100 miljoner saknas i budget 2010

Skrivet inför KS 1 juni och efter KF den 25 maj 2009

Inför måndagens kommunstyrelse finns följande ärenden av intresse på listan (Listan i sin helhet  och förslagen till beslut hittar du på Solna stads hemsida,

www.solna.se Demokrati – Ärenden och beslut – Diarie sök – välj Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen samt Sammanträden och beslut och skriv in det aktuella datumet för sammanträdet. Klicka därefter på Läs mer och klicka slutligen på det dolument du vill läsa, t ex beslutsförslagen. Inte så svårt, men fruktansvärt många klickningar innan man är framme. Det är nästan så att man kan misstänka att de inte vill att medborgarna ska veta vad som är på gång!

2. Tilläggsavtal nr 2 till köpe- och exploateringsavtal avseende kv. Distansen m.m., Ulriksdal

3. Antagande av detaljplan för kv. Distansen m.m., Ulriksdal

Här kommer den andra detaljplane för bebyggelsen på Ulriksdalsfältet. Man kan konstatera att den utlovade centrumutvecklingen för området på andra sidan järnvägen, Bagartorp o Agnesberg förbigås med tystnad. Nu är det bara på Ulriksdalssidan man ska börja bygga torg och affärer. Signalisten har uppenbarligen inte fått signalen från de styrande om att haka på tåget

4. Remissyttrande över Sundbybergs översiktsplan

5. Yttrande över underrättelsehandling detaljplan för kv. Nöten m.m.

De tidigare planerna på att bygga ett flytande hotell och krog har nu utgått, vilket många Huvudstabor som ser sin vattenspegel minska säkert är tacksamma för.

6. Finansrapport per den 30 april 2009

Trots en bra börsmånad är finansnettot fortfarande back 40 miljoner jämfört med prognosen i budget 2009.

7. Delårsrapport per den 30 april 2009

Solnas budget ligger hittills i år 50 miljoner kronor back p g a det dåliga skatteunderlaget till följd av minskad inflyttning och ökad arbetslöshet. Detta alltså trots att man nollat överskottsmålet och använt pengar från markförsäljningar till driften! Nämnderna har nu fått order om att få sina budgetar i balans, oavsett vad underskotten beror på. Undantaget är vårdnadsbidraget, där kommunstyrelsen generöst går in och täcker de ökade kostnaderna på 1,5 mkr. Men ökningen av LSS-kostnader tas från minskade kostnader på andra verksamheter, och socialnämndens ökade socialbidragskostnader och kostnader för placeringar av missbrukare får finansieras med hjälp av nedskärningar på nåt annat område.

Norrenergis nedrevidering har också kostat kommunen mycket, kan man stillsamt konstatera. Där har Solna o Sundbyberg inte varit några bra ägare, som dragit beslutet om utbyggnad med ett nytt kraftvärmeverk i långbänk.

 

8. Reviderad budget 2009

Med anledning av de stora prognosticerade underskotten föreslår man en ovanlig åtgärd, som Solna gynnsamt nog har möjlighet att ta till. Under ett antal år med överskott har man sparat pengar till framtida pensioner i en särskild pott. 30 mkr av denna på pott sammanlagt 330 miljoner används nu för att täcka en del av det beräknade underskottet i driften som alltså ligger på 50 mkr.

 

9. Förslag till reviderad kommunikationspolicy för Solna stad

10. Delbetänkande av Miljöprocessen (SOU 2009:10)

11. Rutiner för framtagande av avtal med VD i bolag och stiftelser

Här har vi nu lyckats få majoriteten att ändra sig och skriva om reglerna så att styrelserna i stadens bolag och stiftelse rekommenderas vara de som beslutar om pensionsavtal för VD:n, inte bara, som tidigare sades, majoritetens ordförande!

12. Svar på motion av Maria Henriksson (V) och Thomas Magnusson (V) om handlingsplan i HBT-frågor, M 11/07

13. Svar på motion av Susanne Nordling (MP) - Ett HBT-vänligt åldrande M8/08

14. Svar på motion av Leena Nystrand (mp) byt från bil till kollektivtrafik vid evenemang i Solna M 29/08

 

Idag fick vi gruppledare i oppositionen också information om den rambudget för 2010 som nu håller på att MBL-förhandlas och som ska upp till beslut NÄSTA kommunstyrelse. Alltså inte nu den 1 juni utan på nästa KS den 15 juni.

Vi kommer dock inte att ta någon politisk ställning till detta ramförslag från tjänstemännen nu, utan i KF i november. Det är inga ljusa tider som väntar nästa år, ens för det ständigt soliga Solna. Gapet mellan skatteintäkter och utgifter som standarduppräknas från föregående år beräknas bli 100 000 000 kronor. Ett hundra miljoner kronor. Det är en svindlande siffra. Det motsvarar årslönerna till 2-300 anställda. Precis som den moderatledda regeringen resonerar moderaterna m stödpartier att allt är den globala finanskrisens fel att Solnas ekonomi är ”tilltufsad” (sic!). Visst, det är inte Reinfeldt, Borg eller Salminen som orsakat lågkonjunkturen, men de gör sitt bästa för att förvärra den. Nämnderna får ingen uppräkning alls för löner och prisökningar, vilket på ren svenska betyder nedskärningar. Men inte nog med det, nytillkomna barn, pensionärer och socialt hjälpbehövande räknas bara som halva personer. Om t ex Barn- o utbildningsnämnden ser att det kommer att bli x fler förskolebarn nästa år, så har den volymberäknade ramen automatiskt tillfört en förskolepeng extra per barn. Men de nytillkommande barnen och gamlingarna nästa år får bara en halv ”peng”. Har vi en skolklass extra så får de bara en halv lärare. = dubbelt så stora klasser. Eller, mer realistiskt: de redan existerande klasserna och förskolegrupperna blir större. Extra resurser till hjälpbehövande elever skjutas på framtiden. Hur man ska göra med hemtjänstbehövande pensionärer vet jag faktiskt inte. Biståndsbedömningen är ju tänjbar, och tiden hos varje gamling kan ju alltid kortas ytterligare om hemtjänstpersonalen springer litet fortare, plats på äldreboende förhalas osv. Och insatser inom socialtjänsten kan förstås också skjutas på framtiden. Vi har alla facit efter 90-talkrisen på vad detta kostade för samhället.

Hur vill vi göra istället då? Ja, när jag lyssnar runt med kloka kollegor i länskommunerna så finns det faktiskt en uppsjö av idéer. Några av dem föreslog vi socialdemokrater i Solna faktiskt redan i 2009 års budget. Det handlar om tidigarelagda investeringar för att skapa jobb, om energi- och lokaleffektiviseringar. Dessa finns det all anledning att upprepa i vårt kommande alternativa budgetförslag i höst.

Slutligen: i måndags hade vi kommunfullmäktige och där klubbades till slut bebyggelsen av 35 lägenheter invid Huvudsta strand.

På kommunfullmäktige den 30/3 lyckades vi som bekant få beslutet återremitterat för att utreda de alternativa kostnaderna för en inlösen till kommunen, men ärendet återkom för beslut  i KF den 25 maj. I ärendet finns en uträkning som en konsult gjort av vad det skulle kosta för kommunen att köpa marken, som räknat ”som f-n läser bibeln”, d v s lagt på alla kostnader de kan komma på och litet till. Köp av byggnaden, kostnader för att tomställa densamma, demontering av byggnaden, eventuella marksaneringar, återställande av marken som parkmark för att genomföra den liggande detaljplanen, kostnader för rättstvist vid tvångsförvärvande av marken m.m. Det finns alltid en betydande osäkerhet i sådana beräkningar och vår bedömning var att priset var orimligt högt satt. Det är ju dessutom en förhandlingsfråga; om man inte ändrar detaljplanen från dess nuvarande användning som parkmark och inte ger tvätteriägaren bygglov för lägenheter är ju priset knappast så högt vid en försäljning. Man borde kunna förhandla med eller ”vänta ut” ägaren istället för att använda sig av tvångsinlösen, som alltid blir dyrt eftersom fastighetsägaren enligt expropriationslagstiftningen måste kompenseras för sin förlust. Med andra ord; finns viljan så finns verktygen. Men Solnas moderatstyrda majoritet ville inte, utan var helt enkelt ointresserad av att bevara naturvärden, för att istället sätta byggföretagens intressen främst.

Vore det omöjligt för rika, solida Solna, som samtidigt satsar 2-300 miljoner av Solnabornas kapital på en Nationalarena?  Men nej, majoriteten som skriver att de ska bygga i "kollektivtrafiknära lägen" väljer att ersätta tvätteriet längst inne i Bällstaviken med 35 lägenheter, som kommer öka trafiken längs strandpromenaden, och det på alla upptänkliga tider på dygnet, framförallt naturligtvis på helgerna då de flesta promenerar där! Och har man väl anträtt en väg, gjort ett undantag, börjat bebygga en strand, då visar erfarenheten att det lätt blir mer. Det företagsvänliga Solna är mums filibabba för exploatörer: "Det skulle ju lätt gå att bygga ytterligare ett hundratal lägenheter i detta attraktiva läge". 

Och Solnas borgerliga majoritet har ju inte direkt tvekat att sälja mark förut, när landets lägsta kommunalskatt inte räckt till det nödvändigaste. 

Kvällens mest vulgära argument? Tja, vad sägs om "det är bra att vi omvandlar parkmark till bostadsmark, då blir det mycket ljusare och tryggare längs strandpromenaden". Fint! Sälj och bebygg varenda återstående grönplätt, asfaltera Hagaparken och sätt upp strålkastare i hela Djurgården, så blir det tryggt och snyggt! Och den här då, apropå den totala arrogansen och nonchalansen inför alla protester mot bygget: "Vi lyssnar på BRA synpunkter".

OK, och vem bestämmer vad som är ”bra synpunkter”?

I maktfullkomlighetens och arrogansens människoovänliga Solna var det oerhört grått och tungt att vakna upp med en vårförkylning dagen efter detta Kf. Framtida generationer kommer att skaka på huvudet och undra vad sjutton de höll på med, de styrande politikerna vid 2000-talets början. 

Nej, nu ska jag gå och förtidsrösta. Klimatsmart, om det nu behöver tilläggas.


Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel  27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-15 13:54