Massor av byggärenden samt en budget

Skrivet inför KS 16 november2009

Solna stads nyligen omgjorda hemsida hittar man till Ärenden och beslut genom att klicka på en ruta på startsidan med just detta namn. Därinne kan man sedan bocka för rutan ”Sammanträden och beslut” , välja aktuell nämnd/styrelse och tidsperiod.  Klicka på den HÄR länken så kommer du till ärendelistan och förslagen till beslut på Kommunstyrelsen 16 november.

Det finns följande ärenden av intresse på listan:

2. Antagande av detaljplan för Bagartorpsskolan

Det är en flexibel byggrätt som innebär att man antingen kan bygga om eller bygga helt nytt. BUN avgör detta efternyår när de vet om planerade byggen kommer starta i Västerjärva och Ulriksdal. Kostnaden är dock så stor att det även kommer att fattas ett upphandlingsbeslut i Stadsbyggnadsnämnden.

4. Budgetuppföljning januari-oktober

+ 11,8 miljoner enligt balanskravet, beroende på att man använt 30 miljoner ur pensionsfonden som man ansåg sig kunna knapra på utan problem, samt inkomster från markförsäljning på 46 miljoner, vilket är 20 miljoner mer än man budgeterade för. Skatteintäkterna är däremot 32 miljoner lägre än beräknat, vilket visar att krisen nått även Solna i högre grad än man tidigare trott. Nämnderna visar den 31/10 en överskottsprognos för året på hela 20 miljoner kronor, vilket är litet svårt att förstå. Kan inte se en enhetlig förklaring, annat än en stor återhållsamhet och försiktighet.

5. Samrådsyttrande över Sollentunas nya översiktsplan.

Inga särskilda åsikter från Solna stad, men notera vilken HELT annan inriktning mot miljö och klimatåtgärder denna plan har jämfört med Solnas ÖP-06!!!

6. KS-yttrande över planen för Tvärbanan, delen fram till Solna Business Park

Den här delen av bygget är i huvudsak okontroversiell. S-gänget i Stadsbyggnadsnämnden hade bara synpunkter på om man skulle minska planområdet något för att man ska kunna göra en bra lösning i parken vid Ankdammsrondellen.                              

7. Noterar att Socialnämnden nu ska utöva tillsyn över alla livsmedelshandlares hantering av receptfria läkemedel, som numera får säljas där.

8. Kommunal borgen för stadens andel av Arenabolagets lån + godkännande av de andra delägarnas pantsättning.

Det här beslutet handlar om hur delägarna ska lämna säkerhet för lånet från Swedbank på 1 360 000 000 som ska täcka ungefär hälften av kostnaden för den nya nationalarenan. (Delägarna har tidigare beslut om att dela på finansiering av resten med egna medel. Solna har beslut i KF från dec-07 om att finansiera bygget med 218 000 000, pengar som huvudsakligen ska komma från markförsäljning runt Råstasjön. Vi röstade emot.)

De andra delägarna pantsätter tillgångar som säkerhet för banklånet, men det är inte lagligt för en kommun att pantsätta sina tillgångar enl KL 8 kap 13 § (?). Istället föreslås Solna gå in med en kommunal borgen som säkerhet, för den delen av lånet som Solna står för, d v s 16,7 % el max 227 mkr.

Detta ska tydligen vara kollat med SKL:s chefsjurist. Kommunal borgen är inte ovanligt. Vi har det till Norrenergi och andra kommuner har det också till hel- eller delägda företag. Det är inte en pantsättning av tillgångar utan ett åtagande från skattekollektivet att stå för eventuell risk. Frågan är vilken risk kommunen tar, i förhållande till andra delägare? Vems tillgångar mäts ut först vid en eventuell krasch?

ÖVRIGT

 

Nationalarenan

PEAB gör just nu en utredning om kalkylen och summan för ägarinsatsen håller, vilken är klar i dagarna. Idag är ägarinsatsen 900 miljoner kronor, uppdelad på delägarna. Och lånet som sagt på 1,36 miljarder kronor. Visst var tanken från början 50-50 ägarinsats-lån?

Något att fråga om på KF den 14/12 när VD Christian Alexandersson kommer dit och drar läget!

AIK-hallen i Ritorp

AIK har mottagit delgivningen från Kronofogden och har inte invänt emot detta inom den stipulerade treveckorsperiod de har på sig att bestrida kravet. Alltså bör Kronofogden nu kunna påbörja en utmätning. Men de har troligen mycket att göra just nu, varför detta kan dröja i flera månader. Under tiden står uterinken ospolad och föreningsbidragen är frysta.

Budgetdebatten

Måndag den 30 november kl 18.00 är det budgetfullmäktige. Förslaget till debattordning är det vanliga, Kommunstyrelsen ordförande börjar och har 15 minuter, därefter övriga partier i storleksordning 10 min vardera. Därefter debatteras BUN, ON, SN, KFN, SBN, KN, MN där gruppledarna i resp nämnd/styrelse får 3 + 3 minuter och 2 + 2 minuter till repliker. Därefter släpps andra hågade talare in, även de med 3 min tid för inlägg och 2 + 2 min. repliker. Förtur ges till de talare som inte redan yttrat sig.

Media på vårt budgetförslag

Förslaget om genomfartsavgifter har uppmärksammats i TV4 Nyheterna och i Lokaltidningen Mitt i Solna.

Till sist…

…de tråkiga nyheterna att vår mångåriga medlem i Ulriksdals s-förening Kurt Tunros har avlidit, liksom den ena ”AIK-tvillingen” Lennart Olsson

 

/Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-20 12:47