Tydlig plan för minskat buller

Det här vill vi satsa på i vår budget för 2012

Solnas centrala läge gör det till viss del ofrånkomligt att vi har en trafiktät stad, men det är fullständigt ohållbart att fortsatt acceptera att Solnas gator ska användas som backup för nuvarande och ökande regional trafik.

Tydlig plan för minskat buller

Bullernivåerna överstiger de riktvärden som satts upp av såväl Boverket som regeringen.

Alla studier kring hur trafikbullret kan dämpas visar att det måste ske vid källan; fordonen. De medel som staden förfogar över är att reglera volymen på trafiken. Vi föreslår att fullmäktige uppdrar åt miljönämnden att göra en mätbar plan för hur bullret ska minska till de av Boverket angivna riktvärdena. Tuffare förhandlingar med staten om deras ansvar för att åtgärda buller krävs också.

Håll  noggrann koll på luftföroreningarna

Trafiken skapar också luftföroreningar som redan i ganska låga nivåer är hälsofarliga. Solna måste som alla andra kommuner i Europa följa de absoluta gränsvärden som finns och som antagits av den svenska regeringen i EU:s ministerråd och senare införts även i svensk lagstiftning. Den utbyggnad som pågår av Nya Karolinska i Solna, Karolinska Institutet och i Arenastaden kommer betyda att gränsvärdena för farliga småpartiklar, s k PM10, överskrids på flera av kommunens vägar. Idag vet vi genom miljökonsekvensbeskrivningar att vi kommer att överskrida det maximala gränsvärdet på 50 μg/m3 luft på Solnavägen och Frösundaleden när nybyggnationen är klar.

Redan idag finns tvingande regler med krav på staden att mäta nivån på luftföroreningarna där nivån överstiger 35 μg/m3 luft. Detta har (m)ajoriteten trots flera påpekanden från oss socialdemokrater valt att strunta i. Vi tillför i detta budgetförslag 350 000 kronor för inköp av två mätstationer för att Solna ska kunna följa lagen och i tid uppmärksammas på och kunna förhindra överskridna maxvärden för utsläpp.