En ny simhall skall upphandlas, arbetet med ett nytt kraftvärmeverk kan börja och vår p-motion har vunnit bifall

Skrivet inför Kommunstyrelsen 15/3 -10

HÄR hittar ni alla handlingar på Solna stads hemsida inför denna månads Kommunstyrelse.

På ärendelistan finns följande:

2. Detaljplan för Tvärbana Norr Etapp 1, antagande  KS/2002:1

Nu är det dags att anta första delen av planen för Tvärbanan, den del som börjar vid gränsen mot Sumpan, på Ekensbergsbron, och går genom Solna Business park. Politisk enighet råder.

3. Detaljplan för aula samt kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35, utställning    KS/2009:301

Gert Wingård har ritat en spektakulär aula till KI som donerats pengar för detta bygge. Det blir plats för 1 000 personer, bibliotek och kontor. Sambandet med det nya sjukhuset på andra sidan Solnavägen förstärks genom att en bro byggs som ansluter mot aulans entré. Byggnadsnämnden har inte haft något att erinra, varför jag föreslår att vi bifaller även i KS.

4. Detaljplan för sjöstation, Karlbergs strand, samråd KS/2010:49

KS ska yttra i sig i samband med samråd kring bensinmackstomten vid Ekelunds småbåtshamn  vid Huvudsta strand. Den  har haft tillfälligt bygglov, som nu föreslås permanentas. I samband med detta föreslås detaljplanen ändras. Verkar OK, men vi behöver kolla att den utökning av byggrätten som föreslås är OK för kringboende och båtägare. Det verkar dock inte som om det är nån utökning av byggnationen på gång, utan snarare för att möta eventuella kommande framtida miljökrav för bensinhantering och sådant.

5. Detaljplan för Tvärbana Norr, etapp 2, utställning KS/2008:359

KS ska yttra sig över etapp 2 av tvärbanan som nu är ute på utställning. Det är Banverket som bett staden om ett remissvar på den järnvägsutredning de gjort inför byggandet. Etapp två går från Ankdammsrondellen fram till hållplatsläget vid Råsundastadion/Solna C. Eftersom staden har skrivit på ett genomförandeavtal med SL och Landstinget, och planen följer detta avtal, så finns vad jag kan se inget att erinra.

6. Årsredovisning 2009 för Solna stad                                                        KS/2010:56

Staden går plus med 35 miljoner 2009. De pengarna föreslås i samband med at vi godkänner denna årsredovisning användas till två saker:

1. avtalspensioneringar (så kallade ”synnerliga skäl” på ekonomiskt fikonspråk, d v s en åtgärd skyler på för att kunna spara pengar mellan olika år). Under några år i rad har vi sparat överskott till framtida ökande pensionskostnader, men eftersom vi nu kommit in i den tioårsperiod som beräknas bli värst vad gäller pensionskostnader, så vore det ju dumt att spara till detta ändamål nu.

2. Resterande 20 mkr förelås användas till verksamhetsutveckling som planeras i samband med det ”förnyelseprojekt” som pågår inom stadslednignsförvaltnignen med e-tjänster, utbyggd IT, bättre tillgänglighet bl a på hemsidan osv. Framförallt IT-kostnaderna kommer nog att öka betydligt den närmaste tiden om Solna ska hänga med i utveckligen och medborgarnas krav på bemötande och service!

7. Finansrapport 2009 för Solna stad KS/2009:43

Ja, vad ska man säga… börsen gick kraftigt uppåt förra året, men det  finns ju fortfarande betydande kapitalminskning på pappret. Den märks dock inte förrän vi realiserar värdepapper. Något som kan bli aktuellt litet längre fram när Norrenergi behöver pengar till exempel… dock inte i år.

8. Årsredovisning för kommunstyrelsen 2009  KS/2010:57

Litet  överskott, främst på vakanser och för att man interndebiterat andra förvaltningar.

9. Rätten att teckna skuld- och borgensförbindelser KS/2010:55

Formalia…

10. Rätten att teckna stadens postgiro, bankgiro och bankkonton   KS/2010:54

Formalia…

11. Direktiv till Norrenergi & Miljö AB och Norrenergi AB angående  fjärrvärmeanläggning i Norra Kymlinge  KS/2009:72

Det är nu ett år sedan vi i fullmäktige fattade principbeslutet att undersöka möjligheten att bygga ett nytt kraftvärmeverk i norra Kymlinge i Sundbyberg. Verket i Solna är för litet för våra båda kommuners framtida tillväxt och (S) i båda städerna liksom borgerligheten i Solna är positiva till denna lösning. I Sumpan är dock borgerligheten splittrad och frågan ar dragits i långbänk. Nu har slutligen Sumpans fullmäktige fattat beslut om ny översiktsplan där en ny anläggning finns inritad och vi kan gå vidare med processen. Markägaren Vasakronan är positiv till att sälja om de i gengäld får mark för bostadsbyggande nedanför Hallonbergen, där Norrenergi idag har en mindre anläggning som kan rivas. Investeringen för de båda städerna är stor, men den bör betala sig relativt snabbt; på 6-10 år. Detta beslut går ut på att ge Norrenergi direktiv att fortsätta planeringen, och det ska tas ett likalydande beslut i Sumpans fullmäktige. Äntligen!

12. Förslag till kvalitetspolicy och strategi för Solna stad  KS/2010:61

På stadsledningsförvaltningen har det under en tid pågått ett s k ”förnyelseprojekt” som handlar om hur kommunen bättre ska kunna sätta kvalitetsmål som sedan följs upp och utvärderas och kopplas till budgeten. Det är bra, för vi (S) har ofta påpekat att de mål för verksamheterna som Kf tar varje år i budgeten är luddiga och följs upp dåligt. Alla som arbetat i en någorlunda modern organisation eller företag vet att man måste veta vart man ska och hur man kollar att man kommit dit. Och även kommunerna (!) måste numera leva upp till medborgarnas berättigade krav på kvalitet, tillgänglighet och bemötande. I detta av tjänstemännen initierade förnyelseprojekt har man nu kommit fram till den del som handlar om servicen till medborgarna, hur man bestämmer nivån på den, säkrar kvaliteten, följer upp hur medborgarna uppfattar den och hur man får medarbetarna med på tåget. Bland de idéer som finns med i den policy/strategi som vi i detta ärende ska ta ställning till och ev godkänna finns två små listigheter; dels att tala om för medborgarna vad de har att förvänta sig för nivå på servicen. Det har nämligen visat sig att det leder till mer kundnöjdhet om man inte förväntar sig för mycket! Det andra är att man ska dela ut en årlig kvalitetsutmärkelse för att få medarbetarna att anstränga sig mer. När jag jobbade i barnomsorgen i Stockholm på 90-talet hörde den enhet där jag var chef till de första som fick Stockholms stads nyinrättade kvalitetspris, och jösses vad vi jobbade gratis för det! Listigt, som sagt.

13. Ansökan om att stå som värdstad för dam-EM i fotboll 2013 KS/2010:63

Svenska Fotbollsförbundet har bett Solna stad att stå som en av de ansökande städerna för dam-EM i fotboll 2013. Det är dock många andra länder som tävlar , Polen, Bulgarien, Schweiz och Holland, och själv ställer jag mig tveksam till om nationalarenan kommer att stå på plats 2013, så vi får väl se. Men självklart är vi positiva till arrangemanget som sådant!

14. Direktiv för genomförande av upphandling av byggnation,  drift och underhåll av ny simhall    KS/2010:62

Detta är den svåraste frågan på dagordningen. Inte frågan om behovet av en större och moderna simhall, utan hur man tänkt när det gäller hela konceptet. Enligt uppgift på KS-beredningen gav en enig Kultur- och fritidsnämnd för ett år sedan i uppdrag till en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kultur & fritids-, stadslednings- och stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till direktiv för hur en upphandling av en privat entreprenör för finansiering, byggnation, drift och underhåll av en ny simhall skulle gå till. På frågan om vem som givit dem i uppgift att just ta fram en sådan paketlösning, fick vi inga tillfredställande svar. Det finns ju åtminstone tre olika sätt att bygga och driva en simhall i en kommun: Man kan göra allt i kommunal ägo och regi, man kan lägga ut rubbet på en privat intressent, eller man kan välja att göra en blandning av de två första alternativen. ARNE har nu fått i uppdrag att kolla med våra kompisar id e kommuner som byggt nya simhallar senaste åren (Tyresö, Upplands-Väsby och Sollentuna) och återkomma snarast med deras rekommendation.

Det finns även frågetecken kring direktiven för dimensioneringen på den nya simhallen; ska vi inte ta litet höjd och bygga större hall med fler bassänger nu när kommunen växt och växer så kraftigt? I det förslag till upphandlingsdirektiv som nu finns är en extra bassäng bara en option, inte ett krav. Detsamma gäller dimensioneringen på simundervisningen som våra skolor utnyttjar. Skolan ska lära barn simma, men har idag dåliga möjligheter att uppfylla det kravet p g a bristen på tider i simhallen. I takt med att Solna byggs ut och antalet barn ökar borde vi kanske inte nöja oss med dagens dimensionering om 2 500 timmar per år för skolundervisningen?

Sist men inte minst är det tveksamt att, som i förslaget, låta den framtida entreprenören sätta avgifterna. Det finns visserligen en passus om att det ska finnas en barn- och ungdomsprofil på avgiftssystemet, men om grundavgiften är hög, blir ju barnavgiften det också även om den kanske bara är 50 % av ordinariepriset. Det argument som lades fram av de borgerliga mot detta, var att marknadskrafterna kommer att hindra alltför höga avgifter. Men om allt fler bad byggs enligt denna modell, och om de har extraattraktioner i form av rutchkanor och bubbelpooler som inte är avskiljda med en frivillig tilläggsavgift, så blir priserna höga på alla dessa simhallar och barnfamiljer med begränsad ekonomi hänvisas till andra, äldre kommunal simhallar. Ett sådant scenario känns inte alls i överensstämmelse med vårt kommunala ansvar att erbjuda alla Solnabor möjlighet till motion och fritid, och det måste väl vara därför kommunen ägnar sig åt denna verksamhet?

15. Svar på motion om framtagande av ny grönplan för Solna M 10/09    KS/2009:329

Centerns motion, som fått ett positivt svar.

16. Svar på motion om parkeringssituationen i Solna M 26/08 KS/2008:336

Vår motion, som även den fått ett positivt svar. OBSERVERA att det  är den besluts-att-sats som står i tjänsteskrivelsen som skall gälla, inte den som felaktigt råkat komma med i förslaget till beslut. Där står nämligen ordet  ”parkeringsutredning, som är en helt annan sak än att ”utreda parkeringssituationen”, vilket  är det som man nu gått med på att göra. Det var länge sedan jag såg ett bifall till en socialdemokratisk motion, så detta är en historisk händelse J !

Till sist…

… kan jag berätta att vårt (S)-förslag om genomfartsavgifter i Solna är förstanyhet av veckans nummer av Stockholmstidningen. Fortsätt att sprida denna smarta idé ni också!

 

Vänliga hälsningar,

 

 

Johanna Graf,

Gruppledare (S) i KF,  2:e vice ordförande KSIntresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel

27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-16 08:47