Den moderatstyrda majoriteten är ansvarig för många elevers skolmisslyckanden


I veckan hade barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott. En av dagordningens punkter behandlade kvalitetsredovisningen för 2006. Målområdet matematik har särkilt analyserats. Värt att notera är att resultaten i matematik för barnen i årskurs 5 har försämrats markant. År 2001 hade 95 procent godkänt jämfört med 71 procent 2006.  Förvaltningen skriver att måluppfyllelsen kan öka om man arbetar mer med särskilt stöd, förbättrad språkförståelse och höjd kompetens hos lärarna. Vi socialdemokrater har i vår budget bland annat föreslagit just extra språkstöd i förskolan, mer pengar till resursenheten och ökade satsningar på personalen i skolan. Vi har dessutom flera gånger påtalat att andelen behöriga lärare sjunker snabbast i Solna. Vi kan nu konstatera att vår budget hade inneburit färre skolmisslyckanden.

I kvalitetsredovisningen kan man också läsa att barn- och utbildningsnämndens nettokostnader var 19,4 mkr högre under 2006 än under 2005. Man kunde önska att detta betydde att verksamheten fått ta del av dessa pengar till kvalitetshöjande satsningar. Så är det inte. Nästan hälften av kostnaderna beror på att kostnaderna för köp av förskole- och skolplatser i annan regi än Solna stads har ökat.

Inom målområdet särskilt stöd kan vi tyvärr konstatera att av alla barn som behöver särskilt stöd är det flera som inte får det. Dessutom saknas det åtgärdsprogram för flera av dem som bedömts vara i behov av särskilt stöd. Det saknas också fungerande rutiner för genomförandet.

Inrätta kommunala friskolor!
En glädjande punkt finns också med på nämndens dagordning. Det gäller vår egen motion om att uppmuntra kommunala friskolor. För oss socialdemokrater är skolformen aldrig det mest avgörande. Viktigast är hur skolan sköts. Det centrala är att eleverna får den bästa undervisningen och att skolmiljön är trygg. Vi vet att skolledning och lärare i vissa av Solnas skolor har känt frustration inför centralstyrning från kommunen. Det är förståeligt att skolor funderar på olika alternativ för att få ökat inflytande över verksamheten. Vi socialdemokrater har därför lagt ett förslag om att Solna bör vara positiv till kommunala friskolor. Kommunala friskolor innebär ökat frihet för skolan. Samtidigt innebär den driftsformen anställningstrygghet för lärare och annan personal. Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiva till att en arbetsgrupp inrättas för att utreda förutsättningarna för att uppmuntra kommunala friskolor.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 07:51