Hur blir det med sommarjobben?

INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande angående sommarjobb
I somras fick 58 Solnaungdomar sommarjobb i kommunen. Det var första gången på fem år som ungdomar erbjöds ett kommunalt feriearbete och det möjliggjordes tack vare en satsning i den socialdemokratiska regeringens vårbudget. Åren dessförinnan har vi socialdemokrater i Solna förgäves slagits för sommarjobb för de unga. Varje år har det blivit nej. Därför var det extra roligt att se att den moderatstyrda majoriteten i Solna kunde ändra sig på den här punkten, om än på grund av en statlig finansiering.

Glädjen blev dock kortlivad. När den nya borgerliga regeringen presenterade sin första budget var satsningen på de kommunala sommarjobben försvunnen. Nu är oron stor bland ungdomar och deras familjer att förra sommarens satsning snart är ett minne blott.
Vi socialdemokrater håller med dem och vill med denna interpellation väcka frågan om sommarjobbens framtid.

Flertalet kommuner i Sverige erbjuder sedan lång tid tillbaka sommarjobb till ungdomar i gymnasieåldern. Sommarjobben anses ge värdefull arbetslivserfarenhet och är för många ungdomar den första kontakten med arbetslivet. För unga från familjer som saknar kontaktytor mot arbetslivet eller det svenska samhället i stort är detta extra värdefullt. För familjer som lever under knappa ekonomiska omständigheter är ungdomarnas sommarjobb dessutom en avlastning på ekonomin. I det här sammanhanget är det en försvårande omständighet att barnbidraget upphör i och med utgången av vårterminen i nionde klass, medan ett eventuellt studiebidrag utgår först under första månaden av höstterminen på gymnasiet. För en ansträngd familjeekonomi kan detta glapp på några månader innebära ett stort avbräck.

En positiv följdeffekt av sommarjobb är att unga får pröva på arbetet i vård och omsorg, vilket kan leda till ett senare karriärval inom framtida bristyrken.

Det är svårt att säga exakt hur många sommarjobb som är lagom. I Solnas fall var ansökningstiden p g a kommunens ringa beredskap extremt kort; bara tre dagar. Ändå var det 116 ungdomar som hann upptäcka erbjudandet på kommunens hemsida och gå in och söka ett jobb. Av dessa var det bara hälften, 58 stycken, som erbjöds sommarjobb. (ytterligare 16 stycken erbjöds senare jobb hos tekniska nämndens entreprenörer.) Uppenbarligen är efterfrågan långt större än utbudet. Om man tittar på grannkommunerna Sundbyberg och Stockholm och räknar om deras antal sommarjobb till Solnas befolkningssiffror borde antalet försiktigt räknat legat på c:a 200.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsen ordförande
Lars-Erik Salminen:

 

Är sommarjobb för ungdomar en angelägenhet för Solna stad?

Kommer Solna stad att ta eget ekonomiskt ansvar för att erbjuda sommarjobb till ungdomar nästa år?

Var antalet sommarjobb som erbjöds sommaren 2006 tillräckligt?

Kan antalet sommarjobb som erbjöds sommaren 2006 utökas nästa sommar?


Solna den 19 oktober 2006

 

Johanna Graf (s)

Sidan uppdaterades senast: 2006-11-13 13:36