Förutsättningarna: bostäder, organisation och ekonomi

Söderköping ska fortsätta växa!

Dagens befolkningsantal eller högre krävs för att kunna upprätthålla de viktiga samhällsfunktioner kommunen har ansvar för, till ett rimligt skatteuttag. Fler innevånare ger bättre förutsättningar att kunna satsa pengar på för medborgarna viktiga verksamheter. Men det har också en annan dimension. I dag är det relativt dyrt att bo i Söderköping, fler bostäder - såväl lägenheter som villor - behövs för att ge alla möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris. Även om det idag är relativt dyra bostäder som byggs, så medför det en flyttkedja som gör att billigare bostäder blir lediga. Söderköping är en boendeort. Fem av sju yrkesverksamma har sin arbetsplats i en annan kommun, det ställer krav på attraktiva och trygga boendemiljöer.

Socialdemokraterna ska fram till 2018:

 • Planlägga för lägenheter som är anpassade för äldre och andra personer som vill ha hög tillgänglighet. Det skapar flyttkedjor och gör villor tillgängliga för barnfamiljer
 • Fortsätta att bygga ut Söderköpings stad på ett genomtänkt och strukturerat sätt, med varsamhet om de grönytor och rekreationsmöjligheter som finns
 • Prioritera fortsatt expansion kring nuvarande Albogastallet, brandstationstomten, reningsverket och Kolstad (sydväst om Tyketorp) utöver redan påbörjade projekt som Bergaområdet i samverkan med intresserade exploatörer
 • Säkerställa att gång- och cykelvägar, gator och belysning i samtliga kommunens tätorter hålls i gott skick, samt att nya anläggs för att öka kommuninnevånarnas trygghet och säkerhet.

 

Kommunen ska drivas professionellt!

För att kommunen ska kunna utföra sina kärnverksamheter krävs rätt förutsättningar. En sådan förutsättning är kommunens kompetenta och engagerade medarbetare. Ytterligare en att kommunpolitiken och förvaltningsorganisationen präglas av öppenhet, där beslut är förutsägbara och konsekventa. Kommunen ska finnas till för medborgarna, inte tvärt om.

Socialdemokraterna ska fram till 2018:

 • Förbättra dialogen med näringslivet. Kontakter med kommunen ska präglas av tydlighet och servicekänsla.
 • Driva en modern arbetsgivarpolitik. Bra lön, rätt till heltid och inga delade turer är några förutsättningar för att kunna rekrytera personal i och med att konkurrensen om kompetent personal ökar
 • Kommunens mathantering ska fortsätta att skötas professionellt. Kommunen ska öka andelen närproducerad och ekologisk mat i skolor och äldreomsorg, som ska lagas så nära konsumenten som möjligt
 • Reformera kommunens politiska organisation för att öka medborgarnas möjlighet att följa ärenden och minska onödig administration
 • Alla offentliga upphandlingar ska göras med utgångspunkten att de ska vara en god affär för medborgarna. Söderköpings kommun ska ligga i framkant när det gäller att göra professionella upphandlingar.

 

En god ekonomi är nödvändigt!

Söderköpings kommun har i förhållande till många andra kommuner en bättre ekonomi, de senaste åren har dock präglats av en otydlig ekonomisk styrning. Trots goda överskott på över 150 miljoner kronor de senaste fem åren, så har verksamheterna präglats av underskott och besparingskrav på nästan lika mycket. Detta samtidigt som kommunens låneskuld har stigit i höjden och kommunens fastighetsunderhåll blivit eftersatt.

Socialdemokraterna ska fram till 2018:

 • I första hand öka kommunens skatteintäkter genom fler i jobb och fler innevånare, inte genom skattehöjningar
 • Sälja fastigheter och andra tillgångar som kommunen inte behöver för att driva verksamhet. Det långsiktiga ägandet i ett bredbandsnät ska avvecklas, men hänsyn ska tas till de byalag som idag arbetar med nätet
 • Söka smarta ekonomiska lösningar. Samordna verksamhet som exempelvis förskolor för att minska lokalkostnader. Kommunen ska aktivt satsa förebyggande för att minska kostnader på längre sikt
 • Starta en ekonomisk sanering för att minska låneskuld, räntebetalning och ett oroväckande underhållsbehov
 • Säkerställa god kontroll och styrning över vad pengarna går till. Verksamheterna ska göra rätt med de pengar som finns, innan man kräver nya.  Den politiska ledningen såväl som tjänstemannaledningen ska genomgå ständig kompetensutveckling inom ekonomistyrning och ledarskap