Osäkra borgare orsakade kalabalik i fullmäktige

Den härmånaden har inte något Kommunstyrelsesammanträde hunnit äga rum innan Röd´s manusstopp, så här kommer istället en rapport från Kommunfullmäktigesammanträdet den 28/5.

Ärendet om Hagalunds IP orsakade kaos i Kommunfullmäktige

Som vi rapporterade om förra månaden i denna krönika, har vi socialdemokrater upprepade gånger påpekat för de styrande moderaterna och deras stödpartier att en eventuell försäljning av marken där Haglunds Idrottsplats och ishall ligger måste föregås av ett s k permutationsförfarande. Eftersom marken är skänkt som gåva till Hagalundarna för idrottsändamål, vilket är reglerat i ett gåvobrev som fortfarande gäller, kan man inte utan vidare sälja marken. Detta har den moderatledda majoriteten struntat i. När ärendet så nådde kommunfullmäktige för beslut förra måndagen, påpekade vi detta återigen och begärde återremiss av ärendet. Vad som sedan hände var anmärkningsvärt. Borgarna kontrade med att begära att ärendet bordlades. En bordläggning innebär inget annat än att ärendet får vänta till nästa möte. Om en minoritet bestående av minst en tredjedel av leamöterna begär återremiss ska de dock enligt kommunallagen ha rätt att få detta. Tyvärr har borgarna under den gångna mandatperioden nonchalerat denna rätt. Det ledde då till ett stort bråk som vi dock lyckades lösa med en skriftlig överenskommelse om att sådana fasoner inte skulle förekomma i framtiden. Överenskommelsens kunde dock bara skrivas så att den gällde mandatperioden ut, vilket borgarna nu triumferande påpekade. Vi begärde då ajournering av mötet och påpekade från vår sida det ytterst okloka i att a) få en långdragen rättsprocess om permutationsförfarandet på halsen, b) få ytterligare en rättsprocess om kommunallagens efterlydnad och c) få ett otalt havererat samtalsklimat i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ordförande valde då att ta sina stödpartier åt sidan och en kort stund senare komma tillbaka och förklara att de drog ur ärendet helt. Vad som nu händer återstår att se. Man kan i alla fall enkelt konstatera att de styrande inte riktigt verkar klara sitt uppdrag.

Solnas styrande tiger utåt men kokar invärtes
Som gått att läsa på denna plats förra månaden så har Vägverket och Banverket tvingas revidera sina byggplaner p g a pengabrist. Byggkostnaderna skjuter i höjden i högkonjunkturen, men regeringen vägrar tillskjutna de pengar som behövs för att viktiga väg- och spårprojekt ska gå att genomföra. Solna drabbas hårt; både den planerade tvärbanan/snabbspårvägen från Alvik förbi Solna Centrum och vidare mot Solna station samt ombyggnaden av E18 förbi Bagartorp/Ulriksdal skjuts upp. Vi skrev förra månaden en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen och begärde besked om hur han tänker övertyga sin regering att skjuta till de nödvändiga pengarna. Utan dem blir det svårt att i tid fullfölja planerna för såväl Nationalarenan som Solna City-projektet, Ulriksdal och Västerjärva. Hans skriftliga svar var mycket tunt. I debatten i fullmäktige hade han inte mer att säga, utan vädjade mest om stöd från oss i att driva frågan. Johanna svarade att hon kunde följa med honom på hans uppvaktning hos regeringen och hålla handen om han behövde.

Massiv kritik mot borttagen Kommunantikvarietjänst
Vi har redan protesterat i stadsbyggnadsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden, men nu var ärendet även uppe i kommunfullmäktige: Solna återbesätter inte kommunantikvarien när denne nu slutar, utan tycker att det räcker att hyra in en konsult vid behov. Men hur ska en utomstående konsult kunna ha en helhetsbild i tid och rum över vår stads historia och värden?
Det enda svar de borgerliga hade på det var att man nus kulle ha bättre möjlighet att hyra in experter på slott, vilket var bra eftersom vi har tre kungliga slott i Solna. Frågan ärbara vilket behov man har av sådan expertis när slotten dels inte förvaltas av Solna stad, dels knappast hotas av några näraliggande byggplaner.

Lång interpellationsdebatt om avknoppning och ombildning till friskolor
Vänsterpartiet hade ställt en interpellation om Bergshamraskolans och Skytteholmskolans planerade avknoppning till friskolor. Vi lät dem käbbla med moderaterna större delen av tiden, men vår gruppledare Jytte Guteland gick upp och tackade för moderaternas besked att ingen skola som inte hade föräldrar, elever och personal med sig skulle avknoppas i Solna. Det är ju inte riktigt så de betett sig i Täby i fallet med gymnasiet där, så det var värdefullt att få klart besked om detta i Solna.

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Jytte Guteland. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-04 09:38