Äntligen ombyggnation i Bagartorps C - och så senaste nytt i Arenaaffären

Skrivet inför Kommunstyrelsen 7/6-10

HÄR hittar ni alla handlingar på Solna stads hemsida inför denna månads Kommunstyrelse.

På ärendelistan finns denna gång följande av intresse:

2. Detaljplan för Tvärbana etapp 2, Solna Business Park-Solna centrum för antagande                             

Korrekta  handlingar denna gång! Förra gången lyftes ju ärendet ut för att det beretts slarvigt. Inget kontroversiellt i sig dock.

3. Ersättning för kostnader vid uppförande av parkeringshus i kvarteret Rudan

Eftersom parkeringsplatsen vid Shell-macken (mellan Rudviken och Solnavägen) ska bebyggas (av Skanska) så försvinner de boendes p-platser. Detta gör att Solan stad tvingas köpa in sig i det nya parkeringshus som planeras utmed järnvägen när Hagalunds IP bebyggs med bostäder (av Ikano). Det kostar 10 mkr. Hoppas staden tar igen på gungorna vad de förlorar på karusellerna… dvs att Skanska står för kalaset i o m ett högt markpris för p-platsen (som vi i of rö sig inte har nåt emot att den bebyggs. Men det är synd att det försvinner billiga p-platser för boende i Solna, som kunnat ställa bilen där om de velat undvika Solna Centrums dyra p-priser. Det tillkommer dock några gatu-p-platser utmed Solnavägen.

4. Planuppdrag för detaljplan för Bagartorp

Äntligen har Signalisten bett att få bygga om Bagartorps Centrum!  Detta är bara ett planuppdrag som ska gå från Kommunstyrelsen till Stadsbyggnadsnämnden att börja rita på ett förslag, men det lilla som finns skissat ser bra ut. Affären flyttas till kvarteret Gunnarbo, närmast stationen, och huset där affären idag ligger samt det mittemot byggs om till högre bostadshus (så ökar kundunderlaget också!), och två andra kvarter litet längre in i centrum (bl a en barackbyggnad som varit förskola, på skoltomten) byggs om till bostäder. (Handlingarna till KS finns på kommunens hemsida, sök på ärendenummer KS/2010:16)                          

5. Planuppdrag för detaljplan för Sparrisen 1 i Huvudsta  

Sparrisen är det kontorshus som tidigare inrymt Skatteverket och VM-data och ligger i hörnet Anderstorpsvägen – Alphyddevägen. Det har stått tomt i perioder, och nu vill ägaren tillsammans med Wåhlins Fastigheter bygga om det till kontor/bostäder i kombination.

6. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Äntligen, nu kommer bostadsförsörjningsplanen, som vi återremitterade för över ett år sedan! Eller var det två t o m?! Det jag tycker är väldigt synd är att ansvaret för bostäder åt grupper med särskilda behov; psykiskt sjuka, sociala försökslägenheter, gruppbostäder för folk med olika handikapp sov, helt ligger på Signalisten i förslaget till plan.    

7. Riksintresset Järnvägen Stockholm-Uppsala, remiss från Trafikverket

Om och när det finns pengar från nuvarande eller kommande regering, så ska det byggas två nya spår på sträckan Stockholm-Uppsala. Idag finns inga pengar förrän 2021, enligt nuvarande järnvägsplan. Men Trafikverket har ändå visat hur det kommer att se ut när spåren byggs, och vilka intrång vi kan vara beredda på när de med hänvisning till riksintresset kräver att mark ställs till förfogande för detta bygge. Och det är inte litet intrång det! Jag kan inte räkna upp alla saker som måste rivas, och vilka vägar och parkeringsplatser som försvinner, men som exempel kan nämnas att flera kulturhus kommer att rivas om de får som de vill; Centralskolan, två ”Rödingar” (järnvägsbostäderna längs Kolonnvägen), gården Dammtorp längst norrut i Solna. Och de boende på Regementsgatan lär inte bli glada, för gatan måste flyttas in på deras fastighetsmark. Bagartorpsringens gatuparkering lägns järnvägen ryker, som om det inte var nog ont om p-platser där idag. Gunnarbovägen måste byggas om, så att även där kan det bli fastighetsintrång. Intrång i naturreservatet Igelbäcken. Osv. Osv. Solna stad kommer förstås inte att stillatigande åse allt detta, utan har många synpunkter. Läs ärendet för att få hela bilden, sök på KS/2010:149.

8. Delårsrapport för januari - april 2010

Delårsrapporten för årets första kvartal visar på en plus-prognos för helåret på 45 mkr. (63 mkr enligt balanskravet)                             Det beror främst på att det blivit fler invånare och att de tjänat mer än vad man trodde då budgeten gjordes. Prognosen för nämnderna är ett överskott på +10mkr. Det är främst Omvårdnadsnämnden som går plus, beroendepå att färre velat ha hemtjänst än man beräknade. Det i sin tur tror man beror på RUT; att det är billigare för dem som bara vill ha hjälp med hushållsnära tjänster att utnyttja detta istället. Barn- och utbildningsnämnden går back, och måste fortsätta spara. Nytt för i år är att måluppfyllelsen också finns med i delårsrapporten, som mäter de av de 56 effektmålen som går att mäta efter detta första kvartal.

9. Finansrapport för januari - april 2010       

Börsen gick ju väldigt bra fram t o m april, så det ser väldigt positivt ut för detta kvaratl. Maj däremot gick det ju som vi alla vet sämre…

10. Avgifter för beställda högupplösta bildfiler från Solna stads bildarkiv

Kultur- och fritidsnämnden vill börja ta betalt för högupplösta bilder, (det gäller främst gamla Solan-fotografier), som folk vill beställa. För privatpersoner blir det inte så dyrt, 75:-/bild, så det är OK att ta betalt tycker jag. Vad tycker ni?       

11. Överlåtelse av tillsyn över tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Solnas miljöförvaltning vill ta över tillsynen från Länsstyrelsen av en del större objekt. De tänker förstås ta betalt för det. Om de vill det själva och bedömer att de har kapacitet över, så är det väl OK för oss också.   

12. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

Bara formalia 

13. Rekommendation att anta 16 principer för samverkan inom IT-forum

Formalia           

14. Direktiv till stadens ombud vid bolagsstämmor i Arenabolagen

Detta ärende kommer att utgå, eftersom vi  i oppositionen krävde det. Vi kan inte ge direktiv till stadens stämmoombud, (Sven Kinnander), utan att själva fått ta del av revisionsberättelse m.m. Detta aktualiserar frågan om insyn, som tas upp i en särskild punkt nedanför denna dagordning.

15. Yttrande angående revisionsskrivelse angående rutiner för hantering av allmänna handlingar

Här hävdar stadsledningen att det finns ett JO-yttrande som stärker majoritetens linje i frågan; nämligen att om det anlitas externa konsulter så ska de precis som tjänstemän inom kommunen, kunna maila handlingar mellan sig som arbetsmaterial utan att de omfattas av offentlighetsprincipen.

16. Motion av Arne Öberg (S), Thomas Magnusson (V) samt Olof B. Nystrand (MP) om miljö- och energismart uppvärmning året runt för fotbollen

Denna motion besvarades delvis inför förra Kommunstyrelsen, men då två av de fyra frågorna lämnats obesvarade, lyftes den ur. Nu återkommer den, med svar även på fråga 3-4. Dock är svaret inte tillfredställande. Stadsledningsförvaltningen svarar genom ekonomichefen att det skulle bli krångligt att göra undantag för en nämnd som gjorde det möjligt att flytta driftpengar över årsskiften. Om det gäller en verksamhet som är utlagd på entreprenad är det lättare, men måste då skrivas i redan i avtalet att ersättningen är olika beroende på om det är en kall eller varm vinter.

 

Arenafrågan; bisysslan, uppsiktsplikten, insynen och stadens representanter i bolagen

Ingen har väl missat att stadsdirektören avsagt sig sina uppdrag i Arenabolagen. Han är dock fortfarande stadsdirektör, även om han just nu är tjänstledig med lön. Det kommer han troligen att vara så länge brottsutredningen pågår. Därför måste Solna välja en ny ordinarie representant. En suppleant är redan vald på Kf den 26 april, då den tillförordnade stadsdirektören Kristian Tidestav valdes in. Som ni kanske minns så deltog vi inte i det beslutet. Detta p g a frågans känslighet, dess betydelse för en bra helhetslösning i insynsfrågan samt den obefintliga beredningstiden.

 

Bisysslan

Förbud att bedriva bisyssla har delegerats till KSAU, d v s Kommunstyrelsens presidium. Om detta ska kunna göras krävs att det finns regler för hur anställd skall inrapportera bisysslor, vilket funnits men inte följts i stadsdirektörens fall. Om man som ledamot i Kommunstyrelsen får reda på en bisyssla skall man, enligt uppsiktsplikten i reglementet 3§, meddela denna, i första hand naturligtvis till KSAU för förbud, men även till Kommunfullmäktige. Så har inte gjorts. I mitt eget och möjligen även Anders Ekegrens fall beroende på att vi inte fått reda på den. I Lars-Erik Salminens fall beroende på att han ”glömt bort” den.

Något förbud mot stadsdirektörens bisyssla fattades aldrig av Kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott, eftersom majoriteten sköt upp frågan så länge att stadsdirektören hann meddela att han upphört med sin konsultverksamhet och det därför inte längre fanns någon bisyssla att förbjuda. Det faktum att Kommunstyrelsens ordförande känt till bisysslan sedan sommaren 2007 hävdar han själv är förlåtligt, eftersom han glömt bort att han varit delaktig i detta beslut. Huruvida detta är godtagbart får kommunrevisionen utreda. Salminen själv har bett kommunens egen jurist att utreda hans ansvar, men den rapporten bestod huvudsakligen av en redogörelse för vilka lagar och regler som gäller i sammanhanget och gav ingen vidare vägledning. Vilket leder oss in på…

 

… Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen har ett kollektivt ansvar att utöva uppsiktsplikt och följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och vid behov göra framställningar med förslag till beslut till övriga nämnder, kommunfullmäktige eller annan myndighet. Denna uppsiktsplikt omfattar , bland mycket annat, verksamheten i delägda bolag, bl a när det gäller deras ekonomin och övriga förhållanden av betydelse för kommunen. (3§ KS reglemente).

Solna stad fastställde 2004 en modell för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Den omfattar dock bara koncernen Solna Stad, således bara de egna nämnderna samt de företag där kommunen har ett bestämmande eller avgörande inflytande. I koncernbegreppet ingår därmed inte de företag där kommunen är minoritetsägare. M a o har Solna stad ingen modell för kommunstyrelsens uppsiktsplikt när det gäller företag där man är minoritetsägare. De lagbestämmelser som går att tillämpa här är därmed bara de allmänna skrivningarna som finns runt uppsiktsplikten i Kommunstyrelsens reglemente.

Utöver detta kollektiva ansvar åligger det Kommunstyrelsens ordförande särskilt att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. (19§ KS reglemente)

Av delegationsordningen för Kommunstyrelsens framgår att ordföranden även delegerats följande ansvar:

-          Genomföra revisionslöneförhandling med stadsdirektören,

-          bevilja ledighet för stadsdirektören på grund av särskilda skäl, utöver lagar och avtal,

-          fatta beslut i brådskande ärenden som inte kan invänta nästa sammanträde med Kommunstyrelsen, men måste då rapportera beslutet vid nästkommande sammanträde.

Insyn

Av Kommunallagen framgår att fullmäktige skall verka för att ge allmänheten rätt att ta del av handlingar även hos delägda bolag. Enligt Kommunallagens regler för uppsiktsplikt bör kommunen reglera frågan om informationsutbyte mellan företag och kommunen och vad som skall gälla då kommunen går in som delägare i ett bolag. (3 kap 18 § KL). Denna lagbestämmelse följdes inte av den borgerliga majoriteten då avtalet med arenabolagen godkändes av Kommunstyrelsen i december 2007. Inte i något av avtalen fanns något stipulerat om insyn eller informationsutbyte. Att fatta ett beslut avseende uppsiktsplikten och tillse att företaget följer beslutets innehåll måste anses vara en skyldighet för Kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 § KL, som är en paragraf direkt riktad mot KS. För att ett aktiebolag ska ha skyldighet att acceptera uppsikten måste man föra in detta i ett för företaget bindande direktiv, annars kan de enligt aktiebolagslagen vägra att lämna den information som Kommunstyrelsen behöver för att kunna uppfylla sin uppsiktsplikt.

Inte heller Kommunfullmäktige har, i enlighet med sin skyldighet enligt KL 3:18, verkat för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget.

Följden blev en bristande insyn, som påpekades i en revisionsrapport i december 2008. Sedan dess har det gått 1,5 år utan att någon bättre insyn givits vare sig Kommunfullmäktige eller medborgarna.

 

Stadens representanter i bolagen

Med anledning av att stadsdirektören befriats från sina uppdrag i Arenabolagens styrelser behöver staden tillsätta en ny ordinarie styrelserepresentant. Vilken kompetens denna representant för staden som ägare bör ha behöver mot bakgrund av det läge projektet nu befinner sig i noga övervägas. Staden är delägare i såväl makexploateringsbolaget som de bolag som skall äga och driva arenan. De två sistnämnda kommer i takt med att bygget fortskrider få en alltmer betydelsefull roll. Den ägarrepresentant vi väljer bör, förutom kännedom om de kommunala spelreglerna, ha kunskap om ägande och drift av stora anläggningar, gärna med inriktning på upplevelseindustrin. Vi har i princip tre alternativ: En politiker, en kommunal tjänsteman eller en utomstående expert; ett ”styrelseproffs” i såna här sammanhang. När frågan började diskuteras mellan gruppledarna på Kommunstyrelsens beredning för ett par veckor sedan lutade majoriteten åt att vi skulle välja en kommunal tjänsteman, medan vi i oppositionen talade för en utomstående expert. I slutet av förra veckan kom ett mail där majoriteten via moderaternas politiska sekreterare meddelade att man föreslog att Kristina Tidestav valdes som ordinarie styrelseledamot. Vi i oppositionen protesterade mot denna hantering och krävde att frågan fick en mer noggrann beredning innan vi gick in på namnfrågan. Även insynsfrågan är intimt sammanknippad med vilken kompetens vi får på stadens ägarrepresentant i styrelserna för Arenabolagen. Min utgångspunkt var att vi först måste bestämma en kompetensprofil och först därefter gå in i en gemensam diskussion kring lämpliga namn. Detta krav bestämde sig majoriteten sent på måndagseftermiddagen för att tillmötesgå, och valärendet drogs i sista stund bort från Kommunfullmäktige.

Idag, tisdag 1 juni, har gruppledarna haft ett möte med delar av Arenabolagens ägare och diskuterat insynsfrågan. Ett förslag till en modell för insyn ska tas fram av stadsledningsförvaltningen och diskuteras på Kommunstyrelsens beredning den 14 juni, för beslut i Kf den 21 juni.

Sammanfattningsvis: Något beslut om förbud mot bisyssla är inte längre aktuellt. Däremot är det önskvärt att stadens revisorer utreder vilket ansvar Kommunstyrelsens ordförande haft genom sin långvariga vetskap om denna bisyssla och de eventuella brott mot uppsiktsplikten han därmed gjort sig skyldig till genom att inte meddela övriga ledamöter i KSAU denna kännedom eller ta initiativ för att förbjuda den. Det är också önskvärt att kommunrevisionen granskar Kommunstyrelsens underlåtenhet att reglera frågan om informationsutbyte och föra in detta i ett för företaget bindande direktiv i samband med att avtalen i dec-07. Likaså är vore det önskvärt att de granskar Kommunfullmäktiges underlåtenhet att verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget och den bristande responsen på revisorernas rapport med förslag på åtgärder kring den bristande ekonomiska analysen och insynen. När det gäller det förstnämnda, ekonomisk riskanalys, så är den ett kapital för sig, som jag tänker skriva till revisorerna om i särskild ordning. Om det man kommer fram till att det begåtts flera brott mot regelverket som kan ha skadat stadens förtroende och ekonomiska intressen så finns möjligheten till en återrevision, d vs retroaktiv revision och i slutändan beslut om att inte bevilja Kommunfullmäktige ansvarsfrihet.

Återkommer i denna följetong inför KS den 21 juni!

 

Vänliga hälsningar,

 

Johanna Graf,

Gruppledare (S) i KF,  2:e vice ordförande KS

 

 

 

 

 

 

Johanna Graf

2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen

Solna stad

171 86 Solna

 

+46 8  734 23 03

+46 70 622 99 00

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-02 12:59