Stadsdirektören avsäger sig bisysslan och majoriteten försöker slingra sig

Skrivet inför Kommunstyrelsen 17/5-10

HÄR hittar ni alla handlingar på Solna stads hemsida inför denna månads Kommunstyrelse.

På ärendelistan finns denna gång följande av intresse:

2 Detaljplan för Tvärbana etapp 2, Solna Business Park-Solna centrum för antagande (dnr SBN/2010:155) (KS/2010:50)

Dags att godkänna detaljplanen för etapp 2 av utbyggnaden av Tvärbanan från kommungränsen  i Solna Business Park till Solna centrum. Planen omfattar förutom själva spårområdet  även hållplatser, tekniska anläggningar och i viss mån trafiklösningar i anslutning till spårområdet.

Etapp 2 innebär att banan dras genom parken vid Solna Business Park och sedan i ytläge längs Frösundaledens norra sida. Hållplats planeras vid Solna centrum. SL utformar anläggningen så att en eventuell framtida hållplats vid Solnahallen inte omöjliggörs.

3 Planändring med anledning av City-banan (KS/2010:148, KS/2010:143)

Med anledning av att citybanans byggande behöver Arlandabanan flyttas ett par meter närmare området där Fogdevreten, Shurgard, McDonalds, Staoil m.m. ligger, så behöver detaljplanen ändras litet.  Arlandabanans spår behöver  flyttas något i sidled för att frigöra plats inom spårområdet.

Enligt tjänstemännen medför åtgärden ingen ökad trafik eller annan miljöpåverkan.

4 Budgetuppföljning för perioden januari - mars 2010 (KS/2010:142)

Prognosen för årets resultat är ett positivt utfall på 2,6 mkr. Tar man med de ”jämförelsestörande posterna”; intäkter från försäljningsvinster, orealiserade förändringar i aktieportföljen m.m., så blir resultatet enligt balanskravet 26,7 mkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 15,0 mkr högre än budget. Det beror på att skatteunderlagets utveckling är högre än prognosen.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i sin prognos ett underskott på 4,2 mkr och har fått i uppdrag att spara. Omvårdnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 4,1 mkr. Övriga nämnder prognostiserar ett utfall i nivå med budget. Nämnderna visar ett sammantaget överskott på 3,7 mkr. Investeringsbudgeten överensstämmer också den med budget.

5 Fråga om bisyssla

Som ni vet har vi (S) flera gånger krävt att majoriteten tar sitt ansvar och förbjuder stadsdirektörens bisyssla som konsult åt arenabolagen. På KS den 12 april lade jag fram ett skriftligt yrkande där jag föreslog att KS omedelbart skulle förbjuda bisysslan. Men trots att förhållandena i sak liksom lagstiftningen var kända, vägrade majoriteten och hänsköt frågan till beredning, bl a med hänvisning till att revisorerna behövde utreda frågan. Revisorerna har, föga förvånande, kommit fram till att stadsdirektörens bisyssla är förtroendeskadlig. Nu har emellertid majoriteten kommit fram till att eftersom stadsdirektören nu lämnat in ett papper på att han inte längre sysslar med sin konsultverksamhet, så behöver de inte förbjuda någon bisyssla!

Det är formulerat väldigt konstigt också: efter att stadsdirektören läst vad revisorerna tycker, så har han valt att upphöra med bisysslan … sedan den 22 mars! Alltså en och en halv månad INNAN revisorernas skrivelse kom!

Förslaget till beslut är att Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och konstaterar att någon bisyssla inte längre föreligger., och det är ju i o f s korrekt, men vi bör skriva ett skarpt yttrande!

8 Yttrande ang revisionsskrivelse angående rutiner för hantering av allmänna handlingar (KS/2010:67)

Kommunstyrelsen ska yttra sig över en skrivelse från revisorerna i Solna stad som vi (S) initierat. Efter att vi fått problem med att få ut offentliga handlingar när externa konsulter handlagt hela eller delar av kommunala ärenden, eftersom de betraktats som ”arbetsmaterial”.

9 Svar på motion av Arne Öberg (S), Thomas Magnusson (V) samt Olof B. Nystrand (MP) om miljö- och energismart uppvärmning året runt för fotbollen M 12/09 (KS/2009:362)

Vi har tillsammans med (v) och (mp) lämnat in en motion om miljö- och energismart uppvärmning av fotbollsplaner på vintern med följande förslag:

Att se över uppvärmningen av anläggningarna i Solna för att säkerställa att det dels är miljövänliga ursprungskällor men även miljövänliga och effektiva metoder för uppvärmning

Att utnyttja ny teknik som är energisnål och smart för att dra ned på kostnader för uppvärmning

Bakgrunden är att majoriteten vid ett flertal tillfällen p g a underbudgetering tvingats stänga ett flertal uppvärmda fotbollsplaner under den kallaste tiden på vintern. Majoriteten försvarar sig med att Solna trots dessa inskränkningar i öppethållande erbjuder sina föreningar träningstider på uppvärmda vinterplaner på ett oöverträffat sätt jämfört med övriga Sverige.

 

Vad gäller förslaget om miljövänliga energikällor svarar de att Kultur- och fritidsförvaltningen är bunden till samma elavtal som resten av staden.

De säger också att de under en längre tid arbetat med att upphandla energisnål teknik och att se över öppettider och driftstrategier, och anför som exempel Bergshamra IP, Solnahallen samt Skytteholms C-plan som byggts om till mer energisnål drift. Ulriksdals IP och den nya simhallen ska byggas (om) så att de blir mer driftsnåla. Samtidigt säger de att  investeringsbeslut i energieffektiviseringar inte alltid kan motiveras på enbart ekonomiska grunder. Energioptimering kan också vara att se över nyttjandet av anläggningar. Som exempel nämner de att man även kan göra energivinster genom att inte tillåta fotboll på förmiddagar under vintern för att utnyttja solens värme för att smälta is och snö. För skolorna och elitfotbollen passar det dock dåligt att inte kunna bedriva idrott på förmiddagar.

Slutligen skriver majoriteten att de tittar på lösningar i andra kommuner, deltar i seminarier m.m.

 

Till sist…

…kan konstateras att vår Valborgs-kampanj och press på den borgerliga majoriteten i Solna om fler sommarjobb hjälpte. En aning. För det krävs mer än en motvillig ”fem i tolv”-insats (där även statliga bidragspengar ingår) några veckor innan sommarlovet om man menar allvar med att Sveriges företagsvänligaste kommun också ska bli barn- och ungdomsvänligast. Nu ökar man från 50 till 200 sommarjobb, vilket kan jämföras med Nynäshamns närmare 800, där alla ungdomar från nionde klass t o m sista året i gymnasiet erbjuds jobb. Om lilla Nynäshamn med en tredjedel av Solnas invånarantal och en bråkdel så många företag kan lyckas, så kan banne mig Solna också.

 

… vill jag uppmärksamma er på inslaget i Radio Stockholm som följde på vårt pressmeddelande om fullmäktiges syn på arenabullret som ”inget problem”. Gå in HÄR och lyssna på när Anders Ekegren slingrar sig som en mask inför det faktum att han faktiskt stod och ljög i fullmktiges talarstol när han sa att det inte fanns några som blivit störda och att det var vi i oppositionen som hittat på alltsammans, samtidigt som hans egen förvaltning haft krismöte med arenabolagen om hur man skulle hantera alla klagomål som kommit in!

 

… hoppas jag att många av er noterat att föräldrarna i Råsundaskolan startat en kampanj med en grymt bra hemsida för ett nytt/renoverat gymnastikhus. Bra initiativ, som flera borde följa. Jag svarar på alla brev som inkommit, men alla som sitter i Kf får hemskt gärna hjälpa till att svara ni också!

 

Vänliga hälsningar,

Johanna Graf,

Gruppledare (S) i KF 

2:e vice ordförande KS

 

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel

27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-01 11:21