Vårt framtidskontrakt för Södertälje

Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa.

20 miljoner om året ytterligare avsätts för fler lärare och speciallärare. Prioritera tidiga insatser. Bygg ut modellen med två

lärare i klassrummet.

Unga som kan ska jobba istället för att gå på socialbidrag.

Ge unga jobbchanser genom Telge Tillväxt, Ung i Tälje och via sommarjobb.

Bygg ut högskolan i Snäckviken i samverkan med akademi och näringsliv.

Södertälje ska vara en attraktiv plats.

Arbeta för att bli årets stadskärna 2018. Ta fram särskilt destinationsprogram för de södra kommundelarna, med egen turistbyrå med placering i Järna.

Agera för att hela Sverige ska hjälpas åt.

Driv på för att riksdagen ska fatta beslut om att hela Sverige - även välbärgade kommuner - måste ta ansvar för svenskt flyktingmottagande.

 

 

Inledning.

Ett bättre Södertälje, för alla. För oss innebär det att skapa en attraktivare stad, där du ska kunna växa upp med möjligheter och kunna åldras med värdighet.

Vi har tagit ansvar för kommunens ekonomi. Under förra året levererade vi det starkaste resultatet sedan 2006. Under förra året lovade vi att amortera minst 100 miljoner på kommunens låneskuld. Det blev betydligt mer. I år går vi mot ytterligare ett starkt ekonomiskt resultat.

Den förbättrade ekonomin ger förutsättningar att utveckla Södertälje. Investeringar i jobb, skola och välfärd är nästa steg i att lyfta Södertäljes attraktivitet och det går före skattesänkningar. Det har skett trendbrott på fler områden. När tidningen Fokus presenterade sin rankning över Sveriges kommuner hade Södertälje klättrat från plats 244 till plats 38. När skolresultaten för niondeklassarna sammanställdes hade resultaten förbättrats för fjärde året i rad. Kostnaderna för försörjningsstöd sjunker stadigt. Vi utsågs till Årets Skolmatskommun 2014.

Vi är inte nöjda än.

Södertälje är en kommun som i hög utsträckning hör samman med världen utanför Sverige. Exportmarknadernas utveckling, krigshändelser på andra kontinenter, elitidrottare som skolats här, trafiken genom kanalen och på motorvägarna, järnvägen och hamnen, matkulturen. Allt hänger ihop med världen bortom Mörkös sydspets.

Det är förstås fantastiskt att vara en plats där man så påtagligt är en del av världen runt omkring – av framtiden. Men det är också en utmaning att anpassa sig till de snabba förändringar, de tvära kast, som vi möter. Det är samtidigt inget nytt. Sedan 1300-talet då Södertälje fick sina stadsrättigheter har vi varit en plats som mött svåra utmaningar. Södertälje är helt enkelt – och vare sig vi vill det eller inte - förändringarnas kommun.

Därför behövs trygghet och stabilitet. Det är därför som vi tycker att det är viktigt att bevara och ta om hand sådant som ger karaktär till vår kommun och sådant som drar en linje från historien till vår tid.

Vi vill leda kommunen med en framtidstro som också har förståelse för historiska värden. Med en insikt om att vi måste ta hand om tidigare generationers gärningar. Med en insikt om att vi i vår generation måste bära våra egna kostnader. Och slutligen, med en insikt om att vår generation måste investera i nästa generations möjligheter.

Vi har ett kommunpolitiskt handlingsprogram  som på nästan 20 sidor berättar åt vilket håll vi vill föra kommunen på område efter område. Men i detta framtidskontrakt med Södertäljeborna lyfter vi fram våra högst prioriterade frågor.

 

Skolan ska ge alla barn möjligheter

I Socialdemokraternas Södertälje är barn och ungas uppväxt prioriterad.  Grundskolans resultat har förbättrats under fyra år i rad. Det räcker inte. Aktivt kvalitetsarbete och tydlig profilering av Södertäljes skolor ska ge lugn, ro, kunskaper för framtiden och goda resultat. Flera av våra barn har tuffare förutsättningar från början. De ska ändå inte ha sämre chanser än andra barn och därför måste vi ha bättre skolor än andra. 

På framtidens arbetsmarknad blir ideell erfarenhet allt viktigare. Där lär man sig ledarskap och där skapas kontaktvägar till jobb. Barn och unga i Södertälje ska ha Stockholmsregionens bästa förutsättningar att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt.

 • Anställ fler förstelärare och utvecklingslärare som tar ett särskilt ansvar för den pedagogiska utvecklingen utifrån aktuell forskning
 • Anställ fler pedagoger och specialpedagoger och bygg ut modellen med två lärare i klassrummet till fler skolor
 • Prioritera de yngre barnen. Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna
 • Öka tiden då eleverna tillgodogör sig pedagogiskt innehåll genom läxläsning på skoltid, förbättrad kvalitet på fritids och möjlighet till sommarskola
 • Öka förskolornas personaltäthet och andel förskollärare 

Södertälje ska ha många jobb

Södertälje har en tradition av att bidra till landets tillväxt och exportintäkter. Här finns fler antal jobb än i större kommuner som Nacka, Huddinge och Eskilstuna.  Vi vill fortsätta denna tradition. Genom att ge förutsättningar för jobb kan vi minska arbetslösheten.

Den nya högskolan i Snäckviken kommer leda till nya jobb. Förutom området kring högskolan kommer vi att fortsätta utveckla näringslivets möjligheter på platser som Almnäs, Moraberg, stadskärnan och i Järna.

Allra viktigast är att ge unga möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • Planera och genomför ett tredje steg i utbyggnaden av den nya högskolan i Snäckviken med fler utbildningar och nya utbildningsanordnare
 • Investera i Almnäs för att utveckla ett av Stockholmsregionens största sammanhängande områden med ny företagsmark
 • Utveckla förutsättningarna för livsmedelsnäringen i Södertälje och Järna
 • Investera i gymnasieskolans kvalitet och bygg ut vuxen- och yrkesutbildningen
 • Erbjud alla ungdomar i åldern 16-17 betald feriepraktik, där också kopplingen till deras gymnasieutbildning ska stärkas

Ett attraktivt Södertälje

Låt oss vara ärliga med att bilden av vårt Södertälje från tid till annan har tyngts av negativa rubriker. Händelser har inträffat har gett en känsla av otrygghet och det som sker i Södertälje har ofta blivit mer dramatiskt skildrat än samma händelser på andra platser. Tillsammans med polisen har vi nu på allvar tagit tag i grov brottslighet och har en plan för att förhindra nyrekrytering. Det är viktigt. I en stor stad kommer alltid svåra saker ske, men på en attraktiv plats ska man i grunden känna sig trygg och välkommen.

Vi vill därför förändra bilden av Södertälje. Södertälje ska vara attraktivt och lätt för människor att besöka och bosätta sig i, för företag att etablera sig och växa i och för kommunens invånare att leva i.

För att lyckas vill vi lyfta stadskärnan och bygga fler bostäder, gärna genom att teckna en byggpakt med företag som vill utveckla Södertälje. Vi vill också lyfta fram vattnet, kulturen, idrotten, naturen och skapa fler mötesplatser för gemenskap och samhörighet.

 • Utveckla stadskärnan genom fler bostäder och bättre förutsättningar för handel, med målet att den ska utses till Årets stadskärna 2018
 • Ta fram ett särskilt destinationsprogram för Järna och de södra kommundelarna, med bland annat en egen turistbyrå
 • Investera i viktiga samlingstillfällen för hela Södertälje, som Kringelfestivalen, Medborgardagen, valborg vid Maren och nationaldagsfirandet på Torekällberget
 • Utveckla Södertälje som idrottsdestination med en plan för att få fler att komma hit för att se eller utöva idrott, till exempel genom fler evenemang, idrottsturneringar och SM-tävlingar 
 • Stärk Södertälje som biblioteksstad med särskilt fokus på möjligheter för barn och unga att läsa

Ett samhälle där vi hjälps åt

I Södertälje ska man kunna åldras med värdighet. Samhället har en skyldighet att vara starkt för dem som inte har styrka eller hälsa att längre klara sig själva. Vi vill stärka äldres möjligheter till boende, bland annat genom en modell för den nya generationens servicehus.

Det som är gemensamt för nästan alla delar av välfärdssamhället är att det handlar om mänskliga möten. Kompetent personal som trivs på jobbet innebär bra kvalitet. Det ofrivilliga deltidsarbetet i offentlig sektor måste bort. Statusen måste höjas och fler måste få chansen att vidareutbilda sig.

Hela Sverige borde delta i vårt gemensamma åtagande att ge en ny start för flyktingar och asylsökande, men välbärgade kommuner smiter från sitt ansvar och regeringen låter dem göra det. Konsekvensen blir att ett nytt fattig-Sverige håller på att växa fram i delar av Södertälje. Ett värdigt välfärdssamhälle måste också ha ordning och reda i flyktingmottagandet.

 • Bygg ett nytt äldreboende och utarbeta en modell för nästa generations servicehus där samarbete och samordning skapar en kvalitativ bostadssituation
 • Utveckla välfärden istället för att privatisera vård och omsorg
 • Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. Det ofrivilliga deltidsarbetet ska bort
 • Fler medarbetare inom välfärdens verksamheter – till exempel äldreomsorgen och socialtjänsten- ska få möjlighet att vidareutbilda sig
 • Arbeta för att riksdagen ska fatta beslut om en modell med Värdigt Eget Boende, där giltiga bostadskontrakt ska vara en utgångspunkt och där vi kommer bort från trångboddhet och ständiga omflyttningar
 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut