Rätt till heltid

Vi socialdemokrater tycker att alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det. Det föreslår Kalle Sönnergren och Sophia Andersson i en motion till Solna kommunfullmäktige.

Rätten till ett arbete som man kan försörja sig på, det är grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle. Vi socialdemokrater tycker att alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och samma makt att forma sina liv. Det förutsätter en inkomst som det går att leva på.

Den yttersta konsekvensen av det ojämställda arbetslivet ser vi när vi öppnar pensionskuverten. Trots många år i välfärdens tjänst kan många kvinnor som arbetat i kommuner och landsting inte försörja sig på sin pension. I snitt får kvinnorna i fackförbundet Kommunal nästan 4000 kronor mindre i månaden i pension än sina manliga kollegor.

Trots att heltidsarbete är den självklara normen inom mansdominerade yrken, erbjuds anställda inom kvinnodominerade yrken ofta bara deltidsarbete. I Sveriges kommuner och landsting arbetar närmare en kvarts miljon anställda deltid. Nio av tio är kvinnor. Många av dem vill jobba mer men tvingas till ofrivilligt deltidsarbete. Det här slår hårt mot kvinnors självständighet, möjlighet till egen försörjning och framtida pension. Därför är en av de allra viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med ojämställdheten i arbetslivet att göra heltidsarbete till norm även i kvinnodominerade delar av arbetsmarknaden.

Solna skiljer sig inte mycket från övriga Sverige i detta. Av stadens 1870 tillsvidareanställda (2014-11-13) är drygt 77% kvinnor. Av dessa arbetar drygt 18% på deltid. Andelen män som arbetar deltid är inte mycket lägre, ca 17%. Solna stad har här en möjlighet att dra sitt strå till stacken för ett mer jämställt samhälle, genom att göra heltid till norm åtminstone inom sin egen verksamhet.

Men rätten till heltid handlar också om att göra välfärden till en attraktiv sektor att arbeta i. Arbetsinsatserna där är helt avgörande för vår trygghet och välfärd. Under det kommande decenniet kommer många behöva nyanställas inom välfärden i Solna. Det här ställer stora krav på att göra välfärdsyrkena attraktiva. Ska Solna kunna anställa kompetenta människor kan man inte fortsätta att erbjuda deltidsarbeten. När det gäller arbetsvillkoren är rätten att få jobba heltid helt avgörande.

Ett införande av heltid för alla ger också möjlighet att nå andra positiva effekter, såsom en hälsosam organisation, ökad kontinuitet för brukarna, minskat antal timavlönade och minskad sjukfrånvaro.

Vi vill därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en reviderad HR-policy där det framgår att anställda inom Solna stad har rätt till heltid och en möjlighet att arbeta deltid, samt att ta fram en handlingsplan för införandet av denna rättighet.

Kalle Sönnergren

Sophia Andersson

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-04 11:41