterfrågas.
 • Att det ska finnas gruppboende och trapphusboende för funktionshindrade i den utsträckning som efterfrågas.
 • Att funktionshindrade ska få stöd för att kunna delta i samhällets utbud av aktiviteter.

 Utbildning

Socialdemokraterna vill ha en likvärdig skola med hög kvalité där var och en får det stöd den behöver för att utvecklas efter sin förmåga.

 

Socialdemokraterna i Båstad vill

 • Att verksamheterna i grundskolan ska anpassas till antalet barn, antalet skolbyggnader ser vi inte som ett kvalitetsmått.
 • Att lokaler för utbildning är av god kvalitet
 • Att förskolor ska finnas i alla våra sex tätorter.
 • Att förskolegruppen i genomsnitt ska ha 15 barn.
 • Att det ska finnas möjlighet till barnomsorg dygnet runt.
 • Att förskolor och skolor ska ha behörig personal.
 • Att hemspråksundervisning ska erbjudas i den utsträckning skollagen föreskriver.
 • Att läxhjälp erbjuds så vi får en likvärdig skola.
 • Att fler barn skall få tillgång till kulturskolan.
 • Att vuxna ska ha möjlighet till omskolning för en ny start i yrkeslivet.
 • Att undervisningen i Svenska För Invandrare håller hög kvalité.
 • Att den kommunala utbildningsverksamheten är så bra att man väljer den.

 Miljö

Bjäre har ovärderliga tillgångar när det gäller natur och livsmiljö. Socialdemokraterna vill värna om vår miljö och skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

 

Socialdemokraterna i Båstad vill

 • Att vi genomför projektet ”kommunala kor” för att kunna servera närproducerat kött i de kommunala lunchrestaurangerna och på så vis bidrar också bidrar till öppna landskap med betande djur.
 • Att kommunen stöttar utvecklingen mot förnyelsebar energi.
 • Att vi respekterar de skydd som finns för natur och kultur.
 • Att vi följer kommunens miljö- och naturvårdsprogram.
 • Att vi värnar om vår kulturmiljö för att bevara den för framtiden.
 • Att Båstad kommun är en föregångare i miljövårdsarbetet.
 • Att en vegetarisk dag införs på kommunens skolrestauranger

 Kommunikationer

Bra och tillgänglig kollektivtrafik är viktig för kommunens utveckling, allmänna kommunikationer mellan tätorterna och till från grannkommunerna måste fungera.

 

Socialdemokraterna i Båstad vill

 • Att planeringen av nya bostadsområden i huvudsak sker där förutsättningar för kollektivtrafik finns.
 • Att färdtjänst, skolbussar och allmän kollektivtrafik samordnas för att få bästa möjliga utbud av busstrafik även på landsbygden.
 • Att kommunen färdigställer planerade satsningar på gång- och cykelvägar.

 Kultur och fritid

Alla människor ska erbjudas kulturupplevelser. Kultur ger livet och vardagen ett mervärde.  

Biblioteken är en viktig kulturbärare och ska vara en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Idrotten är viktig ur ett folkhälsoperspektiv och skapar möten och glädje för många människor.

 

Socialdemokraterna i Båstad vill

 • Att biblioteken arrangerar barnverksamhet, utställningar med mera
 • Att erbjuda mer kultur till barn och unga genom samarbete med studieförbund, kulturskola och föreningsliv
 • Att idrott och kultur ska vara tillgängligt för alla.
 • Att vi ska samarbeta med Region Skåne för att ta del av statens kultursatsningar.
 • Att vi ska etablera en friidrottsanläggning med allvädersbanor.
 • Att Malenbadet ska drivas i kommunal regi och hållas öppet från slutet av maj till och med augusti.
 • Att erbjuda människor stort utbud av cykel- och vandringsleder som hålls i gott skick.
 • Att kommunen stöttar föreningslivet och de ideella krafter som verkar där.

 

 

Skatten

En gemensam finansiering av välfärden är en central fråga för oss. Måste vi välja mellan skattehöjning och kraftigt höjda avgifter eller kvalitetssänkningar så föredrar vi att höja skatten.

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-23 21:40