2. Alla barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till!

Söderköping har skolor som håller en bra kvalitet och resultat som är genomsnittliga, till och med lite över genomsnittet i Sverige – men med de förutsättningar kommunen har kan skolan och resultaten bli mycket bättre. Socialdemokraterna konstaterar att grundskolorna (F-6) i Söderköpings stad har större klasstorlek än vad som är rimligt, både för lärarnas och för elevernas arbetsmiljö. Elevantalet ökar dessutom i de flesta årskurser. Detta innebär att en ny skola behövs innan nästa fyraårsperiod är slut. Den enskilt viktigaste faktorn för en bra utbildning är en bra lärare, som har tid att undervisa –Socialdemokraternas förslag syftar till att skapa bättre förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb genom rimliga klasstorlekar och rätt kringresurser. Alla elever har rätt till en bra utbildning, vilket innebär att kommunen ska se till att elever får rätt, och tillräckligt, stöd för sin egen utveckling. Föräldrarna är viktiga för att lyckas med det, de ska involveras och få stöd för sin roll.

Socialdemokraterna ska fram till 2018:

  • Minska storleken på grupperna i förskolorna (och därigenom öka personaltätheten) genom att bland annat bygga en ny förskola i Söderköpings stad
  • Minska klasstorlekarna i grundskolans årskurs F-6 och grupperna i fritidshemmen, genom att en ny skola byggs i Söderköpings stad under slutet av mandatperioden
  • Öka lärarens tid med eleverna genom att minska lärarens administrativa sysslor genom särskilda
    läraradministratörer, central rättning av nationella prov och fungerande IT-stöd
  • Ta fram handlingsplaner och rätt stöd för lärare och skolledare som inte klarar sitt uppdrag och säkerställa kompetensutveckling för samtlig personal
  • Öka resurserna för elever med behov av särskilt stöd, genom tidiga insatser i förskola och grundskola, och genomspecialiserade stödteam som kan handleda och utbilda lärare.