En oroande delårsrapport och massor av remissvar

Till kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober fanns följande ärenden av intresse på dagordningen: (Tyvärr saknas länk till den kompletta ärendelistan på stadens hemsida p g a tekniska problem)

En ny fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken ska antas

Vi lade följande yttrande:
Vi välkomnar att det äntligen kommer att finnas en fördjupad Översiktsplan för Nationalstadsparken. Utställningshandlingen är i mångt och mycket bra och i de flesta fall kan vi ställa oss bakom planen. Vi kan dock konstatera att svårigheten i detta fall inte ligger i att ta fram en bra plan utan att sedan leva upp till det som skrivs i den. Det finns flera subtila hot mot parken som det gäller att vara observant på. 

För det första så är Nationalstadsparken ytterst känslig för vad som händer i de spridningskorridorer som ligger runt omkring den. För Solnas del handlar det främst om att parkens samband med Järvakilen måste förbättras och vi måste se till att inga ytterligare större exploateringar sker utmed kilen – varken i Solna eller i någon annan kommun.

För det andra så kräver planen att man ska anpassa omkringliggande landskap och byggnader på ett sätt så att de inte inkräktar på landskapsbilden i Nationalstadsparken. Detta förpliktigar och vi kommer med spänning följa hur man anpassar Arenastaden, Ulriksdalsfältet och Karolinskaområdet så att de smälter in i landskapsbilden. Att dessa områden ligger i närheten av parken får inte heller innebära att man sparar in på bostadsnära grönska och hänvisar boende enbart till nationalstadsparken. Buller kan vara ett ytterligare problem vid exploateringar i närområdet till parken. Tyst asfalt bör därför övervägas på alla större vägar i parkens närområde. 

För det tredje så gäller det att vara observant på förtätningarna i Bergshamra. De får på inga sätt minska grönytorna. Redan nu utgör Bergshamra en barriär för de gröna sambanden i parken och detta får inte öka. Vi har nyligen sätt exempel på detta när man antog detaljplanen för kv Alnäs. 

Avslutningsvis gäller det att alla som har verksamheter i parken är införstådda med parkens värden och bestämmelser. De som nu har verksamheter vet troligtvis om detta men vid ägarbyten, ex Sörentorp och Frösundavik, gäller det att vara noggrann så att det löper friktionsfritt och utan risk för parkens värden. 

Planuppdrag för Solna station och den s k ”Strålplatsen” + förtätning vid Göran Perssons väg/Storgatan

Nu är det dags för stadsbyggnadskontoret att börja rita på hur miljön kring Solna station ska utformas i och med byggandet av Tvärbanan och den nya Arenastaden. Det kan, förutom trafiklösningar i två plan, även handla om tillkommande bebyggelse.

Wohlin fastigheter vill förtäta med 160 hyresrätter i anslutning till p-huset vid Göran Persson väg i Huvudsta. De vill också bygga två nya hus långs med Storgatan. KS föreslås ge planuppdrag för detta till SBN. I samband med det kan ytterligare en snutt av Storgatan smalas av med ett körfält. Jag ser inget att invända, det är dessutom positivt att det byggs hyresrätter. När gatan smalnas av i samband med byggandet kommer trafiken dessutom att flyta lugnare.

Delårsrapport och Finansrapport per den 31 augusti

Det är betydligt dystrare bild jämfört med den här tiden förra året som framträder när man läser dessa rapporter. Men trots det väntas det totala resultatet för staden uppgå till 27 miljoner kronor, d v s 17 mkr mer än budgetens överskottsmål på 10 mkr. Det beror på att befolkningsökningen och skatteintäkterna fortfarande ökar och ger ett överskott i slutändan. Skatteintäkterna väntas bli 28 miljoner kronor högre, mest för att befolkningen ökat mer än vad som prognostiserades i budgeten. 

Resultatet av kapitalförvaltningen, d v s avkastningen på placeringen av miljarden från utförsäljningen av Solnabostäder, visar förstås i dagsläget på ett rejält underskott. (Dagsnoteringen är c:a - 135 miljoner kronor) Men eftersom avkastningen på räntebärande papper är hög (inlåningsräntorna har ju också höjts) så visar även finansnettot ett plus i slutändan. Värdepappersportföljens värde har ju minskat kraftigt, men eftersom den inte realiseras (el planeras realiseras de närmaste tio åren) så påverkar den inte resultatet enligt balanskravet. 

Men som sagt, både BUN och Omvårdnadsnämnden visar på stora underskott. ON mest p g a ökade LSS-kostnader och BUN för att man har en medelstilldelning som bygger på prognoser för elevolymen och inte på verkligt antal elever. I år har det blivit fler barn än väntat, men nämnden får ingen skolpeng för dem. Det är ett snedvridet system, detta att man får ett antal ”skolpengar” beräknat på en prognos för antal barn. Det gör att de barn som går i skolan under år då barnantalet understiger prognosen blir vinnare och årskullar när det är fler barn än förväntat blir förlorare.

Övriga nämnder klarar budget, i Kommunstyrelsens, Kultur- och fritidsnämndens och till viss del även Stadsbyggnadsnämndens fall är detta till stor del tack vare att investeringar skjuts på framtiden. (investeringarna prognostiseras bli -40 mkr mindre än budgeterat).

Vi yttrade oss så här:
Redan i våras framförde vi kritik mot förfaringssättet kring delårsrapporten. LSS borde särbudgeteras så att underskott där ej påverkar omvårdnadsnämndens övriga verksamhet. 

I stadsledningsförvaltningens förslag föreslås att de tre nämnderna som prognostiserar underskott, barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska underskottet mot årets budget så långt det är möjligt. Hur ska förvaltningarna kunna vidta åtgärder utifrån det direktivet? Det är otydligt och ger signaler om att underkott skulle kunna vara ett godkänt resultat. 

På barn- och utbildningsnämndens möte i maj, ärende 4, Delårsrapporten, lade majoriteten ett uttalande där de påpekar att majoriteten kommer att skjuta till 7 Mkr till nämnden och att resterande underskott ska hanteras genom förvaltningens förslag till åtgärder. Precis som då så ställer vi oss även nu bakom det uttalandet (för uttalandet, se bilaga 1 till detta yttrande). I delårsrapporten saknas dessa insikter. 

Förutom ovanstående borde nämnderna kunna kompenseras om de volymberäknade ramarna blir alltför felaktiga – prognosen får inte stå över verkligheten.

Vi yrkar utifrån detta att:

  • Att majoritetens uttalande i barn- och utbildningsnämnden antas som förslag på åtgärder.
  • Att texten ”så långt det är möjligt” i stadsledningsförvaltningens förslag stryks.
  •  Att hänsyn tas till hur det verkliga felmarginalen mellan volymberäknad ram och verklighet.

Nytt brandförsvarsförbund ihop med 10 andra kommuner

Solna föreslås från årsskiftet ingå i det nya Storstockholms Brandförsvar som bildas vid årsskiftet. Det innebär att nuvarande förbundet med Sundbyberg avvecklas. Solna tillskjuter sina anläggningstillgångar i form av fordon etc, men behåller klokt nog brandstationsbyggnaden i egen ägo (och hyr ut den till förbundet), för att ha en beredskap om det inte skulle fungera med det nya förbundet. Det betyder att vi måste köpa ut Sbbg från deras tredjedels ägandeskap i stationsbyggnaden. För att det nya förbundet ska ha en viss soliditet skjuter kommunerna till en andel beräknad efter invånarantal, för Solnas del c:a 2 mkr, varav en del i fasta tillgångar. Solna får tre ledamöter i det nya förbundsfullmäktige, partimässig fördelning av dessa är ej klar ännu. 

Massor av remiss- och samrådssvar

I listan finns också en mängd ärenden där KS ska avge samrådsyttranden (precis som vi gör som parti i t ex byggfrågor) och svar på statliga utredningar där Solna är remissinstans. Det gäller

  • Detaljplanen för Biddlesberg (Leitex-tomten) vid Huvudstastrand ( Vi yrkade avslag!)
  • Detaljplan Törnbacken. Minimal gränsförskjutning som innebär att Signalisten får litet mark som de åtar sig att sköta. (OK)
  • Detaljplan Förvaltarvägen/Ryttarvägen, samma sak där. (OK)
  • Detaljplan för Sfären, Bergshamra. Ombyggnad av äldreboende för att få ner bullernivån gör att det permanent kan fortsätta fungera som äldreboende. (OK)
  • Samrådsyttrande om en förstudie gjord av SL Banverket och nordostkommunerna. Vi föreslås fororda alternativet med en tunnelbana Odenplan – Karolinska – Solna- Danderyd –Täby. (Förlängning av gröna linjen fram till D-ryd, därefter förlängning av röda linjen till Täby.) (OK)
  • Remissvar till KSL om en samverkansöverenskommelse för introduktion av nyanlända. Handlar i huvudsak om att kommunerna ska kunna köpa och byta tjänster av och med varandra, men också om att kommunerna ”ska verka för en jämnare spridning av nyanländas bosättning i länet och underlätta nyanländas möjligheter till val av boende i hela länet”, vilket bara är fina ord utan förpliktelse så länge Täby och Danderyd inte bygger hyresrätter. Solnas tjänstemän skriver i sitt förslag till yttrande att de tycker att den skrivningen är orealistisk. Men det är ju i så fall väldigt underligt att Botkyrka och Södertälje lyckas uppbåda lägenheter åt flyktingar, men inte de rika norrkommunerna… (Vi lade yttrande som ifrågasätter allvaret och tyngden i denna överenskommelse)
  • Remissvar till regeringen ang betänkandet Värdigt liv i äldreomsorgen. Här har vi tack vare ett (s)-initiativ lyckats skriva ihop alla partier i ett gemensamt remissvar.

 Svar på två s-motioner

I ärendelistan finns även svaren på två av våra egna motioner, båda rör äldreomsorgen. Den första handlar om +65-bostäder och kön till dem, som förvaltningen ville stoppa för att kön var för lång (!). Detta gick vi ut i media med och fick bra genomslag för, varför den moderatledda majoriteten fick kalla fötter och genom ett ersättaryttrande förhindrade en sådan skrivning. Men någon behovsbedömning av förmedlingen vill de inte höra talas om. (Vi yrkade bifall till motionen)

Den andra motionen handlar om att äldre och deras anhöriga måste få relevant information inför valet av hemtjänst och särskilt boende. Svaret är rätt bra och går såvitt jag kan utläsa helt på vår linje, men det återstår ju fortfarande att se vad det blir av det hela i slutändan.
(Vi tackade för svaret)


Så långt listan till Kommunstyrelsen. Här är uppföljning på ett par tidigare stridsfrågor:

Staden har fortfarande ingen bostadsförsörjningsplan

För över två år sedan, i april 2006, återremitterade kommunfullmäktige på vårt initiativ den bostadsförsörjningsplan som varje kommun är skyldig att ta fram vart fjärde år. Vi yrkade på detta på grund av att planen var fullständigt undermålig och inte innehöll några ambitioner utöver dem som byggföretagen satt upp. I Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät framstår Solna som nästan sist i klassen i alla grenar i bostadspolitiken. Förutom att vara bland de 7 (samtliga borgerliga) av 26 kommuner som saknar en bostadsförsörjningsplan, så återfinns Solna i strykklass i flera grenar. Vi har nu skrivit ett utspel om detta och därtill ställt en interpellation till Kf och efterlyst den försvunna planen.


Ingen signal från staten angående finansiering av Tvärbanan

Slutligen kan vi konstatera att det fortfarande inte finns några signaler från staten om att de kommer ta sitt hälftenansvar för finansieringen av Tvärbanan.

Inte ett ord om Tvärbanan fanns med när regeringen presenterade infrastruktursatsningarna i budgeten för de närmaste två åren, den sk Närtidssatsningen. Solna har ett minst sagt stort behov av Tvärbana i närtid!

Inte ett ord om Tvärbanan fanns heller med när regeringen presenterade Infrastrukturproppen i förra veckan.  Landstinget har fattat en rad beslut om detta projekt redan, men det hjälper ju inte, om inte regeringen står för sin del av kakan, närmare bestämt hälften av kostnaderna. När vi i en interpellation skriven av Lasse Dahlberg (s) igår frågade SL:s ordförande Christer Wennerholm om detta fick vi inte heller några svar. Diskussionen i Landstingsfullmäktige andades verkligen inget mer hopp, snarare hörde man mellan raderna att inte heller SL:s ordförande har så stort hopp om en Tvärbanans om står klar till2 012 då Nationalarenan förväntas stå klar.

 

Hösthälsningar,
Johanna Graf, gruppledare och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 

Intresserad av dessa frågor? Om Du vill veta mer om Kommunstyrelsen och vad som händer där, ta kontakt Johanna Graf, Martin Eliasson, Stig Malm eller Eva Eriksson Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Peter Andersson på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 730 21 53.

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-14 17:26