Tillsamman för ett hållbart växande Södertälje

På 15 år har vi blivit över 16 000 fler Södertäljebor. Inom sex–sju år beräknas vi vara över 100 000 medborgare i kommunen. Kungliga Tekniska Högskolan investerar i nya studentplatser. AstraZeneca växer med en ny fabrik. Det nya sjukhuset färdigställs snabbare än planerat. Antalet nya bygglov ökar. Alltfler vill investera i Södertäljes framtid.

Samtidigt har vi sedan lång tid varit den kommun i Sverige som allra snabbast påverkas när omvärlden är orolig. Kriget i Syrien påverkar våra medborgares vardag.

Årets budget syftar till att ta vara på den kraft som finns i att vara en kommun som växer men samtidigt möta de tuffa utmaningar vi står inför. Budgeten ska vara stabil idag och ge förutsättningar för nästa generation.  Vi sammanfattar budgeten under fyra rubriker; barns och ungas uppväxt, attraktiva Södertälje, hållbara Södertälje och utveckla välfärden.

Vår målsättning är att skapa ett bättre Södertälje, för alla. För oss innebär det ett attraktivare och mer hållbart Södertälje. En plats där du ska kunna växa upp med möjligheter och kunna åldras med värdighet.

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 • Budgeterar med historiskt högt resultat, 129 mkr. Syftet är att ha kunna parera ekonomisk oro samt egenfinansiera investeringar.
 • Vi ger 1 % (50 mkr) i generell pris- och löneuppräkning.
 • Nettokoncernskulden per invånare beräknas vara stabil, genom budgeterat resultat, ansvarsfulla försäljningar och prioritering av investeringar. 
 • Ingen skattehöjning.

Barns och ungas uppväxt i Södertälje

Barn och ungas uppväxt är vår främsta prioritet. Skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grundskolans resultat har förbättrats under fem år i rad. Det räcker inte. Aktivt kvalitetsarbete och tydlig profilering av Södertäljes skolor ska ge lugn, ro, kunskaper för framtiden och goda resultat:

 • Skolan är högsta prio. Utöver 1 procent i pris- och lönekompensation samt kompensation för volymökning ges riktade medel med 20 mkr för systematiskt kvalitetsarbete, tvålärarskap och fortsatt lågstadiesatsning

Planerade investeringar i skolan genomförs:

 • Nya skolor i Viksberg och Enhörna, samt nytt högstadium i Soldala. Även avsatta investeringsmedel för nya förskolor.
 • Barn- och ungas läsande ges förutsättningar att stärkas genom avsatta investeringsmedel enligt biblioteksplanen 
 • Utveckla stadsbiblioteket 2016 och ny biblioteksfilial i Hovsjö Hub 2017

 

Attraktiva Södertälje

Södertälje ska vara attraktivt och lätt för människor att besöka och bosätta sig i, för företag att etablera sig och växa i och för kommunens invånare att leva i. Utifrån ambitionerna i Södertäljes översiktsplan är ambitionen att bygga stad. Vi behöver också lyfta fram vattnet, kulturen, idrotten, naturen och skapa fler mötesplatser för gemenskap och samhörighet:

 • Totalt 141,5 mkr avsätts under kommande treårsperiod för att utveckla stadskärnan.
 • Ökat tempo i bostadsbyggandet. 20 000 nya bostäder till 2036.

Investeringsmedel avsätt för att Almnäs ska bli ett av Stockholmsregionens viktigaste områden med ny företagsmark.

 • VA samt gator börjar färdigställas under 2016.

Investeringar i idrottsstaden Södertälje

 • Investeringsmedel för multihall avsätts under 2016-2017
 • Investeringsmedel avsätts för spontanindrottsanläggningar

Program tas fram för ”Framtid Järna”

 • Mötesplatser, bibliotek, centrumutveckling, bostäder

Hållbara Södertälje

En förutsättning för ett växande Södertälje är att det sker på ett hållbart sätt. Kommunen är en central aktör i samhället för att påverka strukturer och skapa förutsättningar som stödjer samhällets omställning till att bli långsiktigt hållbart:

Ekonomiskt hållbar budget med högt budgeterat resultat

Social hållbarhet:

 • Resursförstärkning för att möta utmaningen med barn som far illa i form av våld i hemmet, 4 mkr
 • Demokratiberedning & särskilt bidrag till föreningslivet , 2,2 mkr
 • Ny handlingsplan mot våld i nära relationer

Miljömässig hållbarhet:

 • Investeringar i gång- och cykelvägar 
 • Investeringar i trafiksäkerhet, trygghet och miljö med totalt 15,7 mkr under kommande tre år 
 • Satsning på odlingsstrategi, 2 mkr

Utveckla välfärden

I det värdiga välfärdssamhället behöver äldreomsorgens stärkas, arbetslösheten bekämpas och sjukskrivningstalen minskas:

 • Nytt äldreboende byggs i Björkmossen

Totalt 6,8 mkr avsätts i förstärkning av äldreomsorgen

 • Ytterligare ett hemtagningsteam
 • Förstärkning förebyggande insatser
 • Satsning på e-verktyg

Utbilda för framtidens arbetsmarknad

 • yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet
 • vuxenutbildningen utvecklas i takt med den nationella ambitionshöjningen 
 • Kraftsamling kring hållbar arbetshälsa för att få ner sjuktalen inom kommunens verksamheter
 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut