S-budgeten tar långsiktigt ansvar för ett hållbart Solna

Skrivet inför KS-sammanträdet måndag 24 november 2008

På förra KS-sammanträdet fanns egentligen bara ett ärende av betydelse och det var budgeten för 2009. Läs mer om vårt budgetförslag HÄR. Budgeten i sin helhet hittas HÄR .

Till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november finns följande ärenden av intresse på dagordningen: (Tyvärr saknas fortfarande länkar till ärenden och dokument på stadens hemsida)

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kv Hallen

Signalisten har tillsammans Skanska tagit fram ett förslag till förtätning med cirka 350 nya lägenheter i kv Hallen, längs med Gränsgatan och Ekensbergsvägen. För Signalistens del handlar det om c:a 60 lägenheter. Samtidigt smalnas Gränsgatan av. Den nya bebyggelsen placeras på en befintlig parkeringsplats och på den mark som frigörs när gatan byggs om.

Kommunstyrelsen ska lämna remissvar på förslaget till regionala utvecklingsplanen, RUFS

Tjänstemännen skriver att i huvudsak så delar Solna de bedömningar som görs i planen. Utvecklingen i Solna och i nordvästsektorn – Sundbyberg, Kista, Barkarby – har hittills gått framåt i en snabbare takt än som förutses i RUFS tätaste alternativ. Denna utveckling är enligt Solna stads önskemål och understöder regionens målsättning. Den kraftiga förtätningen ställer dock stora krav på hur infrastruktur och andra frågor hanteras av regionen för att problem inte ska uppstå.

Solna föreslås stödja alternativet ”Tät” eftersom det bäst motsvarar den utveckling som pågår i kommunen. Ja, vi passerade de siffrorna som anges i ”Tät” redan 2066, så nåt annat alternativ finns ju inte… De föreslagna infrastrukturprojekten tillstyrks, i synnerhet en Huvudstaled, som erfordras oavsett om man väljer alternativ Fördelad eller Tät. 

Genomfartstrafikens omfattning måste minska i Solna för miljöns och utbyggnadsmöjligheternas skull, skriver tjänstemännen vidare i sitt förslag till remissvar.

Gällande ansvarsfördelning för bl a finansiering av infrastrukturprojekt mellan stat, landsting och kommun skall bibehållas och tydligggöras. Åtgärder som minskar planeringstiden måste vidtas.  Den regionala samordning, som sker och skett via Stockholmsöverenskommelsen, En bättre sits m m, bör analyseras och vidareutvecklas i någon form. De målkonflikter som finns i planen bör uppmärksammas. Miljöbedömningen bör integreras i arbetet med planförslaget.

I hållbarhetsperspektivet bör den sociala delen betonas mer.

Ett bra svar, tycker jag, men inväntar förstås vidare synpunkter från er andra, liksom av partidistriktet och Landstingets s-grupp.

Nytt brandförsvarsförbund ihop med 9 andra kommuner

P g a att Nacka hoppat av medlemskapet i det nya brandförsvarsförbundet är ärendet uppe i gen för beslut, nu med bara 10 kommuner. S i Solna får en ledamot i styrelsen och 2 ledamöter i det nya förbundsfullmäktige. Dessa ska utses på kvällens styrelsemöte, men en gissning är väl att de som tidigare suttit i Solna-Sundbybergs brandsförsvarsförbund blir kvar även i det nya, större förbundet.

Tidigare förutsättningar för Solna stads del är i princip oförändrade, utom vad gäller kapitalinsatsen som ökar något till 2 216 262 kr (tidigare 2 064 167 kronor). När Solna och Sundbybergs kommuner går med i det gemensamma räddningstjänstförbundet avvecklas Solna-Sundbybergs brandförsvarsförbund. Någon ändring av tidigare beslut i den delen föreslås inte. I avvecklingen ingår att byggnader som ägs av förbundet måste överlåtas till nya ägare. Därför föreslås att förbundets försäljning av bostadshus till en bildad bostadsrättsförening, samt att Solna stads försäljning av marken till bostadsrättsföreningen godkännes. Slutligen godkänns förbundets förslag till försäljning av kvarvarande byggnader (brandstation).   

 

Remissvar överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion

Ärendet behandlas i kompetensnämnden den 19 november 2008. Återstår alltså att se vad våra kamrater i Kompetensnämnden tycker i ärendet.

Budget för kommunstyrelsen 2009

Hänsyn är tagen till en förväntad arvodeshöjning enligt AKI för politikerarvoden och 2 procent i kostnadsökning för respektive kontor. Från detta har minskade arbetsgivaravgifter med 1 procent dragits. Så ser det ut för Kommunstyrelsen, liksom för de flesta andra nämnder. Men det finns anlednin att närmare studera vad som döljer sig under dolika kostnadsposterna i denna internbudget.

Stadsledningsförvaltningens organisation föreslås ändras och delas in i tre avdelningar; kommunstyrelsens utvecklingsavdelning, kommunstyrelsens kontor och kommunstyrelsens kansli. Samtliga 4,5 miljoner kronor som ramen ökar med läggs inom kommunstyrelsens utvecklingsavdelning. Här kan man väl anta att en icke obetydlig del avser kostnaden för den nya biträdande stadsdirektören…

 

Finansrapport  + budgetuppföljning per den 31 oktober 2008 (KS/2008:13)

Finans

Vid utgången av den svartaste börsmånaden på mycket länge, oktober 2008, var marknadsvärdet på stadens samlade värdepappersportfölj 1 326 mkr, vilket är 179,3 mkr lägre än anskaffningsvärdet. Kapitalförvaltningen har hittills under året genererat en avkastning på minus 17,0 procent.

 

Budget

Prognosen för årets resultat är ett negativt utfall på 163,6 mkr. Prognosen för resultatet enligt balanskravet uppgår till 43,5 mkr, en positiv avvikelse mot budget på 33,5 mkr.

Vid avstämning mot balanskravet ska inte kostnader som tidigare reserverats i eget kapital för strukturomvandling (36,1 mkr) samt kostnader för särskilda utvecklingsprojekt (7,9 mkr) beaktas. En kraftig nedskrivning av värdepapper måste göras, men eftersom investeringen är långsiktig kan kommunfullmäktige anföra synnerliga skäl för att inte återställa det annars negativa resultatet.

Nämnderna prognostiserar nu, i motsats till uppföljningen t o m augusti, ett sammantaget resultat i nivå med budget. Men det varierar stort mellan de olika nämnderna: Barn- och utbildningsnämnden - 7,1 kr, omvårdnadsnämnden - 6,4 mkr, socialnämnden -1,6 mkr. Men Kompetensnämnden +5,0 mkr, kultur- och fritidsnämnden +4,7 mkr, kommunstyrelsen +2,8 mkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden +0,9 mkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas överstiga budget med 28,6 mkr. Det beror framförallt på en högre folkmängd än prognostiserat.

 

Svar på motion av Johanna Graf (s) angående kooperativa hyresrätter 

Motionen får ett blaha-svar som i princip går ut på att staden är positiv till blandade upplåtelseformer, under senare år har ett flertal hyresrätter färdigställts, diskussioner pågår med såväl Signalisten som privata hyresvärdar om framtida projekt, och visst är man också öppnar för möjligheten att bygga kooperativa hyresrätter. De kan tillkomma i den takt som byggherrar, Signalisten och andra, har möjlighet att bygga ut, förutsatt att staden finner projektet lämpligt och går vidare med detaljplaneläggning.  Ingen medvetenhet verjkar finnas om den chans – och ansvar! – som nu finns att bygga flera hyresärtter än vad som hade varit möjligt under en konjunktur med högre byggpriser.

Slutligen så kan ni HÄR läsa om ett utspel vi gjorde i förra veckan om en utredning som visar på stora brister i Solnas äldreboenden.

Och DET HÄR skrev vi innan vi visste att skolkommunalrådet Henrik Kelfve (m) nu flyttas till Sigtuna för att bli oppositionsråd.

Årets-första-frost-hälsningar,
Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-18 07:37