Tvärbanans finansiering klar – eller?

Skrivet inför KS 12 oktober 2009

Nu fungerar åter kommunens ärendehanteringssystem på nätet och du kan plocka fram de ärenden du vill. Anders Gellner upptäckte häromdagen att Barn- och utbildningsförvaltningen inte lägger ut sina ärendelistor på nätet. Anders har krävt en förklaring av förvaltningen. (Har nu kollat och det går att hitta själva ärendena genom att kryssa ”Ärenden” och ”Dokument” istället för ”Sammanträden”, men man vet då inte till vilket sammanträde det hör) Här är snabblänk till KS-ärendelista för oktobersammanträdet.

Inför måndagens kommunstyrelse finns följande ärenden av intresse på listan:

2. Detaljplan för del av kv Bagartorp, yttrande efter utställning.

Nu är detaljplanen för Bagartorpsskolan klar att antas. Planen verkar flexibel på så sätt att den möjliggör såväl en om- eller nybyggnad, men frågan kvarstår om när detta ska ske. Som en följd av lågkonjunkturen har inflyttningen i Västerjärva har inte gått så snabbt som planerat och frågan är när man anser att det finns ett tillräckligt stort elevunderlag för att sätta planen i verket? Av samrådsyttrandena framgår att det finns en del synpunkter, bl a från Hyresgästföreningen, på hur en om-/nybyggnation påverkar den omgivande Bagartorpsringen. 

3. Detaljplan för kv Idrottsplatsen, Järva, samrådsyttrande.

Detta gäller den framtida tillbyggnaden på Ritorps idrottsplats, där idag ishallen ligger, men där man i framtiden ska kunna bygga både en ny simhall och en ytterligare ishall, gym m.m. Vi har inte varit några principiella motståndare till denna plan, även om vi ansett att det är lagvidrigt att inte undersöka om det krävs permutation av den gåva som Hagalunds idrottsplats är, vars försäljning är en förutsättning för flytten av ishallen. Simhallsfrågan har knappt diskuterats i kultur- och fritidsförvaltningen, men så vitt känt har inte vår grupp där några uttalade antipatier mot en förläggning av en ny simhall på denna plats.

6. Markbytesavtal avseende Uarda 3 och markområde intill Signalen 1

Nu tycks ägaren till företaget Lundagrossisten, som idag finns i fastigheten Uarda , ha accepterat ett avtal om markbyte för sin verksamhet till en plats på andra sidan Kolonnvägen, intill den vägramp som ska byggas där i samband med nationalarenan. Därmed kommer nu detaljplanen för första etappen av Arenastaden att godkännas och snart det första spadtaget tas.

7. Genomförandeavtal avseende utbyggnad av Tvärbana Norr

Solna stad har nu kommit fram till ett avtal med SL ang finansieringen av Tvärbanan, som innebär att staden betalar 100 miljoner kronor, som i huvudsak används till hållplatsbygget utanför Råsundastadion. Summan är densamma som Sundbybergs stad betalar för sin del av Tvärbanan, och är enligt vårt ansvariga trafikoppositionsråd i Landstinget Lars Dahlberg, rimlig.

8. Delårsrapport för perioden januari - augusti 2009

Siffrorna för första halvåret ser inte så illa ut för Solna som för andra kommuner med sämre utgångsläge. Skatteintäkterna ihop med statsbidragen och utjämningen beräknas bli drygt 32 miljoner kronor lägre än beräknat, men är ändå litet bättre än vad man befarade i våras. Och detta täcks upp av att man använder en del av de pengar man tidigare tänkt lägga undan till pensioner. Nämnderna prognostiserar, litet överraskande, ett överskott på drygt 11 miljoner kronor. Man har också lyckats få in drygt 20 miljoner kronor mer på försäljningsintäkter än budgeterat och totalt väntas ett positivt utfall enligt balanskravet på 1,3 miljoner kronor. Så, med hjälp av litet fixande och trixande, håller budgeten för detta år. Hur det ser ut nästa år återstår att se, men som framgått av presentationen av Budgetpropositionen kommer ju regeringen av skjuta till en engångssumma till kommunerna.

10. Kommunstyrelsens internbudget 2010

Kommunstyrelsen budget är liten, men intressant att notera är en post på 10 miljoner kronor avsedd för ”arbetsmarknadsåtgärder”. Denna kan komma väl till pass för diverse utgiftsökningar, bl a för socialbidrag, som kan komma att följa i krisens spår, för även om denna kommer senare till Stockholm, så kommer den säkerligen att märkas på ett eller annat sätt.

12. Yttrande över regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010

Här behövs en samordning med kamrater i andra kommuner samt i landstinget. 

13. Yttrande över Nationell plan för transport-systemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Samma sak här som i förra ärendet. Här behövs nog ett skarpt yttrande om det verkningslösa i moderata papperstigrar när man förlorat förhandlingarna med dem moderata kamraterna i SL, Cederschiöldsförhandling, landsting och regering. Jag menar, vad hjälper det att säga till tjänstemännen att skriva skarpa ord när de ledande politikerna själva inte lyckats få fram en krona till vare sig Huvudstaled eller ens den för Solnas tillväxt så nödvändiga tunnelbanan till Karolinska och Arenastaden?

17. Yttrande över uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

Länsstyrelsen ska svara redovisa för regeringen hur vårt län lyckats med åtgärdsprogrammet för partiklar och kväveoxid. 

19. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2010

Jag ber gruppledarna notera dessa, och räkna på dagarna så att inga nämndsammanträden planeras in onsdagen i veckan innan dessa KF-sammanträden. Då ska vi nämligen ha våra fullmäktigegrupps- och medlemsmöten!

21. Svar på motion av Johanna Graf (s) ang anslutning till EU:s borgmästaröverenskommelse M 27/08

Ett i mitt tycke lamt svar. Solna anser inte att man kan gå med i denna överenskommelse innan man antagit sitt nya miljöprogram, och tillägger att det finns en massa andra europeiska samarbetsorgan på det miljöområdet som man också kan välja att medverka i. Jaså, gör det? Vilka då? Varför har EU då skapat detta och uppmanat kommunerna att gå med? 

ÖVRIGT

Vid beredningen upplystes också om att AIK Hockey inte hämtat ut delgivningen från Kronofogden. Också ett sätt att stoppa huvudet i sanden…

Med vänlig hälsning Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-02 11:09