Solna överkört igen - ger upp kraven på t-bana till KS

Skrivet inför KS 15 juni

 

Inför måndagens kommunstyrelse finns följande ärenden av intresse på listan:
(Listan i sin helhet  och förslagen till beslut hittar du på Solna stads hemsida,

www.solna.se Demokrati – Ärenden och beslut – Diarie sök – välj Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen samt Sammanträden och beslut och skriv in det aktuella datumet för sammanträdet. Klicka därefter på Läs mer och klicka slutligen på det dokument du vill läsa, t ex beslutsförslagen. 7 klickningar totalt. Medborgarvänligt? Knappast!)

 

2. Nytt planuppdrag för simhall i Norra Frösunda

Nu finns uppenbarligen planer på att strunta i att renovera Vasalundshallen och istället bygga ny simhal invid AIK:s ishall i Ritorp. På frågan om var detta diskuterats och belsutats fick jag ett mycket svävande svar. Vad tycker vi i (S) om detta nya läge för simhallen? I princip så är väl inte platsen fel, även om man kan tycka att allt mer av kommunens ambitioner för service nu tycks koncentreras till kommunens nya områden i de norra kommundelarna. (Se t ex även stadens svar på SL:s utbudsplan nedan).

 

3. Exploateringsavtal för nytt Universitetssjukhus m.m. samt 4. Antagande av detaljplan för nytt Universitetssjukhus m.m.

Dessa ärenden är i sig inte så kontroversiella, men noteras bör det som står mellan raderna, nämöigen att planerna på tunnelbanan till Karolinska nu skinlagts på obestämd framtid. Istället har man i detaljplanen ritat in möjligheten att förlägga en spårvagn, inte snabbspårväg, i blandtrafik längs Solnavägen Denna är då tänkt att gå mitt ibland bilar och bussar, som i Göteborg. De fina planerna på att minska trafiken på Solnavägen slås därmed i spillror. Salminen var märkbart defensiv och lågmäld vid diskussionen vi hade på beredningen, vilket är förståeligt med tanke på hans tidigare högstämda tonläge i frågan, då han minsann skulle slå näven i bordet och förmå sina kollegor i Landstinget och regeringen att få fram pengar till t-banan. Det blir nu istället en mycket bekymmersam trafiksituation på Solnavägen såväl under som efter byggtiden. Om ni tycker trafiken står stilla där ibland idag, så kan ni ju bara föreställa er hur det kommer se ut med dagens biltrafik + den ökade biltrafik utbyggnaden geenrerar + spårvagn i blandtrafik + ökad busstrafik!

 

10. Budget 2010

Precis som i juni förra året läggs en rambudget för beslut i KS men inte i KF. Det nya för året är att majoriteten passar p att smyga in en politisk skrivning till tjänstemännens budgetdirektiv. På frågan om varför fick vi inget vettigt svar på beredningen. Min enda gissning är att de vill ha denna pinsamma budget så snabbt och omärkligt överstökad som möjligt. Risken är dock att de blir tvungna att göra nya skrivningar om skatteprognosen, regeringens budgetproposition samt ny befolkningsprognos kommer i höst.

Skattesatsen som föreslås är oförändrat 17:12 per skattekrona.

Nytt för i år i budgeten är att nämnderna ska ställa upp mätbara mål utifrån en övergripande målformulering som KS beslutar. Det är bra, men alla ni som är gruppledare i en nämnd måste nu bevaka att er nämnds mål blir tydliga och mätbara. Kolla särskilt målen gentemot de tilldelade medlen. Är de realistiska?

I övrigt hänvisar jag till de kommentarer kring budgeten jag skrev i förra utskicket. Vi kommer dock inte att ta någon diskussion om budgeten detta KS, utan väntar till budgeten beslutas i KF i november. Ett yttrande om det anmärkningsvärda i att förse budgetdirektiven i juni med en politisk skrivning bör vi dock ha med.

 

11. Yttrande över SL:s förslag till trafikförändringar 2010

I SL:s utbudsplan för 2010 finns flera goda nyheter: Buss 505 föreslås gå in i Järvatsaden då flera hus nu står färdiga där. Buss 508 ska gå även i lågtrafik, medan buss 503 läggs ner p g a för få resande. (Ersätts dock i ena riktningen av buss 508). 509:an läggs om så attd en även trafikerar Gustav III Boulevard och 540 kommer ta vägen om Järvastaden väen den. 176/177 kommer få nästan dubblerad turtäthet.

Solna välkomnar förslagen och lämnar även på SL:s uppmaning en rangordnad lista på ytterligare förändringar:

1. Bygg t-banan till KS. Pinsamt nog fanns här med en skrivning om att ”Byggs inte t-banan ut måste konsekvenserna tydligt redovisas, ev kan en förnyad planprocess erfordras”. Den högstämda tonen går bort nu när Salminen givit upp kampen mot partibröderna i SL, Landstinget och regeringen, så meningen kommer att strykas!

2. Bygg tvärbanan

3. Förbättra pendeltågstrafken till Arlanda. Upp-tåget bör gå ända in till stan.

4. Tillstyrker SL:s bussförslag + lämnar litet övriga synpunkter.

5. Förläng stombuss 2 eller 3 till Solna.


Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel  27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-15 14:00