Exploatering av marken runt Råstasjön

Så en rapport från vad som är på gång i Kommunstyrelsen. Problemet är att vi inte haft något sammanträde än efter sommaren, men på listan till KS måndag den 10/9 finns förslag till beslut om att anta en fördjupad översiktsplan för Solna stationsområdet/Nationalarenan och ge planuppdrag om den första detaljplanen för området, den del som bland annat innefattar själva arenan. Det här är förmodligen en av de största affärerna en kommun av vår storlek någonsin givit sig in på i modern tid och det behövs verkligen både eftertanke och en bred diskussion innan vi ger oss in på detta.

Att dessa ärenden tas upp innan vi ens fått se skymten av ett papper på den affärsuppgörelse som sägs kräva försäljning och exploatering av Solnas mark runt Råstasjön och längs Dalvägen är givetvis helt oacceptabelt. Jag har samtal med Lars-Erik Salminen där jag krävt att dessa båda ärenden lyfts ur listan tills vi fått alla papper på bordet, men bara mött oförstående. Jag har också påpekat att vi måste få alla handlingar som rör affärsuppgörelsen i god tid innan Kf-grupps- och medlemsmötet den 20 september. Det duger alltså inte att som nu är aviserat lämna ut dem först på KS-beredningen den 24 september för sltgiltigt beslut på KS den 8 oktober.

Ärende 3 på listan rör en flytt av Statoil-macken i korsningen Frösundaleden-Huvudstagatan med anledning av ny plats för busstorget i och med genomförandet av Solna City-projektet. Nytt föreslaget läge är på parkeringen utanför Solnahallen. Anledningen till att man inte bara säger upp Statoil är ett gammalt avtal där man förbundit sig att hitta nytt läge vid en eventuell uppsägning av den nuvarande platsen.

Ärende 6 är i korthet en upphottad önskelista från SL:s styrelse om framtida trafikutbyggnad/omläggningar som vi ska lämna synpunkter på. Den överensstämmer såvitt jag kan se med våra egna prioriteringar, men är som sagt bara en "önskelista". Inga pengar medföljer.

Budgetuppföljningen behandlas i ärende 7 och visar inga stora förändringar jämfört med vårens uppföljning. I det stora hela ser det bra ut, men Omvårdnadsnämnden ligger nästan 16 miljoner kronor back, vilket är mycket bekymmersamt.

Jag tar inte upp alla ärenden här, bara de som är anmärkningsvärda på något sätt. Klicka här för att läsa KS-listan i sin helhet.

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Jytte Guteland. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-07 13:19