Kommunen säljer skoltomt till underpris

Om man får tro www.nordkorea, förlåt solna.se så händer det enbart trevligheter i Solna; fem solnaåkare ska till SM i konståkning, arbetslösheten sjunker och ett företag har miljödiplomerat sig. Läser man däremot den något (Hm!) mer svårfunna ärendelistan till Kommunfullmäktige som hålls på måndag 20/12, så hittar man dock betydligt mer saker att diskutera: Vi sossar ställer frågor till (M)ajoriteten om vad som görs för att förhindra kapitalförstöring på Överjärva, om kommunen är beredd att införa ett system med lånecyklar som harmonierar med det som finns i Stockholm, vi föreslår att staden ska sätta upp energieffektiviseringsmål för Solna, att vi borde erbjuda alla Solnas niondeklassare och gymnasielever sommarjobb, förslag om att ta ett helhetsgrepp om Huvudsta strand m.m. m.m.

Bland beslutsärendena finns en försäljning till underpris av en tomt på Ulriksdalsfältet där man ska låta en privat entreprenör bygga förskola utan krav på att låta områdets barn ha förtur, beslut om politikerarvoden (gissa vilka som ville sänka och vilka som ville höja dem?).

HÄR hittar du hela listan, frågorna, förslagen och svaren på dem. Kom gärna och sätt dig på åskådarläktaren och lyssna, fullmäktige börjar kl 18.30 och är på 1 tr i stadshuset i Solna C. Även Kommunstyrelsen sammanträder på måndag, en timme innan fullmäktigemötet. Det är inte öppet för besökare, trots att det innehåller flera ärenden av intresse (hela listan och alla handlingar hittar du HÄR):

2 och 3. Detaljplan och Exploateringsavtal för kontorsbyggnad vid KI Kommunstyrelsen föreslås godkänna en detaljplan och ett exploateringsavtal om byggandet av en kontorsbyggnad inom Karolinska Institutets område, i hörnan Solnavägen – Tomtebodavägen, i samma kvarter som den nya aulan för KI ska ligga. Byggnaden är ett 11 våningar högt kontor som också ska innehålla undervisningslokaler, kallat ”folkhälsohuset”. Förslaget har varit på utställning tidigare, men sedan reviderades bl a form och höjd på byggnaden; förändringar som bedömdes vara så pass stora att planen skulle ställas ut på nytt. Andra utställningen pågick mellan den 20 oktober- 17 november 2010. Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen. Bland annat regleras ansvarsfrågor avseende Tomtebodavägen samt markbyten genom diverse fastighetsregleringar.

4. Avstämning av direktiv till Norrenergi & Miljö AB och Norrenergi AB angående fjärrvärmeanläggning. I mars 2010 beslutade kommunfullmäktige Solna och Sundbyberg att ge direktiv till vårt gemensamt ägda fjärrvärmebolag Norrenergi att gå vidare med planerna på att bygga en ny fjärrvärmeanläggning. En sån utbyggnad var nödvändig för att klara behovet av kapacitetshöjning till följd av städernas befolkningstillväxt, minska miljöbelastningen och säkra den långsiktiga ekonomin i företaget. En avstämning skulle ske under sista kvartalet 2010, med en avstämning av kalkylen och en (ekonomisk) riskanalys. Den tänkta lokaliseringen för fjärrvärmeanläggningen var då norra Kymlinge i Sundbyberg men de förutsättningarna är efter de nya minoritetsregeringen i Sundbyberg inte längre aktuell. Kd och C som ingår i koalitionen säger nej till placeringen i Kymlinge. Därför måste en ny handlingsplan tas fram. De båda kommunerna föreslås därför besluta att ge sina respektive Kommunstyrelser i uppdrag att ta fram en handlingsplan där de förutsättningslöst går igenom vilka handlingsalternativ som finns för att klara Norrenergis framtida utveckling. Det kan handla om att utreda alternativa lägen, mindre anläggningar, trimning av eller investeringar i befintliga anläggningar, effektiviseringar av verksamheten, samarbete med andra aktörer, förändring av ägardirektiv el.dyl. Den nya handlingsplanen ska beslutas i kommunfullmäktigeförsamlingarna i februari 2011 o resultera i nya ägardirektiv till bolaget.

5. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Eftersom (V) krävt att den hittills gällande 4 ½ timmes regeln för kommunfullmäktiges sammanträden ska upphöra, måste detta ändras i arbetsordningen. I fortsättningen blir det alltså att om mötet inte är slut kl 22.30 kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet, då med nytt mötesarvode. Förut har det också varit så, att interpellationer och frågor alltid tas upp mellan 18.30 och 20.00. Den regeln tas nu bort, möjligen för att dessa med den nya fyratimmarsregeln kanske måste flyttas i tiden. En annan ändring som föreslås är att motioner och interpellationer ska lämnas in senast kl 12 istället för kl 15 arbetsdagen närmast dagen för Kf-sammanträdet. Resten av ändringsförslagen rör revisionen, som en följd av ändringar i kommunallagen den 1/1-11.

6. Revidering av arbetsordningar för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. En ändring som beror på att KPR vill ha in fler pensionärsorganisationer i rådet. KHR däremot tycker deras antal räcker. Representanterna väljs inte av kommunstyrelsen, utan anmäls bara dit.

7. Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2011. KS egen budget är densamma som i juni, med den skillnaden att den som alla andra nämnder nu får kompensation för löne- och prisökningar med 0,5 % av den totala budgeten ( i det här fallet 443 000:-, som i sin helhet läggs på budgetposten ”stadsdirektörens kansli”!), plus att det nu finns en pott för behov av utbyggnad av t ex förskolor, skolor och idrottsanläggningar på 10 miljoner kronor. Alla som vet det allra minsta om vad offentliga anläggningar kostar att bygga, kan konstatera att en sådan summa knappt ens räcker till att renovera toaletterna på en skola, ännu mindre till att bygga några nya. Sedan har man pumpat in nästan 9 miljoner kronor till ”IT, e-tjänster och e-förvaltning”, så nu får man verkligen hoppas att stadens service till medborgarna via hemsidan blir bättre! Ett minimikrav kunde ju vara att det ska vara lätt att hitta handlingar på nätet… De nämndspecifika målen kan vara intressanta att titta närmare på. För att målen ska kunna följas upp och utvärderas har man satt upp så kallade effektmål eller nyckeltal. Man ska behålla platsen som Sveriges företagsvänligaste kommun, företagarnas nöjdhet ska öka i det nöjdkundindex som Stockholm Business Alliance satt upp. Medborgarna ska också bli nöjdare och tryggare, vilket mäts i Medborgarundersökningen 2012. Samtidigt ska befolkningen växa till 80 000 invånare fram till 2020. Medarbetarnas nöjdhet ska öka, liksom deras nöjdhet med stadens ledare (?) och sjukfrånvaron ska minska. Inga tal är satta.

10. Jämställdhetsplan 2011-2012. I stadens budget fastslås att jämställdhet, integration och internationellt arbete ska genomsyra all verksamhet och beaktas i verksamhetsplan och budget. För att lyckas med det jobbar man nu inom jämställdhetsarbetet på att utveckla modeller för att ta fram könsuppdelad statistik, indikatorer och nyckeltal. På så sätt hoppas man kunna se om tid och resurser fördelas snett.

12. Tillsättning av socialchef. Tillförordnade chefen Ann-Charlotte Fager föreslås få fast anställning, vilket tillstyrks av facken.

13. Förlängning av förordnande för tf förvaltningschef för kompetensförvaltningen. T f chefen Benita Pettersons förordnande föreslås förlängas tills vidare, ”i avvaktan på en permanent lösning på chefsfrågan”, vad nu det betyder. Ja, det var väl allt.

 

God Jul och Gott Nytt År!

Johanna Graf, oppositionsråd och 2e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2010-12-20 10:35