Byggplaner för Huvudsta Strand uppe för beslut

Inför kommunstyrelsen den 16 mars finns en lång ärendelista, men egentligen inte så värst många kontroversiella förslag till beslut.

2. Exploateringsavtal avseende del av detaljplan för kv Biddlesberg m fl, Huvudsta

3. Avtal om fastighetsreglering avseende del av detaljplan för kv Biddlesberg m fl, Huvudsta

4. Antagande av detaljplan för kv Biddlesberg, Huvudstatvätten m m vid Huvudsta strand

 

Nu har alltså ärendet om Leitex-tomten nått fram till beslut i kommunstyrelsen. I punkterna ovan föreslås vi anta detaljplanen som omfattar 35 lägenheter, bryggor m.m. Med tanke på de omfattande protester som föregått beslutet är kanske detta det ärende där vi ska pröva minoritetens rätt till återremiss?

(Uppdaterat 16 mars. Vi yrkade att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för utredning av kostnader för eventuellt förvärv av marken under gällande detaljplan. Majoriteten gick emot och vi yrkade då ärendet avslås.)

9. Årsredovisning för 2008 för Solna stad

Finanskrisen och lågkonjunkturen kom så pass sent på året att de inte hunnit sätta några direkt avtryck i balansräkningen för 2008. Som ni kan se i ärendet ovan har ju värdepappren sjunkit rejält i värde, men eftersom de inte realiseras behöver de inte tas upp i balansräkningen. Solna är ju dessutom en väldigt gynnad kommun, och krisen har först nu nått vår region. Det betyder dock inte att det inte finns något att tycka om årsredovisningen. Det saknas fortfarande en koppling mellan ekonomin och kvalitetsmålen för de olika nämnderna. För att en årsredovisning ska bli intressant och ge något annat än att stämma av om budgeten hållits, krävs en konsekvensanalys mellan insatta pengar och utvunnen kvalitet. Ett sådant uppdrag att samordna dessa delar har funnits i flera år, men inget har hänt ännu. Meningen är att den nya biträdande stadsdirektören ska ägna energi åt detta, vilket är utmärkt, men vi kan ändå fundera på om vi inte borde skriva något om detta i ett yttrande. En sak till som är anmärkningsvärd är att man från årets vinst avsätter en löjligt liten summa till särskilda sysselsättningsåtgärder, 4 miljoner. Jämför det med t ex Södertäljes eller Sigtunas satsningar på jobbskapande åtgärder. Det saknas åtminstone i en nolla i den siffran!

10. Finansrapport för 2008

Eftersom vi inte realiserar förlusterna på värdepappren så finns väl ingen anledning att skrika vargen kommer. Vi har i KS au beslutat placera om till mera räntebärande papper, och aktieplaceringarna får ju betraktas som väldigt långsiktiga. Värre blir det nog med all säkerhet när det är dags för nästa års bokslut.

11. Årsredovisning 2008 för kommunstyrelsen

 

12. Refinansiering av Norrenergi AB

13. Direktiv till Norrenergi & Miljö AB och Norrenergi AB kring kraftvärmeverk

Dessa två ärenden rör det beslut om byggande av ett nytt kraftvärmeverk vid Kymlinge i Sundbyberg som vi skyndsamt behöver ta beslut om. I väntan på att Sundbyberg antar en ny översiktsplan som tillåter byggande där, blir detta bara ett principbeslut, men innan årets slut måste vi ha ett startbeslut klart i de båda städerna. Inget kontroversiellt för Solnas partier, utom möjligen centern, men värre politisk stridsfråga i Sundbyberg, där folkpartiet håller Alliansen gisslan med sitt motstånd mot allt byggande i Kymlinge.

17. Revidering av policy och riktlinjer för konkurrensutsättning

Denna policy föreslås ändras med anledning av riksdagens beslut om att införa valfrihetssystem inom stöd-, vård- och omsorgstjänster enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen sägs vara till för att öka möjligheten för brukar av omsorgs- och vårdtjänster att välja utförare, samt underlätta för små och medelstora utförare, men har kritiserats hårt av bl a (s).

18. Anställning av förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen

Efter Elisabeth Berglund föreslås en ny kvinna på posten som stadsbyggnadschef, Eva-Marie Persson, som närmast kommer från Simrishamns kommun. Jag har träffat henne och tycker det verkar vara ett gott val.

19. Svar på motion av Johanna Graf (s) ang att skicka sms till föräldrarna så fort barnen skolkar M 21/08

På denna motion har jag fått ett uselt svar, som dels säger att föräldrar redan idag snabbt får reda på om deras barn skolkar (vilket är helt fel), dels att Solna planerar bli världsbäst även på detta, dock först 2011. Det blir en kul debatt i kommunfullmäktige det.

20. Svar på motion av Nazar Nashat (s) om att anlägga en lekplats i Solna för barn med autism eller liknande funktionsnedsättning M 24/08

Kultur- o fritidsnämnden gillar idén, men säger att de inte har råd, medan stadsledningsförvaltningen säger att de visst har råd, och föreslår att KFN utreder frågan vidare.

21. Svar på motion av Georgios Kontorinis (s) om åtgärder som främjar medborgardialogen

Här påstår stadsledningsförvaltningen i sitt svar att arbete pågår med att genomföra de förslag som Framtidskommittén lade i sin slutrapport, samt att motionens andra förslag om att tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att stärka medborgardialogen är en sak som är upp till partierna att lösa. Det är ett rätt hårresande svar tycker jag. Det är över två år sedan Framtidskommittén lade sina förslag och det är väl i så fall ynkligt att inte ett enda av de få och tunna förslagen genomförts? Och att det skulle vara upp till partierna att fatta beslut om att tillsätta en ny parlamentarisk kommitté? Är det inte ett beslut vi brukar ta i kommunfullmäktige? Nej, demokratifrågan är uppenbart ingen fråga som majoriteten är vare sig intresserad av eller insatt i.

22. Svar på motion av Erik Boman (s) om åtgärder för att minska droganvändningen bland unga i Solna M 31/08

Här har nämndgruppen i Kultur- och fritidsnämnden lagt en bra reservation tycker jag. I BUN har vi ykat till förmån för motionen, men i SN tycks vi har gått på förvaltningens förslag till svar.

23. Svar på motion av Thomas Magnusson (v) om kommunfullmäktiges budgetmöte, M1/2009

Motionären föreslår att vi förlägger budget-KF till dagtid. Stadsledningsförvaltningen föreslår avslag med motiveringen att flera ledamöter skulle tvinga lämna förhinder p g a sina jobb. Jag är böjd att hålla med.

24. Överlåtelse av exploateringsavtal för Kv Rudan, Hagalunds IP

Här finns ännu inga handlingar, men jag gissar att byggherren som så många andra fått ekonomiska problem och nu vill överlåta byggrätten på någon annan. Vi får se när handlingarna skickas ut senare.

Så långt listan till kommunstyrelsen. Ett annat ärende, som det talats mindre högt om i stadshuset, är hur det går med Nationalarenans namnsponsor Sedbank. Efter nyemissionen i slutet av förra året tvingades ju Sparbanksstiftelserna, som är en av bankens största aktieägare, att ställa sina aktier i pant hos långivarna Exportkreditnämnden och Folksam. När bankens aktier sedan fäll dramatiskt krävde dessa tillbaka sitt lån och sparbankstiftelserna är nu närmast bankrutta. Hur ska de ha råd att namnsponsra arenan med uppemot 200 miljoner är en berättigad fråga, som vi nu måste ställa till berörda ansvariga. Eftersom vi, som tidigare rapporterats, inte har någon insyn i arenabolagens affärer, kommer vi nog få svårt att få besked om detta i våra demokratiska församlingar. Men det finns med all säkerhet fler som kommer kräva besked om detta. Media till exempel.

Slaskiga-snö-hälsningar,
Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel

27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-16 11:21