Borgarna röstade för husbygge på strandskydd

På gårdagens stadsbyggnadsnämnd röstade de borgerliga för en byggnation på strandskyddat område vid Råstasjön. Detta trots att länsstyrelsen säger att byggnationen inte har stöd i lagen. En enad opposition yrkade avslag.

Socialdemokraternas motivering till avslag kan du läsa här:

"Socialdemokraterna har alltid ansett att Råstasjöns park och naturområden är av största vikt för boende och besökare i Solna. Den är omtyckt som park men det viktigaste är den levande och fungerande naturmiljön som finns vid Råstasjöns norra sida.  Råstasjön är en mycket viktig fågelsjö i Stockholmsregionen.

Ungefär hälften av den föreslagna byggnationen ligger inom strandskyddet och hälften ligger på naturmark av betydelse för växt och djurlivet.

Länsstyrelsen konstaterar att den motivering som Solna stad anger för att upphäva strandskyddet inte har stöd i lagen och att förslaget måste omarbetas för att vara förenligt med denna. Vi socialdemokrater har under hela planprocessen krävt att strandskyddet skall respekteras och kan också konstatera att planförslaget inte gör det.

Den naturvärdesinventering som gjorts inför det nya planförslaget har stärkt vår uppfattning att Råstasjöns natur bör skyddas. Den visar också att kommunen måste respektera artskyddsförordningen då det finns rödlistade arter och bestånd vid sjön. Det är av största vikt att deras habitat skyddas så att naturrikedomen bevaras. Det är därför mycket anmärkningsvärt att man inte valt att inventera hela planområdet.

Stora  områden som  i naturvärdesinventeringen utpekas som viktiga kommer att bebyggas och därigenom kommer naturmiljön runt Råstasjön att allvarligt skadas. Rödlistade arters möjlighet att fortleva kommer att allvarligt begränsas.  Det handlar om födosöksområden för mindre hackspett och det stora fladdermusbeståndet vars habitats storlek redan idag är på gränsen för fortlevnad.  Med den föreslagna bebyggelsen nära sjön finns det en stor risk att skrattmåskolonin kommer att förvinna på grund av störningar. Dessutom kommer ett rödlistat bestånd av almar att tas ner.

Naturområdets krav har inte haft någon som helst inverkan på bostädernas placering och utformning. I stället handlar det om att sälja så många lägenheter som möjligt med sjöutsikt. Detta har lett till att de högsta husen med något undantag placeras närmast sjön.

Planförslaget saknar också åtgärder för att stärka och skydda den befintliga naturmiljön och även förslag på kompensatoriska åtgärder som skulle kunna till en del minska förslagets negativa miljöpåverkan.

Vi har i den tidigare behandlingen krävt återremiss av planförslaget  då vi har haft en förhoppning att planförslagen skulle gå att omarbeta på ett sätt så att mindre bostadsbyggantion blev möjlig om det gick att kombinera med natur och kulturvärden. Vi kan konstatera att detta fullständigt ignorerats av den borgerliga kommunledningen.

Om vi i framtiden ens skall överväga  en mindre byggnation vid Råstasjön så krävs en helt ny planprocess som präglas av öppenhet och dialog med solnabor, intresseorganisationer och politiska partier.  Vi har försökt vara konstruktiva och väga olika intressen mot varandra men kan konstatera att den nuvarande politiska majoriteten fullständigt struntat i detta.

Med anledning av detta yrkar vi att avslå förslaget till detaljplan för del av Arenastaden

Martin Eliasson, Socialdemokraterna"

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-22 10:30