Valmanifest

Solna kan bättre 

Solna är på många sätt en bra kommun att bo i. Nära till jobb, natur och innerstadens kultur och nöjen. Företagarvänlighet och låg skatt är också bra. Vi socialdemokrater tycker om Solna. Men Solna kan bättre.

Det finns en annan sida av Solna. Många människor får aldrig del av möjligheternas Solna. Många känner ett utanförskap. Klyftorna växer. Barn som inte får tillräckligt med stöd för att klara skolan. Medborgare som tvingas söka sig till socialtjänsten. Äldre som undrar om det kommer att finnas plats på ett äldreboende för dem.

Den moderatstyrda majoriteten sätter sänkt skatt före allt annat.  Priset för denna politik är nedskärningar i välfärden som främst slår mot barn, ungdomar och äldre. Solna håller på att bli hårt och kallt. Ändå går det inte ihop. För att klara budgeten säljs kommunens mark och tillgångar ut i en svindlande takt. Det fungerar på kort sikt, men vad skall de göra när allt är sålt? 

Solna behöver en kursändring. Vi socialdemokrater vill se ett Solna där vi tänker mer långsiktigt, och hushållar med både mänskliga resurser och våra gemensamma skattepengar. Vi tror att vi tjänar på att öka tryggheten. Otrygghet hämmar och begränsar. Med fler trygga människor kan frihet, kreativitet och framtidstro växa.


Vi socialdemokrater i Solna vill satsa långsiktigt på en välfärd som räcker till alla. 

Ska vi hjälpas åt? Det är bara tillsammans vi kan skapa ett bättre och rättvisare Solna. Ett Solna för alla, inte bara några.

 

 

Återerövra titeln Sveriges barnvänligaste kommun

En gång i tiden betraktades Solna som Sveriges barnvänligaste kommun. Tyvärr är det inte så längre. Sveriges lägsta skatt är viktigare än satsningar på barns kunskap, hälsa och trygghet. Det vill vi socialdemokrater ändra på. Vi vill att Solna återigen ska bli Sveriges barnvänligaste kommun.
 
I Sverige har vi troligen världens bästa förskola som ger barnen en trygg start i livet och en bra förberedelse för skolan. Men förskolan kan bli ännu bättre, inte minst i Solna. Det är botten att en så rik kommun som Solna har störst barngrupper i länet och att köerna till förskolan tillåts växa. Vi måste börja bygga nya förskolor nu! Varje satsad krona på barnen är en investering för framtiden.

I dag är det många barn som inte får den hjälp de behöver för att nå skolans kunskapsmål. Vi vill ge stöd och hjälp åt dessa elever så tidigt som möjligt. Redan i dag stiger kostnaden för dyra hjälpinsatser i efterhand. Det är en negativ trend som måste brytas.

Dagens system med en skolpeng som ger lika mycket resurser till alla elever oavsett deras individuella behov, skapar klyftor både mellan elever och mellan skolor. Lika chanser kräver olika mycket resurser. Vi vill därför skapa ett mer rättvist pengsystem som ser till varje elevs förutsättningar och behov av resurser. Så vill vi minska klyftorna.

En nyckel till framgång i skolan är att alla elever klarar språket. Därför vill vi satsa på ett tidigt språkstöd och en intensiv lästräning.  

Våra barn behöver fler trygga vuxna förebilder. För att lyckas måste hem och skola hjälpas åt att se hela barnet hela dagen. Vi vill satsa på föräldrautbildning, skolvärdar, på fritidshem och på läxhjälp.   

Barn rör sig allt mindre och äter sämre mat. I framtiden riskerar vi en folkhälsokris. Det är vårt gemensamma ansvar, de vuxna tillsammans med skolan och övriga samhället, att göra något. Vi socialdemokrater vill utöka och förlänga ”handslaget” med idrottsrörelsen så att alla barn erbjuds daglig fysisk aktivitet i skolan. Föräldrar ska kunna välja hälsocertifierade skolor. En bra utemiljö skulle innebära att barnen rör sig mer och lär bättre. Därför vill vi renovera skolgårdarna och förbättra förskolornas utemiljö. Många skollokaler och gymnastiksalar är i uselt skick. Om de inte renoveras nu, kommer det i slutändan bli tal om ren kapitalförstörelse.


Solna – en stad med plats för de unga

Många ungdomar mår dåligt i Solna. Detta märks bland annat genom ökade psykiska problem och att Solna har den högsta alkoholkonsumtionen bland länets kommuner. Kostnaderna för socialbidrag är höga och ökar stadigt. Vi socialdemokrater tror att ett långsiktigt arbete med förebyggande lösningar lönar sig, istället för som i dag betala för dyra vårdplaceringar när det redan är för sent. Vi vill ge ungdomsmottagningen en personalförstärkning så att alla som behöver får snabb hjälp utan väntetid. Genom att återinföra fältassistenterna kan vi tidigt fånga upp ungdomar med problem. 

Förra året stängdes tre fritidsgårdar och många ungdomar saknar en vettig fritid. Vi tycker tvärtom att en fritidsgård i varje stadsdel är en självklar investering i ett tryggare Solna för alla.

Ett eget arbete är helt avgörande för ungdomars frihet att kunna flytta hemifrån, skaffa en egen bostad och bestämma över sitt eget liv. Men många tonåringar har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför vill vi satsa på praktikplatser för studerande och återinföra de kommunala sommarjobben.


Ett bra boende är en social rättighet för alla människor. Men det förutsätter att det finns en politisk vilja att bygga bostäder för alla plånböcker. Det finns det tyvärr inte i dagens Solna. De senaste åren har tusentals av Solnas hyresrätter sålts ut och omvandlats till bostadsrätter. Unga med begränsad ekonomi får allt svårare att flytta hemifrån. Vi vill inleda byggandet av minst 400 allmännyttiga hyreslägenheter till rimligt pris under nästa mandatperiod.

 

Ett tryggt Solna att åldras i

En allt större del av den svenska befolkningen tillhör i dag gruppen som är äldre än 65 år. Det här är en framgång för den svenska välfärden; vi mår bättre och lever längre. Men samtidigt så betyder det att vi har ett stort gemensamt ansvar för att ta hand om varandra när vi blir gamla och sjuka. Att bli äldre ska inte behöva betyda att man ska behöva oro sig över om tryggheten ska räcka till alla.

Tyvärr finns det problem i Solna. Sedan servicehusen avvecklades får äldre i Solna enbart hemtjänst. Endast de riktigt sjuka erbjuds ett äldreboende. Därför vill vi bygga fler +65-bostäder och andra ”mellanformer” av boenden för att öka gemenskapen och tryggheten. Till dessa bostäder ska det finnas en rättvis kö som utgår efter varje persons behov.

När man blir äldre och inte längre är så rörlig blir man mer beroende av sin närmiljö.
Därför tycker vi att det är viktigt alla äldreboenden ska erbjuda en grön och rofylld utemiljö. Under vintern blir många äldre isolerade i sina hem. Gångvägar och trottoarer måste prioriteras vid snöröjning.

Vi kan alla tänka oss in i hur det kan vara att bli äldre och förlora allt mer av kontakten med vänner och bekanta. Ingen vill uppleva känslan av att bli övergiven, men det är tyvärr verkligheten för många äldre. Kvalitet för äldre är att slippa ensamhet och isolering, inte att ha tio privata hemtjänstföretag att välja på. Att bryta ensamhet och isolering är kanske den viktigaste förebyggande insatsen vi kan göra. Stängningen av Ritorps Hantverksgård var en förlust för alla Solnabor, men särskilt för Solnas äldre. Vi vill därför att alla äldre erbjuds möjlighet till mötesplatser där man förutom aktiviteter erbjuds en måltid om dagen i gemenskap.

Äldreombudsmannen är en viktig talesman för de äldre. Vi vill att tjänsten ska permanentas och den fristående rollen garanteras.


 Solna – en stad för alla att leva och mötas i

Vi vill att Solna ska vara en trivsam och tillgänglig kommun att bo i. Det handlar om integration, fler mötesplatser, möjligheter till rekreation och idrott, och trygga och vackra utomhusmiljöer.

I dag tillåts de stora byggherrarna bestämma vad som ska byggas i Solna. Vi vill sätta människan före marknaden och bygga och utveckla Solna varsamt i dialog med Solnaborna. Allt fler gröna ytor naggas i kanten av de stora byggplanerna och kontorsbyggena. Vi vill visa mycket stor varsamhet om Solnas få kvarvarande parker, lekplatser och grönytor. Nationalstadsparken är en stor tillgång för alla Solnabor, men vi vill se mer grönt i människors närområden.

Solna ska vara rent, snyggt och tryggt. Vi vill satsa på bättre städning, parkskötsel och snöröjning. Genom att röja i buskage och öka belysningen i parker och längs gång- och cykelvägar kan vi öka tryggheten för människor som rör sig ute kvälls- och nattetid.

Vi vill också begränsa genomfartstrafiken på våra bostadsgator, till exempel genom att införa 30-gräns som i Stockholm.

Satsning på idrott och rekreation är viktigt både för Solnas rykte som idrottsstad och för folkhälsan. I vårt idrottspaket för Solna föreslår vi såväl upprustning av de slitna idrottsanläggningarna som möjlighet till spontanidrott och motion i varje stadsdel.

Lika viktigt är det att det övriga föreningslivet och kulturen ges möjligheter att blomstra. Vi vill satsa på träffpunkter för samtal och möten som alla har råd att nyttja.

Personalen i Solna stad är de som betyder mest för kvaliteten i servicen och välfärden. Vi vill satsa på förebyggande personalhälsa och i samverkan med fackförbunden genomföra ett systematiskt arbete för att förbättra arbetsmiljön. Även de höga ohälsotalen hos Solnaborna måste minska. Genom förebyggande hälsoinsatser kan vi minska dyra utgifter för sjukpenning och förtidspensioneringar.

En tredjedel av Solnas invånare har utländsk bakgrund. Det ska inte bara märkas på namnen hos dem som jobbar i vården, utan även på dem som anställs som chefer.

 

Ett val mellan två olika Solna

Valet den 17 september är ett val mellan två olika Solna. Vilka värderingar tycker du ska styra Solna? Ska vi tänka mänskligt, långsiktigt och satsa på en rättvis välfärd åt alla? Eller ska vi behålla Sveriges lägsta kommunalskatt till priset av nedskärningar som slår mot barn, ungdomar och äldre?

Rösta på socialdemokraterna den 17 september 2006.

Alla ska med. Så enkelt är det.